Viimeksi julkaistu 25.11.2021 15.18

Pöytäkirja StVP 60/2021 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Keskiviikko 24.11.2021 klo 9.30—11.25

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Kim Berg sd jäsen Kaisa Juuso ps (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Arja Juvonen ps (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Merja Kyllönen vas (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Aki Lindén sd jäsen Ilmari Nurminen sd (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Minna Reijonen ps (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Sofia Virta vihr 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 129/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 14/2021 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 19/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-411477
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi
A 3

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä suoritettiin seuraavat äänestykset ja tehtiin seuraavat lisäykset mietintöluonnokseen: 

Ed. Juuso ed. Juvosen kannattamana ehdotti, että 1. lakiehdotuksen 7 § muutetaan vastalauseesta ilmenevän mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 11—3.  

Ed. Juvonen ed. Reijonen kannattamana, että 5. lakiehdotuksen 7 b § muutetaan vastalauseesta ilmenevän mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—3, 2 tyhjää.  

Ed. Juvonen ed. Juuso kannattamana, että 6. lakiehdotuksen 8 a § muutetaan vastalauseesta ilmenevän mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—3, 2 tyhjää.  

Ed. Juuso ed. Juvosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 6 toinen virke poistetaan. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 11—3.  

Lisättiin kappaleen 10 jälkeen uusi kappale seuraavasti: ”Valiokunta korostaa perhevapaiden merkitystä erityisesti lapsen oikeuksien toteutumisen kannalta. Vanhempien läsnäololla on olennainen merkitys lapsen hyvinvoinnille ja kasvulle. Perhevapaauudistus edistää siten lapsen oikeuksien toteutumista.” 

Ed. Juvonen ed. Juuson kannattama ehdotti, että kappaleen 18 toiseksi viimeisestä virkkeestä poistetaan sanat ”eri perhemuotojen”. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 11—3.  

Lisättiin kappaleen 18 jälkeen uusi kappale seuraavasti: ”Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa tuotiin esille, että raskausrahaa vastaavaa odotusrahaa tulisi voida maksaa adoptioperheille. Uudistuksessa adoptioperheiden vanhempainrahapäivien määrä nousee vastaavasti kuten muilla perheillä, mutta heillä ei ole enää oikeutta pidempään vanhempainrahakauteen, kuten heillä on nykyisessä vanhempainpäivärahajärjestelmässä kompensaationa siitä, että adoptioäiti ei ole oikeutettu äitiysrahaan. Valiokunta korostaa, että uudistuksen vaikutuksia adoptioperheisiin tulee seurata.” 

Lisättiin kappaleen 21 jälkeen uusi kappale seuraavasti: ”Valiokunta pitää välttämättömänä, että uudistuksen vaikutuksia seurataan niiden yksinhuoltajaperheiden asemaan, joissa oikeus korotettuun päivärahakauteen on lyhyempi kuin kahden vanhemman perheissä. Valiokunta katsoo, että tarvittaessa tulee tehdä muutoksia yksinhuoltajaperheiden aseman parantamiseksi.” 

Ed. Juvonen ed. Juuson kannattamana ehdotti, että kappaleen 32 toisen virkkeen jälkeen lisätään seuraava virke: "Valiokunta korostaa, että olisi tärkeää selvittää lainsäädännön muutostarpeet, että työntekijällä olisi oikeus 100 päivän palkattomaan omaishoitovapaaseen kuten Ruotsin lainsäädännössä Ruotsissa." Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—3, 2 tyhjää.  

Kappaleeseen 33 lisättiin toisen virkkeen jälkeen uusi virke seuraavasti: ”Valiokunta korostaa lisäksi, että viiden päivän omaishoitovapaa on varsin lyhyt esimerkiksi saattohoitotilanteissa.”Ed. Juvonen ed. Juuson kannattamana ehdotti, että mietintöön lisätään vastalauseesta ilmenevä lausuma. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—3, 2 tyhjää. 

Lisättiin mietintöön seuraava lausuma: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa vanhempainvapaiden jakautumista työnantajien kesken ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin havaittujen epäkohtien korjaamiseksi siten, etteivät vanhemmuudesta ja perhevapaiden käyttämisestä aiheutuvat kustannukset aiheuta kohtuutonta taakkaa yksittäisille työnantajille.”  

Muilta osin mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Ed. Juvonen varasi tilaisuuden vastalauseen jättämiseen. Ilmoitettiin, että se on jätettävä viimeistään tänään 24.11.2021 klo 15.00. 

Mietintöön jätettiin vastalause: Juvonen, Juuso, Reijonen 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-410302
Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista
A 4

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 141/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 48/2021 vp

Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 

6.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

7.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 25.11.2021 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Päivi 
Salo