Viimeksi julkaistu 2.2.2023 14.54

Pöytäkirja StVP 121/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Torstai 19.1.2023 klo 8.15—11.38

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok (1, 2, 4, 5, 6) (3, 7 osittain) jäsen Pekka Aittakumpu kesk (1, 2, 3) (4, 7 osittain) jäsen Kim Berg sd (1, 2, 3, 5, 6, 7) (4, 8 osittain) jäsen Kaisa Juuso ps (5, 6) (4, 7 osittain) jäsen Arja Juvonen ps (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Pia Kauma kok (1, 2, 3) jäsen Noora Koponen vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7, 8 osittain) jäsen Terhi Koulumies kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Merja Kyllönen vas jäsen Aki Lindén sd (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Ilmari Nurminen sd (1, 2, 3, 5, 6, 7) (4, 8 osittain) jäsen Veronica Rehn-Kivi r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Minna Reijonen ps (1, 2, 3, 5, 6) (4, 7 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Sofia Virta vihr (1, 2, 3, 5, 6, 7) (4, 8 osittain) varajäsen Paula Werning sd (1, 2, 3) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 189/2022 vp
KansalaisaloiteKAA 6/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 29/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 77/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-308
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
A 3

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä suoritettiin seuraavat äänestykset ja tehtiin seuraavat muutokset mietintöluonnokseen: 

Ed. Juvonen ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että lakiehdotukset hylätään. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 11—5.  

Lisättiin 1. lakiehdotuksen 2 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti: 

”Uuden hakemuksen sukupuolen vahvistamiseksi voi tehdä aikaisintaan, kun on kulunut yksi vuosi edellisestä sukupuolen vahvistamisesta. Erityisen painavasta syystä uuden hakemuksen sukupuolen vahvistamiseksi voi kuitenkin tehdä ennen yhden vuoden määräajan päättymistä.” 

Mietintöön lisättiin uusi kappale 10 a seuraavasti: ”Hallituksen esityksessä on arvioitu sukupuolen vahvistamisen helpottamisen voivan lisätä mahdollisuutta menettelyn väärinkäytöksille (s. 66). Hallituksen esityksessä ei ole rajoitettu, kuinka usein sukupuolen vahvistamista koskevan hakemuksen voi tehdä. Näin ollen sukupuolen vahvistamisen voisi tehdä esimerkiksi useamman kerran vuodessa. Väärinkäytösmahdollisuuksien rajoittamiseksi valiokunta ehdottaa jäljempänä yksityiskohtaisissa perusteluissa tarkemmin kuvatulla tavalla, että 1. lakiehdotuksen 2 §:ään lisätään uusi 5 momentti, jonka mukaan hakemuksen sukupuolen vahvistamisesta voi tehdä vain kerran vuodessa.” 

Mietinnön yksityiskohtaisiin perusteluihin lisättiin valiokunnan lisäämään 1. lakiehdotuksen 2 §:n 5 momentin perustelut seuraavasti: 

2 §. Hakemus ja sen käsittely.Valiokunta ehdottaa sukupuolen vahvistamiseen liittyvien väärinkäytösmahdollisuuksien rajoittamiseksi, että pykälään lisätään uusi 5 momentti, jonka mukaan uuden hakemuksen sukupuolen vahvistamiseksi voi tehdä aikaisintaan, kun yksi vuosi on kulunut edellisestä sukupuolen vahvistamisesta. Säännöksessä mahdollistetaan kuitenkin uusi hakemus sukupuolen vahvistamiseksi aiemmin, jos uuden hakemuksen tekemiselle on erityisen painava syy. Tällainen erityisen painava syy voi liittyä esimerkiksi hakijan terveydentilaan. 

Lakiehdotuksen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi.” 

Ed. Juvonen ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että mietintöluonnoksen lausumaehdotus 1. poistetaan. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—6, 1 tyhjä. 

