Pöytäkirja
StVP
52
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Tiistai 20.10.2020 klo 10.00—11.58
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (5, 6) (4 osittain)
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r (3, 4, 5, 6)
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
varajäsen
Bella
Forsgrén
vihr
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-322740
OSA; EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätettiin, että asiassa kuullaan sisäministeriötä (etäkuuleminen). 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-324532
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
20.10.2020
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehtiin seuraavat muutokset ja lisäykset: 
Yleisperustelujen kappaleen 12 a viimeinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: Valiokunta korostaa, että kyseisessä tartuntatautilain muutosten laajemmassa valmistelussa tulee punnita huolella nyt ehdotetun väliaikaisen sääntelyn sisältö sekä suhde muihin tartuntatautilain muutoksiin liittyen erityisesti mahdollisiin kokoontumista koskeviin rajoituksiin tai niihin liittyviin toimivaltuuksiin sekä mahdollisiin muun elinkeinotoiminnan rajoituksiin." 
Lisättiin uusi 12 b kappale seuraavasti: "Valiokunta pitää välttämättömänä, että aluehallintoviranomaisilla ja tartuntatautiviranomaisilla on riittävät resurssit käytössään yleisvaarallisen tartuntataudin (Covid-19) valvontaan ja muihin viranomaistehtäviin. Valiokunta korostaa myös alueellisen ja valtakunnallisen tiedon avointa jakamista tartuntatautitilanteesta ja jäljitystiedoista." 
Yksityiskohtaisten perustelujen kappaleeseen 4 lisättiin uusi neljäs virke seuraavasti: "Valiokunta toteaa, että alueen määrittelyä ei ole säännöksessä rajattu ja sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi maakuntaa, sairaanhoitopiiriä tai kuntaa riippuen välttämättömyyspunninnasta." Sekä saman kappaleen viides virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: "Aluekohtaisen tilanteen ja rajoitusten välttämättömyyden arvioinnissa voidaan käyttää apuna esimerkiksi uusien tartuntojen ilmaantuvuuden määrää, positiivisten testitulosten osuutta testatuista, jäljitysten alkuperätietoja sekä yleisvaaralliseen tartuntatautiin liittyvää sairaalahoidon tarvetta alueella." Kappaleen loppuun lisättiin vielä uusi virke: "Välttämättömyysarvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös lähialueiden ja koko maan tilanne." 
Kappaleen 8 viimeiseen virkkeeseen lisättiin sanat "ja ravitsemistoimintoihin". 
Kappaleen 10 viimeinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti "Viimeksi mainittuihin liittyy usein muun toiminnallisuuden kautta yleisesti laajempaa ihmisten välisten sosiaalisten kontaktien ja fyysisen läheisyyden muodostumista sekä esimerkiksi tanssimista tai laulamista, jotka voivat olla merkityksellisiä tartuntataudin leviämisriskin todennäköisyyden kannalta." 
Kappaleeseen 13 lisättiin sanat "tai ravintolan toiminta vaihtelee viikonpäivän taikka vuodenajan mukaan". 
Kappaleeseen 16 lisättiin uusi yhdeksäs virke seuraavasti: "Valiokunta korostaa, että 3 momentissa mainitut kellonajat ovat aikarajoja, joiden puitteissa rajoituksia tulee säätää välttämättömyysarvioinnin pohjalta." 
Lisäksi 58 a §:n 2 momentin toinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: . Jos yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi on välttämätöntä, voidaan valtioneuvoston asetuksella säätää tarkemmin kyseistä aluetta koskien ravitsemisliikkeen asiakkaiden oleskeluun ja asiakaspaikkojen sijoittamiseen liittyvistä velvoitteista sekä ravitsemisliikkeen sisä- ja ulkotilojen asiakaspaikkamäärään liittyvistä vaatimuksista." 
Muilta osin mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 21.10.2020 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
Viimeksi julkaistu 20.10.2020 18.13