Pöytäkirja
StVP
57
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 18.11.2020 klo 9.30—10.41
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok (12, 13, 14, 15, 16) (11 osittain)
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (12, 13) (11, 14 osittain)
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) (3 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11) (12 osittain)
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Jari
Koskela
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksien muuttamisesta (sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-330817
Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen 883/2004 ja sen täytäntöön-panoasetuksen 987/2009 muuttaminen
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 38/2020 vp - U 22/2017 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2021
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-330155
Komission työohjelma vuodelle 2021
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta covid-19-pandemian johdosta toteutettavien, covid-19-rokotteiden ja covid-19-taudin in vitro –diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden arvonlisäveroa koskevien tilapäisten toimenpiteiden osalta.
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-330496
LIITE
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto uusista covid19-vastatoimista
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-330510
EU; Komission tiedonanto uusista covid19-vastatoimista
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Lakialoite laiksi alkoholilain väliaikaisesta muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta päätti pyytää kirjallisen lausunnon: sosiaali- ja terveysministeriöltä. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
HE 129/2020 vp StV 12.11.2020 lakimies Laura Terho, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Lisäselvitys EDK-2020-AK-333280
HE 129/2020 vp StV 18.11.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 8
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 13.11.2020: 
Kuultavina olivat: 
lakimies
Laura
Terho
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
erityisasiantuntija
Marjo
Kekki
sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija
Mikko
Meuronen
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333114
HE 212/2020 vp StV 17.11.2020 hallitusneuvos Joni Komulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-333115
HE 212/2020 vp StV 17.11.2020 hallitusneuvos Joni Komulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332618
HE 212/2020 vp StV 17.11.2020 kanta-liiketoiminnan palvelupäällikkö Outi Lehtokari, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
C 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-332619
HE 212/2020 vp StV 17.11.2020 kanta-liiketoiminnan palvelupäällikkö Outi Lehtokari, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
D 9
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2020-AK-333573
HE_ 212_2020.pdf
E 9
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 17.11.2020: 
Kuultavina olivat: 
hallitusneuvos
Joni
Komulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
erityisasiantuntija
Anna
Kärkkäinen
sosiaali- ja terveysministeriö
kanta-liiketoiminnan palvelupäällikkö
Outi
Lehtokari
Kansaneläkelaitos
liite
pääarkkitehti
Konstantin
Hyppönen
Kansaneläkelaitos
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-332990
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
A 10
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-333644
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
A 11
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 4 luvun ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331219
HE 180/2020 vp StV 12.11.2020 hallitussihteeri Anu Kangasjärvi, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331288
HE 180/2020 vp StV 12.11.2020 ylitarkastaja Monika Mutanen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332036
HE 180/2020 vp StV 13.11.2020 keskuksen päällikkö Reija Jääskeläinen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331427
HE 180/2020 vp StV 12.11.2020 Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331290
HE 180/2020 vp StV 12.11.2020 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331220
HE 180/2020 vp StV 12.11.2020 Suomen Taksiliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330758
HE 180/2020 vp StV 12.11.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330498
HE 180/2020 vp StV 12.11.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331289
HE 180/2020 vp StV 12.11.2020 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331367
HE 180/2020 vp StV 12.11.2020 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331830
HE 180/2020 vp StV 12.11.2020 Suomen Palvelutaksit ry Asiantuntijalausunto
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 13.11.2020: 
Kuultavina olivat: 
hallitussihteeri
Anu
Kangasjärvi
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
ylitarkastaja
Monika
Mutanen
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
keskuksen päällikkö
Reija
Jääskeläinen
Kansaneläkelaitos
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
liite
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
liite
Suomen Taksiliitto ry
liite
Suomen Palvelutaksit ry
liite
Akava ry
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
liite
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
STTK ry
Suomen Yrittäjät ry
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331866
HE 188/2020 vp StV 13.11.2020 suunnittelija Elina Ryymin, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331583
HE 188/2020 vp StV 13.11.2020 lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332532
HE 188/2020 vp StV 13.11.2020 lakimies Vilja Juvonen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
C 13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332005
HE 188/2020 vp StV 13.11.2020 toimitusjohtaja Katariina Poskiparta, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Asiantuntijalausunto
D 13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332000
HE 188/2020 vp StV 13.11.2020 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto
E 13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331824
HE 188/2020 vp StV 13.11.2020 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto
F 13
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 13.11.2020: 
Kuultavina olivat: 
suunnittelija
Elina
Ryymin
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Koivu
oikeusministeriö
liite
lakimies
Vilja
Juvonen
Kansaneläkelaitos
liite
toimitusjohtaja
Katariina
Poskiparta
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
liite
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333767
HE 223/2020 vp StV 18.11.2020 hallitussihteeri Anu Kangasjärvi, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333768
HE 223/2020 vp StV 18.11.2020 keskuksen päällikkö Reija Jääskeläinen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
B 14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333769
HE 223/2020 vp StV 18.11.2020 ylilääkäri Taneli Puumalainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
C 14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333771
HE 223/2020 vp StV 18.11.2020 talous- ja veroasiantuntija Joel Kuuva, Hyvinvointiala HALI ry Asiantuntijalausunto
D 14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333770
HE 223/2020 vp StV 18.11.2020 erityisasiantuntija Päivi Opari, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
E 14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333772
HE 223/2020 vp StV 18.11.2020 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
F 14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333773
HE 223/2020 vp StV 18.11.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
G 14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333774
HE 223/2020 vp StV 18.11.2020 KT Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto
H 14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333775
HE 223/2020 vp StV 18.11.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
I 14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333776
HE 223/2020 vp StV 18.11.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
J 14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333777
HE 223/2020 vp StV 18.11.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
K 14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333778
HE 223/2020 vp StV 18.11.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
L 14
Lisäselvitys EDK-2020-AK-333779
HE 223/2020 vp StV 18.11.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
M 14
Ennakkokäsittely 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 13.11.2020: 
Kuultavina olivat: 
hallitussihteeri
Anu
Kangasjärvi
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
keskuksen päällikkö
Reija
Jääskeläinen
Kansaneläkelaitos
liite
ylilääkäri
Taneli
Puumalainen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
erityisasiantuntija
Päivi
Opari
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
liite
talous- ja veroasiantuntija
Joel
Kuuva
Hyvinvointiala HALI ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
liite
Suomen Kuntaliitto
liite
KT Kuntatyönantajat
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Akava ry
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Suomen Yrittäjät ry
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
15
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
16
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 19.11.2020 klo 10.00; Arkadia-sali. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
Viimeksi julkaistu 18.11.2020 13.55