Mietintöön lisättiin seuraava lausuma: ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto arvioi sukupuolen vahvistamista koskevan lain vaikutuksia urheiluun ja ryhtyy tarvittaessa toimiin urheilujärjestöjen toiminnan tukemiseksi muutoksessa sekä tarvittaessa lainsäädäntötoimiin.” 

Ed. Juvonen ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että mietintöluonnokseen lisätään vastalauseesta 2 ilmenevät lausumaehdotukset 1. ja 2. Lausumaehdotus 1. hylättiin äänin 11—2, 3 tyhjää ja lausumaehdotus 2. äänin 8—2, 6 tyhjää. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Mietintöön jätettiin vastalause: 1) Lohi, Mattila, Aittakumpu 2) Juvonen, Reijonen 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 191/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 79/2022 vp
Vastine EDK-2023-AK-3747
HE 191/2022 vp StV 19.01.2023 lakimies Sirkka Sivula, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-3749
HE 191/2022 vp StV 19.01.2023 lakimies Sirkka Sivula, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-3748
HE 191/2022 vp StV 19.01.2023 lakimies Sirkka Sivula, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-3750
HE 191/2022 vp StV 19.01.2023 lakimies Sirkka Sivula, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
D 4

Vastine 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lakimies Sirkka Sivula sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • hallitusneuvos Jaana Huhta sosiaali- ja terveysministeriö
 • lakimies Ida Hakanen sosiaali- ja terveysministeriö

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

5. Lakialoite laiksi potilasasiavastaavista, sosiaaliasiavastaavista ja vammaisasiavastaavista

LakialoiteLA 79/2022 vp

Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 300/2022 vp käsittelyyn. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 319/2022 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2023-AK-4175
HE_319_2022_180123_Asiantuntijasuunnitelma.pdf
A 6

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista sekä varhaiskasvatuslain 53 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 300/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3766
HE 300/2022 vp StV 19.01.2023 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-1634
HE 300/2022 vp StV 19.01.2023 apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-1517
HE 300/2022 vp StV 19.01.2023 ylitarkastaja Lilli Autti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-1518
HE 300/2022 vp StV 19.01.2023 ylitarkastaja Lilli Autti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-1511
HE 300/2022 vp StV 19.01.2023 sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Siro-Södergård Nina, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-1512
HE 300/2022 vp StV 19.01.2023 sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Siro-Södergård Nina, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
F 7

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitusneuvos Pirjo Kainulainen sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • sosiaalineuvos Juha Luomala sosiaali- ja terveysministeriö
 • apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialiite
 • ylitarkastaja Lilli Autti Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)liite
 • sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Siro-Södergård Nina Lounais-Suomen aluehallintovirastoliite

Valiokunta ei ole saanut lausuntoa: 

 • Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 246/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3529
HE 246/2022 vp StV 19.01.2023 erityisasiantuntija Amanda Mäkelä, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3523
HE 246/2022 vp StV 19.01.2023 ylitarkastaja Tanja Muotka, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3700
HE 246/2022 vp StV 19.01.2023 professori Tomi Voutilainen, Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3424
HE 246/2022 vp StV 19.01.2023 professori Lasse Lehtonen, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3530
HE 246/2022 vp StV 19.01.2023 tutkimusjohtaja Arto Palmu, FVR - Suomen rokotetutkimus Asiantuntijalausunto
E 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-3532
HE 246/2022 vp StV 19.01.2023 tutkimusjohtaja Arto Palmu, FVR - Suomen rokotetutkimus Asiantuntijalausunto
F 8

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Amanda Mäkelä oikeusministeriöliite
 • ylitarkastaja Tanja Muotka Tietosuojavaltuutetun toimistoliite
 • professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistoliite
 • professori Lasse Lehtonen Helsingin yliopistoliite
 • tutkimusjohtaja Arto Palmu FVR - Suomen rokotetutkimusliite

9. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

10. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous perjantaina 20.1.2023 klo 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sanna 
Pekkarinen