Pöytäkirja
StVP
185
2018 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Torstai 14.3.2019 klo 8.00—10.00
Läsnä
puheenjohtaja
Krista
Kiuru
sd
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
jäsen
Anne
Louhelainen
sin
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Sari
Raassina
kok
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
sin
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Martti
Talja
kesk
varajäsen
Timo
Kalli
kesk (1, 2) (3 osittain)
varajäsen
Mia
Laiho
kok
varajäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
varajäsen
Ilmari
Nurminen
sd (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisesta
Lakialoite laiksi lastensuojelulain 75 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-252148
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisesta
A 3
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Päätettiin seuraavista muutoksista: 
Lisättiin kappaleen 28 toiseksi viimeiseen virkkeeseen seuraavat sanat ”lapsen yksilöllinen ja terveydentilan huomioon ottaen” ja ”huolellisesti”. 
Muutettiin kappale 36 kuulumaan seuraavasti: ”Valiokunta kannattaa lakialoitteen LA 86/2018 hyväksymistä. Aloitteessa ehdotetaan lastensuojelulakia muutettavaksi siten, että kunnan velvollisuus lastensuojelun jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 25 vuotta tai viiden vuoden kuluttua siitä, kun lapsi on ollut 1 momentissa tarkoitetun kodin ulkopuolisen sijoituksen päättymisen jälkeen viimeksi lastensuojelun asiakkaana. Voimassa olevan lastensuojelulain mukaan kuntien velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 21 vuotta.” 
Lisättiin kappaleen 36 jälkeen uusi kappale seuraavasti: "Useat valiokunnan kuulemat lastensuojelun asiantuntijat ja lastensuojelujärjestöt kannattivat jälkihuollon järjestämisen yläikärajan nostamista nykyisestä 21 vuodesta 25 vuoteen, sillä nykyisin moni nuori syrjäytyy jälkihuollon toimien päättyessä. Myös ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojan tekemässä selvityksessä Lastensuojelun kehittämisen suunta ja suositukset (2019) suositeltiin lastensuojelun jälkihuollon ikärajan nostamista 25 vuoteen (Ehdotus 19: Jälkihuollon yläikärajaa tulisi nostaa nykyisestä 21 ikävuodesta 25 ikävuoteen”, s. 44). 
Lisättiin 69 a §:än yksityiskohtaisiin perusteluihin kappaleeseen 5 seuraava virke: ”Kuljettaminen on tehtävä liikenneturvallisella tavalla.” 
Hyväksyttiin lakialoitteeseen LA 86/2018 sisältynyt lakiehdotus 75 §:n muuttamisesta. Lakialoitteen hyväksymisen johdosta lisättiin lakiehdotukseen 75 § ja sen yksityiskohtaiset perustelut seuraavasti: 
Yksityiskohtaiset perustelut 
75 §. Lapsen ja nuoren oikeus jälkihuoltoon. Pykälässä säädetään lapsen ja nuoren oikeudesta jälkihuoltoon. Pykälän 3 momentin perusteella kunnan velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 21 vuotta. Valiokunta ehdottaa, että pykälän 3 momenttia muutetaan siten, että velvollisuus järjestää jälkihuoltoa päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 25 vuotta. Pykälän 1 ja 2 momentti vastaavat voimassa olevan säännöksen 1 ja 2 momenttia. 
Lakiehdotus 
75 § 
Lapsen ja nuoren oikeus jälkihuoltoon 
Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on järjestettävä lapselle tai nuorelle tämän luvun mukainen jälkihuolto 40 §:ssä tarkoitetun sijaishuollon päättymisen jälkeen. Jälkihuolto on järjestettävä myös 37 §:ssä tarkoitetun avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen yksin. 
Jälkihuoltoa voidaan järjestää myös muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle lastensuojelun asiakkaana olleelle nuorelle. 
Kunnan velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viiden vuoden kuluttua siitä, kun lapsi on ollut 1 momentissa tarkoitetun kodin ulkopuolisen sijoituksen päättymisen jälkeen viimeksi lastensuojelun asiakkaana. Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 25 vuotta. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-252141
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
A 4
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Päätettiin lisätä uusi 9. kappale seuraavasti: "Valiokunta huomauttaa, että tällä lailla Kevan työkyvyn ylläpitoa ja työkyvyttömyysriskin ennaltaehkäisyä koskevassa toiminnassa Kevalle annetaan sama mahdollisuus kuin yksityisille eläkevakuutusyhtiöille. Valiokunta edellyttää, että edellä mainitussa selvitystyössä pyritään yhtenäistämään tämän toiminnan sääntely." 
Päätösehdotuksen kohdalla ed. Raassina ed. Laihon kannattamana ehdotti, että lakiehdotus hylätään. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 14—3. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-252161
Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava
A 5
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Rehn-Kivi ed. Saarakkalan kannattamana ehdotti, että käsittelyn pohjaksi otetaan kokouksessa ed. Rehn-Kiven jakama mietintöluonnos. 
Valiokunnan mietintöluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi äänin 9—8. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Mietintöön jätettiin vastalause: Rehn-Kivi, Saarakkala, Kiuru, Kiljunen, Salonen, Juvonen, Alanko-Kahiluoto, Pekonen 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 15.3.2019 klo 12.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
Viimeksi julkaistu 11.6.2019 11:12