Pöytäkirja
StVP
26
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Tiistai 21.4.2020 klo 10.00—11.45
Läsnä
puheenjohtaja
Anu
Vehviläinen
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) (3 osittain)
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Anneli
Kiljunen
sd (1, 2, 3, 4, 5)
varajäsen
Mai
Kivelä
vas
varajäsen
Mikko
Ollikainen
r (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 18 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297686
HE 51/2020 vp StV 21.04.2020 neuvotteleva virkamies Eva Ojala, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297744
HE 51/2020 vp StV 21.04.2020 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297642
HE 51/2020 vp StV 21.04.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297702
HE 51/2020 vp StV 21.04.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297648
HE 51/2020 vp StV 21.04.2020 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297745
HE 51/2020 vp StV 21.04.2020 Kehitysvammaliitto ry Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297749
HE 51/2020 vp StV 21.04.2020 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297732
HE 51/2020 vp StV 21.04.2020 Omaishoitajaliitto ry Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297755
HE 51/2020 vp StV 21.04.2020 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Asiantuntijalausunto
I 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297723
HE 51/2020 vp StV 21.04.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
J 3
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-297706
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta
K 3
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunnassa oli etäkuultavana 17.4.2020: 
neuvotteleva virkamies
Eva
Ojala
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Kansaneläkelaitos
liite
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
liite
Kehitysvammaliitto ry
liite
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
liite
Omaishoitajaliitto ry
liite
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
valtiovarainministeriö
ulkoministeriö
Suomen Kuntaliitto
Invalidiliitto ry
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun yleiskeskustelun yhteydessä. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä päätettiin seuraavista muutoksista: 
Kappale 2 muutettiin kuulumaan seuraavasti: "Hallitus linjasi myös, että ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Tällä tarkoitetaan tartuntatautilain 3 §:n mukaista karanteenia vastaavia olosuhteita. Työsuhteessa olevien ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa." 
Kappaleen 15 viimeinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: "Valiokunta pitää välttämättömänä, että edellä todettujen erityisryhmien ja heitä ansiotyöstä palkatta hoitamaan jääneiden henkilöiden lisätuen tarve selvitetään pikaisesti." 
Lisättiin uusi 15 a kappale seuraavasti: "Tuen toimeenpanossa on pidettävä huoli siitä, että tuki kohdistuu vain tilanteisiin, joissa työnteko ei suoraan tai välillisesti poikkeusolojen vuoksi ole mahdollista." 
Lisättiin kappaleen 21 loppuun uusi virke: "Valiokunta kiinnittää huomiota työnantajille annettavaa riittävään ohjeistukseen työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi." 
Suoritettiin seuraavat äänestykset: 
Ed. Juvonen ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että 2 §:n 1 momentti muutetaan vastalauseen mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—5, 2 tyhjää. 
Ed. Juvonen ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että 2 §:n 2 momentti muutetaan vastalauseen mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 14—3. 
Ed. Juvonen ed. Reijosen kannattamana ehdotti, hyväksytään vastalauseen mukainen lausumaehdotus. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 13—3. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ed. Juvonen varasi tilaisuuden vastalauseen jättämiseen. Ilmoitettiin, että se on jätettävä viimeistään tänään 21.4.2020 klo 13.00. 
Mietintöön jätettiin vastalause: Juvonen, Juuso, Reijonen 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 14/2020 vp StV 21.04.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Valiokunta päätti pyytää perustuslakivaliokunnan lausunnon erityisesti 50 a §: osalta. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa ja sen toimeenpanoa koskeviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
6
Ajankohtaista koronaviruksesta
Valiokunnan oma asia
O 8/2020 vp
A 6
Lisäselvitys EDK-2020-AK-297611
O 8/2020 vp StV 21.04.2020 sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 2 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020, komission ehdotus joustovälineen varojen käyttöönotosta, komission ehdotus ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta ja komission ehdotus neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 1311/2013 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-295626
Komission lisätalousarvioesitys nro 2 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020, komission ehdotus joustovälineen varojen käyttöönotosta, komission ehdotus ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta ja komission ehdotus neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 1311/2013 muuttamisesta
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetuksen (EU) 369/2016 muuttamisesta hätätilanteen tuen antamisesta unionin sisällä COVID-19-tilanteessa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-295635
Komission ehdotus neuvoston asetuksen (EU) 369/2016 muuttamiseksi hätätilanteen tuen antamisesta unionin sisällä COVID-19-tilanteessa
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Toimenpidealoite lisätoimenpiteisiin ryhtymisestä koronavirusepidemian vuoksi
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
10
Toimenpidealoite koronaturvallisuudesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
11
Toimenpidealoite yrittäjien aseman parantamisesta COVID-19-pandemian aikana
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
12
Toimenpidealoite suojavälineiden käyttöönottovelvoitteesta ruokakaupoille
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
13
Toimenpidealoite toisen työn vastaanottamisen houkuttelevuuden lisäämisestä koronaviruspandemiasta johtuvan lomautuksen aikana
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
14
Toimenpidealoite riskiryhmäläisten kanssa työskentelevien henkilöiden saattamiseksi vapaa-ajan karanteeniin
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
15
Toimenpidealoite valtakunnallisen auttavan linjan (24/7) käynnistämisestä lapsille ja nuorille
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
16
Toimenpidealoite pienpanimoiden toimintaedellytysten turvaamisesta koronaviruspandemian aikana ja etämyyntioikeuden myöntämisestä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
17
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
18
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 28.4.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Viimeksi julkaistu 21.4.2020 15.12