Pöytäkirja
StVP
116
2018 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Perjantai 19.10.2018 klo 8.15—11.05
Läsnä
puheenjohtaja
Krista
Kiuru
sd
varapuheenjohtaja
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Arja
Juvonen
ps (3 osittain) (4, 5)
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
sin
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Martti
Talja
kesk
varajäsen
Mia
Laiho
kok
varajäsen
Markku
Pakkanen
kesk (1, 2) (3 osittain)
varajäsen
Juha
Rehula
kesk (3 osittain) (4, 5)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Eila
Mäkipää
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun lain hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämisestä Ahvenanmaan rahoitusasemaa koskevien säännösten osalta
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskien
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Kansalaisaloite
Toimenpidealoite
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Muu asiakirja EDK-2018-AK-219291
sd_Liite_1.pdf
Muu asiakirja EDK-2018-AK-219292
r_Liite_2.pdf
Muu asiakirja EDK-2018-AK-219293
vihr_Liite_3.pdf
Valiokunta jatkoi asian yksityiskohtaista käsittelyä. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä suoritettiin seuraavat äänestykset: 
19. lakiehdotus Laki vaalilain muuttamisesta 
Ed. Kiljunen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että voimaantulosäännöksen 2 mom. poistetaan. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
35. lakiehdotus Terveydenhuoltolaki 
Ed. Kiljunen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että mietintöön lisätään uusi 35. lakiehdotus terveydenhuoltolain 45 ja 50 §:n muuttamisesta ja että se hyväksytään liitteen 1 mukaisena. 
Ed. Rehn-Kivi ed. Salosen kannattamana ehdotti, että mietintöön lisätään uusi 35. lakiehdotus terveydenhuoltolain 45 ja 50 §:n muuttamisesta ja että se hyväksytään liitteen 2 mukaisena.  
Äänestettäessä ensin vastakkain 45 §:ää koskevista ed. Kiljusen ja ed. Rehn-Kiven ehdotuksista, annettiin ed. Kiljusen ehdotuksen puolesta 5 ääntä ja ed. Rehn-Kiven ehdotuksen puolesta 2 ääntä ja 9 äänesti tyhjää. Äänestettäessä voittaneesta ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
50 §:n kohdalla äänestettäessä ensin vastakkain ed. Kiljusen ja ed. Rehn-Kiven ehdotuksista, annettiin ed. Kiljusen puolesta 5 ääntä, ed. Rehn-Kiven puolesta 2 ääntä ja 9 äänesti tyhjää. Äänestettäessä voittaneesta ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Yleisperustelut 
Ed. Kiljunen ed. Juvosen kannattamana ehdotti kappaleeseen 5 liitteen 1 mukaista lisäystä. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—6. 
Ed. Kiljunen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappale 21 muotoillaan liitteen 1 mukaisesti. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että ed. Kiljusen ehdottamaan muotoiluun lisätään liitteen 3 mukaiset virkkeet. 
Ed. Rehn-Kivi ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että ed. Kiljusen ehdottamaan muotoiluun lisätään liitteen 2 mukaiset virkkeet. 
Ed. Juvonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleeseen lisätään virke: "Valiokunta korostaa, että aluepoliittiset seikat on Suomen kokoisessa maassa välttämätöntä ottaa huomioon isoa uudistusta tehtäessä." 
Ehdotuksista äänestettiin yhdessä mietintöluonnosta vastaan. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Kiljunen ed. Salosen kannattamana ehdotti, että kappale 24 muotoillaan liitteen 1 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Salonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 25 jälkeen lisätään kolme uutta kappaletta liitteen 1 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleesta 26 poistetaan kaksi ensimmäistä virkettä. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Kiljunen ed. Pekosen kannattamana ehdotti uuden kappaleen lisäämistä liitteen mukaisesti kappaleen 26 jälkeen. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Salonen ed. Juvosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 27 ensimmäisestä virkkeestä poistetaan sanat "kaikilta osin" ja että ennen viimeistä virkettä lisätään liitteen 1 mukainen teksti sekä lisätään mainitun liitteen mukainen uusi kappale. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Kiljunen ed. Pekosen kannattamana ehdotti liitteen 1 mukaisten virkkeiden lisäämistä kappaleeseen 28.  
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleen 28 loppuun lisätään liitteen 3 mukaiset virkkeet.  
Ed. Juvonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleeseen 28 lisätään virke: "Valiokunta korostaa, että integraation toteutumista on seurattava."  
Kappaletta 28 koskevista ehdotuksista äänestettiin yhdessä mietintöluonnosta vastaan. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Salonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti liitteen 1 mukaisten virkkeiden lisäämistä kappaleeseen 29. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Kiljunen ed. Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdotti kappaleeseen 30 liitteen 1 mukaisten virkkeiden lisäämistä sekä uuden kappaleen lisäämistä. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Päätettiin poistaa kappale 31 a.  
Ed. Rehn-Kivi ed. Salosen kannattamana ehdotti liitteen 2 mukaisen lisäyksen tekemistä kappaleeseen 34. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7.  
Ed. Kiljunen ed. Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdotti liitteen 1 mukaisen lisäyksen tekemistä kappaleeseen 42. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Pekosen kannattamana ehdotti liitteen 3 mukaisen virkkeen lisäämistä kappaleeseen 43. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Liitteet 1-3: sd, r, vihr 
4
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 23.10.2018 klo 10.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Viimeksi julkaistu 30.10.2018 10:45