Pöytäkirja
StVP
115
2018 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Torstai 18.10.2018 klo 8.15—11.59
Läsnä
puheenjohtaja
Krista
Kiuru
sd
varapuheenjohtaja
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
jäsen
Anne
Louhelainen
sin
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Sari
Raassina
kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
sin
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Martti
Talja
kesk
varajäsen
Mia
Laiho
kok (7, 8) (6 osittain)
varajäsen
Ilmari
Nurminen
sd (7, 8) (6 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Eila
Mäkipää
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 13/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun lain hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämisestä Ahvenanmaan rahoitusasemaa koskevien säännösten osalta
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskien
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Kansalaisaloite
Toimenpidealoite
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Muu asiakirja EDK-2018-AK-217207
StVP_115_2018_liite.pdf
A 6
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä suoritettiin seuraavat äänestykset: 
2. lakiehdotus Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
Ed. Rehn-Kivi ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että 11 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Kiljunen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että 12 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Pekonen ed. Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdotti, että 14 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Kiljunen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että 15 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Salonen ed. Rehn-Kiven kannattamana ehdotti, että 16 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Pekonen ed. Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdotti, että 19 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Juvonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että 21 §:n 1 momentin toisesta virkkeestä poistetaan loppuosa: "siitä riippumatta, tuottaako palvelun maakunta vai jokin muu palveluntuottaja." Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että 22 § poistetaan. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Kiljunen ed. Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdotti, että lisätään uusi 23 a § liitteen mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Kiljunen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että lisätään uusi 23 b § liitteen mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—6, 1 tyhjä. 
Ed. Kiljunen ed. Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdotti, että lisätään uusi 23 c § liitteen mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Kiljunen ed. Salosen kannattamana ehdotti, että lisätään uusi 23 d § liitteen mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Pekonen ed. Salosen kannattamana ehdotti, että 24 § saa liitteestä ilmenevän muodon.Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Juvonen ed. Salosen kannattamana ehdotti, että 26 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Salonen ed. Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdotti, että 29 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Salonen ed. Rehn-Kiven kannattamana ehdotti, että 30 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Muutettiin 30 §:n 3 momentin loppuosa muotoon "mukainen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma." 
Ed. Salonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että 31 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Salonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että 32 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Kiljunen ed. Juvosen kannattamana ehdotti, että 43 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Juvonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että 46 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 8—7. 
Ed. Juvonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että 47 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 8—7. 
Ed. Juvonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että 48 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Juvonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että 49 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Juvonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että 50 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Juvonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että 51 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
3. lakiehdotus Laki maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta
Ed. Kiljunen ed. Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdotti, että 5 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että 12 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Juvonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että 31 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Pekonen ed. Salosen kannattamana ehdotti, että 35 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Kiljunen ed. Salosen kannattamana ehdotti, että 3. lakiehdotuksen nimike muutetaan kuulumaan seuraavasti "Laki maakuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta". Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
4. lakiehdotus Laki maakuntien rahoituksesta
Ed. Pekonen ed. Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdotti, että 2 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Pekonen ed. Salosen kannattamana ehdotti, että 3 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Juvonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että 5 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Kiljunen ed. Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdotti, että 6 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Rehn-Kivi ed. Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdotti, että 32 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
5. lakiehdotus Maakuntajakolaki
Ed. Juvonen ed. Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdotti, että 2 § saa liitteestä ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 8—7. 
6. lakiehdotus Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että lakiin lisätään 13 a § liitteen mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Kiljunen ed. Juvosen kannattamana ehdotti, että 29 § poistetaan. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
pöytäkirjan liite 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 19.10.2018 klo 8.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Viimeksi julkaistu 6.2.2019 17:48