Pöytäkirja
StVP
29
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Tiistai 12.5.2020 klo 10.00—11.30
Läsnä
puheenjohtaja
Anu
Vehviläinen
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Anneli
Kiljunen
sd
varajäsen
Mikko
Kinnunen
kesk (1, 2, 3, 4)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-301088
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
A 3
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä päätettiin seuraavista muutoksista: 
Toisen kappaleen neljäs virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: ”Koronakriisin on arvioitu heikentävän jo aiemmin vaikeuksissa ollutta kuntataloutta 1,6—2 miljardilla eurolla ja kunnilla tulee olemaan merkittäviä vaikeuksia selvitä velvoitteistaan.” Kappaleeseen myös lisättiin uusi 5. virke seuraavasti: ”Terveydenhuollon ohella hallituksen tulee huomioida sosiaalipalvelujen lisärahoitustarpeet.” 
Lisättiin kappaleen 3 loppuun uusi virke: ”Julkisen talouden suunnitelman mukaan hallitus on sitoutunut tarkastelemaan hallitusohjelman toimenpiteitä uudelleen, mikäli niiden toteuttaminen vaarantaisi julkiselle taloudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.” 
Ed. Laiho ed. Ikosen kannattamana ehdotti, että kappaleeseen neljä lisätään virke: ”Valiokunta pitää tärkeänä myös, että kasvukuntien väestön kasvu ja vieraskielisen väestön investointi- ja palvelutarpeet huomioidaan.” 
Äänin 12—4 valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen. 
Ed. Laiho ed. Ikosen kannattamana ehdotti, että kappaleen viisi toinen virke poistetaan. 
Äänin 14—2 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 
Ed. Juvonen ed. Juuson kannattamana ehdotti kappaleen viisi loppuun lisävirkettä: ”Valiokunta pitää tärkeänä, että koronakriisin mahdolliset vaikutukset sote-uudistuksen aikatauluun huomioidaan.” 
Äänin 11—5 valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen. 
Ed. Juvonen ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että kappaleen kuusi loppuun lisätään virkkeet: ”Erityisesti omaishoidon osalta tulee huomioida alueellinen yhdenvertaisuus palvelujen saatavuudessa. Valiokunta toteaa, että on ryhdyttävä välittömästi lainsäädäntömuutoksiin, jotta omaishoidon ja työn yhteensovittaminen olisi mahdollista. Valiokunta toteaa myös, että saattohoidon resurssien riittävyys on turvattava ja että saattohoidon toteutuminen turvataan erillisellä lainsäädännöllä. 
Äänin 11—5 valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen. 
Muutettiin toisesta virkkeestä alkaen kappaleen kuusi loppuosa seuraavasti: ”Kehittämishankkeet kohdentuvat muun muassa peruspalvelujen saatavuuden turvaamiseen. Lisäksi panostetaan ikäihmisten hoidon ja hoivan parantamiseen kehittämällä omaishoitoa ja kotihoitoa sekä lapsiperheiden palveluihin lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmalla. Valiokunta pitää tärkeänä palvelujen kehittämistä rakenneuudistuksen rinnalla ja painottaa ennaltaehkäisevien palvelujen saatavuuden turvaamista, erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelujen, erityisryhmien ja lastensuojelun osalta.” 
Ed. Juvonen ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että kappaleen seitsemän loppuun lisätään virkkeet: ”Vanhuspalvelujen sitova hoitajamitoitus toteutetaan sitomatta sitä yksittäisiin korvamerkittyihin säästökohteisiin ja näiden säästöjen toteutumiseen. Yksityisten lääkäripalvelujen Kela-korvausten leikkauksista luovutaan ja lääkekorvausten uudistuksissa varmistetaan, ettei korvattavien lääkkeiden joukkoa leikata tai omavastuuta koroteta.” 
Äänin 11—3, 2 tyhjää lausuntoluonnos hyväksyttiin. 
Ed. Laiho ed. Ikosen kannattamana ehdotti, että kappaleen seitsemän loppuun lisätään virke: ”Muuttuneessa tilanteessa kuntien velvoitteita ei tule lisätä ja mahdollisten lisäysten kustannukset tulee kattaa täysimääräisesti ilman epävarmuutta suunnitellusta rahoituspohjasta.” 
Äänin 11—5 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 
Lisättiin kappaleen 10 loppuun uusi virke seuraavasti: "Valiokunta katsoo, että terapiatakuu tulee toteuttaa osana hoitotakuuta mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantamiseksi.” 
Ennen kappaletta 11 oleva otsikko muutettiin kuulumaan seuraavasti: "Koronaepidemiaan liittyvä tutkimusrahoitus" 
Ed. Laiho ed. Ikosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 11 loppuun lisätään virke: ”Valiokunta edellyttää, että valtion tutkimusrahoitusta terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen vahvistetaan ja saatetaan takaisin kasvu-uralle väestön terveyttä ja hyvinvointia edistävän, korkeatasoisen ja vaikuttavan tutkimuksen varmistamiseksi.” 
Äänin 12—4 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 
Kappaleen 11 loppuun lisättiin uusi virke seuraavasti: ”Valiokunta katsoo, että kotimaisen rokotetuotannon uudelleen käynnistämistä tulee selvittää.” 
Muilta osin lausuntoluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ed. Juvonen ja ed. Laiho varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. Ilmoitettiin, että ne on jätettävä viimeistään tänään 12.5.2020 klo 14.00. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: 1) Juvonen, Juuso, Reijonen 2) Laiho, Ikonen 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-301150
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta
A 4
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Laiho ed. Ikosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 6 loppuun lisätään seuraavat virkkeet: ”Eduskunta on edellyttänyt, että valtion tutkimusrahoitusta terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen vahvistetaan ja saatetaan takaisin kasvu-uralle väestön terveyttä ja hyvinvointia edistävän, korkeatasoisen ja vaikuttavan tutkimuksen varmistamiseksi. Lisäksi eduskunta on edellyttänyt, että tutkimusrahoituksen riittävyys varmistetaan myös uudessa sote-rakenteessa.” 
Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 11—2, 3 tyhjää. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-301396
HE 102/2019 vp StV 12.05.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
liite
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
6
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2020-AK-301397
TS_lista.pdf
A 6
Merkitään saapuneeksi toissijaisuusasioiden lista (TS 7/2020 vp; määräaika 18.5.2020) 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Viimeksi julkaistu 19.5.2020 14.09