Pöytäkirja
StVP
56
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Torstai 12.11.2020 klo 10.00—11.40
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (3 osittain)
jäsen
Kaisa
Juuso
ps (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (3 osittain)
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (3 osittain)
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok (4, 5) (3 osittain)
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Katja
Hänninen
vas
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-330733
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
12.11.2020
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Päätettiin seuraavista muutoksista ja suoritettiin seuraavat äänestykset: 
Kappaleen 7 kohdalla ed. Laiho ed. Ikosen kannattamana ehdotti, että kappaleen viimeistä virkettä muutetaan seuraavasti: ”Valiokunta pitää tärkeänä, että valtionavustuksia myönnetään hankkeisiin, joilla kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja parannetaan niiden saatavuutta." Lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 9—5. 
Lisättiin kappaleen 8 loppuun seuraava virke: "Valiokunta korostaa julkistalouden rakenteellisen vahvistamisen tarvetta sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi." 
Lisättiin kappaleen 12 loppuun seuraava virke: "Valiokunta pitää tärkeänä, että kotihoidon ammattitaitoisten hoitajien sekä omaishoidon riittävyys ja rahoitus turvataan." 
Kappaleen 16 kohdalla ed. Laiho ed. Ikosen kannattamana ehdotti, että kappaleen loppuun lisätään seuraavat virkkeet: ”Erityisesti lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja koronan myötä mielenterveyspalvelujen tarve on entisestään kasvanut. Valiokunta tukee terapiatakuu -kansalaisaloitetta, minkä takia sen käsittelyä on kiirehdittävä valiokunnassa ja rahoitus sille on turvattava.” Lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 8—5, 1 tyhjä. 
Lisättiin kappaleen 16 loppuun kaksi virkettä: "Valiokunta tukee terapiatakuuta koskevan kansalaisaloitteen tavoitetta parantaa mielenterveyspalvelujen saatavuutta. Kansalaisaloitteen käsittely on valiokunnassa kesken." 
Lisättiin kappaleen 18 loppuun seuraava virke: ”Valiokunta pitää tärkeänä, että sekä julkisten että yksityisten toimijoiden resurssia hyödynnetään hoitojonojen purkamisessa." 
Muutettiin kappaleen 20 kolmas virke kuulumaan seuraavasti: "Myös hyvin toimivat ja riittävästi resursoidut ennaltaehkäisevät peruspalvelut, kuten neuvolat, perhepalvelut, opiskeluhuolto, opiskelu- ja kouluterveydenhuolto, sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut, ovat osa vaikuttavaa lastensuojelua." Saman kappaleen loppuun lisättiin uusi virke: "Valiokunta pitää tärkeänä, että lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden sekä perheiden tilanteen parantamiseksi alaikäisten terveydenhuollon palvelut tehtäisiin kokonaan maksuttomiksi." 
Ed. Juuso ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että lausuntoon lisätään uusi 26 kappale seuraavasti: ”Valiokunta kantaa huolta hoitohenkilöstön jaksamisesta koronaepidemian pitkittyessä ja ehdottaa harkittavaksi, että henkilöstöä tuetaan koronalisällä.” Lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 10—2, 2 tyhjää. 
Ed. Juuso ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että lausuntoon lisätään uusi 27 kappale seuraavasti: ”Valiokunta pitää tärkeänä, että omaishoitajille tarjolla olevia palveluita parannetaan sekä yhtenäistetään palveluiden ja tuen saatavuus koko maassa. Omaishoidon tuen verotusta harkitaan kevennettäväksi ja tavoitteeksi otetaan omaishoidon tuen täysi verottomuus.” Lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 8—2, 4 tyhjää. 
Ed. Juuso ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että lausuntoon lisätään uusi 28 kappale seuraavasti: ” Valiokunta katsoo, että hallituksen tulee käynnistää hanke sote-asiakasmaksujen, terveydenhuollon matkakulujen ja lääkkeiden maksukattojen alentamiseksi sekä valmistella yhtenäisen, selvästi nykyistä alemman maksukaton käyttöönotto siten, että sairastamisesta aiheutuvat kulut laskevat nykytasoon verrattuna.” Lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 9—2, 3 tyhjää. 
Ed. Juuso ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että lausuntoon lisätään uusi 29 kappale seuraavasti: ”Valiokunta katsoo, että sairaanhoitopiirien kustannustaso tulee ottaa huomioon ja osoittaa riittävä rahoitus myös niille sairaanhoitopiireille, joiden osana toimii yliopistosairaala, useampi kuin yksi päivystyssairaala tai joille on osoitettu alueellisia tai valtakunnallisia erikoistehtäviä”. Lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 9—2, 3 tyhjää. 
Lisättiin uusi 26 kappale seuraavasti: ”Laaturekisterit ovat avainasemassa palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden ja laadun turvaamiseksi. Valiokunta pitää välttämättömänä, että laaturekistereiden jatkorahoituksen turvataan.” 
Muilta osin lausuntoluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Ed. Juvonen ja ed. Laiho varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. Ilmoitettiin, että ne on jätettävä viimeistään tänään 13.11.2020 klo 14.00. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: 1) Juvonen, Juuso, Reijonen 2) Laiho, Ikonen, Vartiainen 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion osuuden maksamista koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-330354
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion osuuden maksamista koskevien säännösten muuttamisesta
12.11.2020
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-331569
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi
12.11.2020
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2020-AK-331700
HE_213_2020.pdf
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
9
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 13.11.2020 klo 9.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
Viimeksi julkaistu 13.11.2020 16.16