Viimeksi julkaistu 21.9.2022 14.00

Pöytäkirja StVP 70/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Perjantai 16.9.2022 klo 12.30—15.00

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Kim Berg sd jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Arja Juvonen ps jäsen Pia Kauma kok jäsen Anneli Kiljunen sd jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Merja Kyllönen vas (1, 2, 4, 5) (3 osittain) jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Ilmari Nurminen sd (1, 2, 4, 5) (3 osittain) jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Heidi Viljanen sd jäsen Sofia Virta vihr (4, 5) (3 osittain) varajäsen Bella Forsgrén vihr  varajäsen Sari Sarkomaa kok (1, 2) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana

Hallituksen esitysHE 130/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 10/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 41/2022 vp
Vastine EDK-2022-AK-40935
HE 130/2022 vp StV 16.09.2022 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-40541
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana
16.9.2022

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 10/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 41/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • sosiaali- ja terveysministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä suoritettiin seuraavat äänestykset ja tehtiin seuraavat muutokset mietintöluonnokseen: 

Vpj. Laiho ed. Kauman kannattamana ehdotti, että lakiehdotuksen 5 §:n 1 momentin ja 9 §:n 4 momentin korvausmäärä muutetaan 1,3 kertaisesta 2 kertaiseen.  

Ed. Juvonen ed. Juuson kannattamana ehdotti, että lakiehdotuksen 5 §:n 1 momentin ja 9 §:n 4 momentin korvausmäärä muutetaan 1,3 kertaisesta 3 kertaiseen. 

Vpj. Laihon ja ed. Juvosen ehdotuksista äänestettiin vastakkain. Vpj. Laihon ehdotus hyväksyttiin äänin 12—2.  

Vpj. Laihon ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—4, 1 tyhjä. 

Lisättiin 11 §:n 1 momenttiin sanat "työntekijäjärjestöön kohdistuvan".  

Korvattiin kappaleen 38 virkkeet 3, 4 ja 5 seuraavasti: "Kotihoidossa arviointi perustuu asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen ja esimerkiksi työtaistelutoimenpiteen kestoon. Kokonaisarviointiin vaikuttaa myös kotihoidon asiakkaan lääkityksen tarve. Toisaalta, jos asiakas ei saa riittävää ravintoa ja nesteytystä voi asiakkaan yleistila romahtaa nopeastikin ilman asianmukaista hoitoa. Lakon kestolla on näissäkin tapauksissa merkittävä vaikutus asiakkaiden hengen ja terveyden vaarantumiseen.” 

Lisättiin mietintöluonnokseen seuraava lausuma: "Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää suojelutyötä koskevat kehittämistarpeet ja valmistelee tarvittaessa lainsäädäntöehdotukset, joilla suojelutyön järjestäminen turvataan ristiriitatilanteissa.” 

Vpj. Laiho ed. Kauman kannattamana ehdotti, että mietintöluonnokseen lisätään seuraava lausuma: "Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy välittömästi toimiin, joilla varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon pito- ja vetovoimatekijöiden parantaminen. "Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—5.  

Ed. Juvonen ed. Juuson kannattamana ehdotti, että mietintöluonnokseen lisätään vastalauseesta ilmenevä lausuma 1. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—2, 3 tyhjää. 

Ed. Juvonen ed. Juuson kannattamana ehdotti, että mietintöluonnokseen lisätään vastalauseesta ilmenvä lausuma 2. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—5. 

Ed. Juvonen ed. Juuson kannattamana ehdotti, että mietintöluonnokseen lisätään vastalauseesta ilmenevä lausuma 3. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—5. 

Ed. Juvonen ed. Juuson kannattamana ehdotti, että mietintöluonnokseen lisätään vastalauseesta ilmenevä lausuma 4. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 13—2. 

Ed. Juvonen ed. Juuson kannattamana ehdotti, että mietintöluonnokseen lisätään vastalauseesta ilmenevä lausuma 5. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—5. 

Ed. Juvonen ed. Juuson kannattamana ehdotti, että mietintöluonnokseen lisätään vastalauseesta ilmenevä lausuma 6. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—2, 3 tyhjää.  

Ed. Juvonen ed. Kauman kannattamana ehdotti, että lakiesitys hylätään. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 13—2.  

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Ed. Juvonen varasi tilaisuuden vastalauseen jättämiseen. Ilmoitettiin, että se on jätettävä viimeistään tänään 16.9.2022 klo 15.15. 

Mietintöön jätettiin vastalause: Juvonen, Juuso 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

5. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous tiistaina 20.9.2022 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sanna 
Pekkarinen