Viimeksi julkaistu 24.2.2023 12.48

Pöytäkirja StVP 138/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Perjantai 17.2.2023 klo 9.00—11.25

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok (5, 6, 7, 8) (4 osittain) jäsen Kim Berg sd jäsen Kaisa Juuso ps (5) (4 osittain) jäsen Arja Juvonen ps (4, 5, 6, 7, 8)  jäsen Pia Kauma kok (4, 5 osittain) jäsen Noora Koponen vihr jäsen Terhi Koulumies kok (4, 5, 6, 7, 8) jäsen Aki Lindén sd jäsen Ilmari Nurminen sd (4, 5, 6, 7, 8) jäsen Veronica Rehn-Kivi r (4, 5, 6, 7, 8) jäsen Minna Reijonen ps (1, 2, 3, 5, 6) (4 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd jäsen Sofia Virta vihr (5, 6, 7, 8) (4 osittain) varajäsen Aino-Kaisa Pekonen vas (4, 5, 6 osittain) varajäsen Paula Werning sd (5) (4, 6 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 6 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Toimenpidealoite Alkon verkkokaupan kautta tapahtuvan etämyynnin sallimisestä

ToimenpidealoiteTPA 174/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 191/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 79/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 100/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2023-AK-12132
HE 191/2022 vp StV 17.02.2023 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-10916
Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
B 5

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • sosiaali- ja terveysministeriöliite

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Erillinen ratkaiseva käsittely 

Valiokunta jatkoi asian yksityiskohtaista käsittelyä. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehtiin seuraavat lisäykset mietintöluonnokseen: 

1. lakiehdotukseen uusi 27 § seuraavasti: 

”27 § (Uusi) 
Kehitysvammaisten henkilöiden työtoiminta 
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 1 §:ssä tarkoitetulla kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus osallistua työtoimintaan, jos sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 e §:n perusteella järjestetty työtoiminta tai 27 d §:n mukainen työllistymistä tukeva toiminta ei vastaa kehitysvammaisen henkilön yksilöllisiin tarpeisiin.  
Työtoiminnan tarkoitus on tukea kehitysvammaisen henkilön toiminta- ja työkykyä sekä edistää hänen pääsyä työelämään. Työtoiminnalla tuetaan kehitysvammaisen henkilön omia vahvuuksia työelämään osallistumisessa.  
Työtoimintaan osallistuvalla kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus saada maksuttomat matkat työtoimintaan, jos hänellä on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa eikä hän pysty itsenäisesti käyttämään julkista joukkoliikennettä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.” 

4. lakiehdotuksen 4 §:n 1 momentin 5 kohtaan lisättiin sanat: ”27 §:ssä tarkoitetun kehitysvammaisten henkilöiden työtoiminnan matkat”. 

Yksityiskohtaisiin perusteluihin tehtiin seuraavat lisäykset em. pykälämuutosten vuoksi: 

27 §. Kehitysvammaisten henkilöiden työtoiminta. Valiokunta ehdottaa kehitysvammaisten henkilöiden työtoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi, että kehitysvammaisten työtoiminnasta säädetään erikseen vammaispalvelulaissa. Tarkoituksena on, että kehitysvammalain 2 §:n 4 kohdan ja 35 §:n mukainen työtoiminta voi jatkua nykyisenkaltaisena toimintana vammaispalvelulakiin ehdotettavan säännöksen perusteella.  

Pykälässä kehitysvammaisella henkilöllä tarkoitetaan kehitysvammalain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua henkilöä, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi. Tämä määritelmä poikkeaa lain 2 §:ään sisältyvästä vammaisen henkilön määritelmästä. Kehitysvammaisella henkilöllä on pykälän 1 momentin perusteella oikeus osallistua työtoimintaan, jos sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 e §:n perusteella järjestetty työtoiminta tai 27 d §:n mukainen työllistymistä tukeva toiminta ei vastaa kehitysvammaisen henkilön yksilöllisiin tarpeisiin. Pykälän 2 momentissa säädetään työtoiminnan tarkoituksesta.  

Pykälän 3 momentin perusteella kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus saada maksuttomat matkat työtoimintaan, jos hänellä on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa eikä hän pysty itsenäisesti käyttämään julkista joukkoliikennettä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Säännös vastaa päivätoiminnan maksuttomia matkoja koskevaa 25 §:n 3 momenttia.  

4 §. Maksuttomat sosiaalipalvelut. Lisäksi 5 kohtaan ehdotetaan lisättäväksi vammaispalvelulain 27 §:ssä tarkoitetun kehitysvammaisten työtoiminnan matkat.”  

Muilta osin mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 

Valiokunta totesi erillisen ratkaisevan käsittelyn päättyneeksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksiHallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 319/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 319/2022 vp
Hallituksen esitysHE 328/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-11872
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi
A 5

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä lisättiin mientintöluonnokseen seuraava lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa päivystyspalvelujen osalta perustuslain 19 §:n 3 momentin nojalla turvattujen oikeuksien toteutumista hyvinvointialueilla ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin varmistaakseen oikeuksien toteutumisen käytännössä.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 299/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 96/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-10926
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
A 6

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 21.2.2023 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sanna 
Pekkarinen