Pöytäkirja
StVP
38
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 17.6.2020 klo 8.30—11.00
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (6 osittain)
jäsen
Kaisa
Juuso
ps (7, 8) (6 osittain)
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr (4, 5) (3, 6 osittain)
varajäsen
Mai
Kivelä
vas
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308487
HE 101/2020 vp StV 17.06.2020 hallitussihteeri Outi Äyräs-Blumberg, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308143
HE 101/2020 vp StV 17.06.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308194
HE 101/2020 vp StV 17.06.2020 tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308597
HE 101/2020 vp StV 17.06.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308252
HE 101/2020 vp StV 17.06.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308574
HE 101/2020 vp StV 17.06.2020 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308495
HE 101/2020 vp StV 17.06.2020 Digi- ja väestötietovirasto Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308501
HE 101/2020 vp StV 17.06.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308554
HE 101/2020 vp StV 17.06.2020 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
I 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308592
HE 101/2020 vp StV 17.06.2020 Hyvinvointiala HALI ry Asiantuntijalausunto
J 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308561
HE 101/2020 vp StV 17.06.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
K 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308562
HE 101/2020 vp StV 17.06.2020 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
L 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308421
HE 101/2020 vp StV 17.06.2020 F-Secure Oyj Asiantuntijalausunto
M 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308794
HE 101/2020 vp StV 17.06.2020 professori Jukka Manner, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto
N 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308819
HE 101/2020 vp StV 17.06.2020 professori Marko Nieminen, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto
O 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308619
HE 101/2020 vp StV 17.06.2020 apulaisprofessori Antti Honkela, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
P 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308730
HE 101/2020 vp StV 17.06.2020 dekaani, professori Pekka Neittaanmäki, Jyväskylän yliopisto Asiantuntijalausunto
Q 3
Valiokunnassa olivat etäkuultavina: 
hallitussihteeri
Outi
Äyräs-Blumberg
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Joni
Komulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Kirsi
Ruuhonen
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
tietosuojavaltuutettu
Reijo
Aarnio
tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
Kansaneläkelaitos
liite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
liite
Digi- ja väestötietovirasto
liite
Liikenne- ja viestintävirasto
liite
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
liite
Hyvinvointiala HALI ry
liite
Suomen Kuntaliitto
liite
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
liite
F-Secure Oyj
liite
professori
Jukka
Manner
Aalto-yliopisto
liite
professori
Marko
Nieminen
Aalto-yliopisto
liite
apulaisprofessori
Antti
Honkela
Helsingin yliopisto
liite
dekaani, professori
Pekka
Neittaanmäki
Jyväskylän yliopisto
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2020-AK-308543
HE 100/2020 vp StV 17.06.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-308544
HE 100/2020 vp StV 17.06.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-308422
Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
C 4
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain ja tartuntatautilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-308305
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain ja tartuntatautilain muuttamisesta
A 5
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun yleiskeskustelun yhteydessä. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä päätettiin lisätä uusi 8. kappale seuraavasti: "Valiokunta pitää välttämättömänä, että toimenpiteitä lääkkeiden saatavuushäiriöiden korjaamiseksi jatketaan lääkehoidon tiekartan yhteydessä. Siinä yhteydessä on tärkeää arvioida myös apteekeille mahdollisuus toimittaa lääkkeen saatavuushäiriötilanteessa vastaava lääkevalmiste huolehtien samalla oikean ja turvallisen lääkkeen käytön ohjeistamisesta." 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-308795
HE 4/2020 vp StV 17.06.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Vpj. Laiho ed. Vartiaisen kannattamana ehdotti, että asiantuntijakuulemista jatketaan. Äänin 11—5 valiokunta päätti lopettaa asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
Vpj. Laiho ed. Vartiaisen kannattamana ehdotti, että asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan syysistuntokauden alussa. Äänin 12—2 valiokunta päätti jatkaa valmistavaa keskustelua. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2021—2027 ja asetuksen (EU) No 282/2014 kumoamisesta ("EU4Health-ohjelma")
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308206
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2021—2027 ja asetuksen (EU) No 282/2014 kumoamisesta ("EU4Health-ohjelma")
Ennakkokäsittely 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
8
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 18.6.2020 klo 8.00 (E 440; VaV:n kokoushuone) 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Viimeksi julkaistu 17.6.2020 16.33