Pöytäkirja
SuVP
10
2020 vp
Suuri valiokunta
Perjantai 6.3.2020 klo 13.30—14.55
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
2. varapuheenjohtaja
Merja
Kyllönen
vas
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26) (19 osittain)
jäsen
Ritva
Elomaa
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26) (19 osittain)
jäsen
Sari
Essayah
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26) (15 osittain)
jäsen
Maria
Guzenina
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26) (19 osittain)
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26) (16 osittain)
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26) (16 osittain)
jäsen
Anne
Kalmari
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 26) (6 osittain)
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26) (15 osittain)
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 26) (6 osittain)
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 26) (6 osittain)
jäsen
Lulu
Ranne
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 26) (7, 15, 19 osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26) (16 osittain)
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26) (15 osittain)
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26) (19 osittain)
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (15, 20 osittain)
varajäsen
Mai
Kivelä
vas
varajäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
varajäsen
Matias
Marttinen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 26) (6 osittain)
varajäsen
Anders
Norrback
r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26) (20 osittain)
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk
varajäsen
Jenna
Simula
ps
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (16, 19 osittain)
varajäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26) (15 osittain)
Ahvenmaan vaalipiirin edustaja
Mats
Löfström
r
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 31 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokunnan toimintatavat
Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Zyskowicz, Arhinmäki, Mäkelä, Östman, Biaudet, Kyllönen sekä valiokuntaneuvos Sorto. 
4
Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Intian huippukokous 13.3.2020 Brysselissä
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi ulkoasiainvaliokuntaan. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Päästökauppaa koskevat valtiontuen suuntaviivat vuoden 2020 jälkeen; komission luonnos suuntaviivoiksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 4/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätettiin lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 
Valiokunta keskusteli asian käsittelystä. 
Todettiin, että suuri valiokunta ottaa asiaan kantaa 13.3.2020 pidettävässä kokouksessaan. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen rahoittaminen valtiosopimuksen kautta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 2/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätettiin lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 
Todettiin, että suuri valiokunta on hyväksynyt asiassa eduskunnan kannan (SuVEK 20/2020vp). Valiokunta edellytti, että perustuslakivaliokunnan asiaa koskevat valtiosääntöiset huomiot otetaan huomioon asian jatkovalmisteluissa. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta annetun direktiivin 2009/103/EY muuttamisesta (direktiivi liikennevakuutusdirektiivin muuttamisesta)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 2/2020 vp - U 45/2018 vp 
10
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 'Erasmus' unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman perustamisesta ja asetuksen nro 1288/2013 kumoamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta.
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi sivistysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 1/2020 vp - U 65/2018 vp 
11
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
12
Euroopan unionin neuvoston kokous (OSA; Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto 2.-3.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-282222
EU/OSA; Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto 2.-3.12.2019, oikeusasiat
Raportointi 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ministeri
Anna-Maja
Henriksson
ministeri
Maria
Ohisalo
Avustajinaan:EU-erityisasiantuntija Katja Arenmaaoikeusministeriöylijohtaja Laura Yli-Vakkurierityisasiantuntija Riikka Rytkönensisäministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
13
Epävirallinen oikeus- ja sisäministerikokous 23.-24.1.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ministeri
Anna-Maja
Henriksson
ministeri
Maria
Ohisalo
Avustajinaan:EU-erityisasiantuntija Katja Arenmaaoikeusministeriöylijohtaja Laura Yli-Vakkurierityisasiantuntija Riikka Rytkönensisäministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
14
Ylimääräinen oikeus- ja sisäasioiden neuvosto 4.3.2020 (sisäasiat)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ministeri
Anna-Maja
Henriksson
ministeri
Maria
Ohisalo
Avustajinaan:EU-erityisasiantuntija Katja Arenmaaoikeusministeriöylijohtaja Laura Yli-Vakkurierityisasiantuntija Riikka Rytkönensisäministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
15
Euroopan unionin neuvoston kokous 12.-13.3.2020 (Oikeus-ja sisäasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ministeri
Anna-Maja
Henriksson
ministeri
Maria
Ohisalo
Avustajinaan:EU-erityisasiantuntija Katja Arenmaaoikeusministeriöylijohtaja Laura Yli-Vakkurierityisasiantuntija Riikka Rytkönensisäministeriö 
Ministerit Henriksson ja Ohisalo esittelivät neuvoston kokouksen asialistan. Puheenvuoron asialistasta käyttivät ed. Biaudet, Wallinheimo, Koskinen, Kurvinen, Satonen, Mäkelä, Essayah ja Suomela. Ministerit Henriksson ja Ohisalo vastasivat puheenvuoroihin. 
Asialista:  
OIKEUS- JA SISÄASIAT:  
- A-kohtien hyväksyminen 
- Muut asiat: Käsiteltävänä olevat säädösehdotukset 
- Oikeus- ja sisäasioiden alan strategiset suuntaviivat 
OIKEUSASIAT 
- Euroopan syyttäjänviraston perustaminen - Tilannekatsaus 
- Digitaalinen oikeus: sähköinen todistusaineisto: a) Neuvottelut sähköisen todistusaineiston saatavuutta yli rajojen koskevasta EU:n ja USA:n sopimuksesta ja b)Budapestin yleissopimuksen toista lisäpöytäkirjaa koskevat neuvottelut ja sähköisen todistusaineiston digitaalinen vaihtojärjestelmä 
- EU:n kansalaisten luovuttaminen kolmansiin maihin 
- Muut asiat: tiannekatsaus Eurooppalaisen oikeusvaltiomekanismin valmistelytyöhön 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
16
Epävirallinen liikenneministerikokous 10. - 11.3.2020 (merenkulku)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Timo
Harakka
Avustajinaan:ylijohtaja Sabina Lindströmyksikön johtaja Taina Pieskiliikenne- ja viestintäministeriö 
Ministeri Harakka esitteli kokouksen asialistan. Puheenvuoron käytti ed. Mäkelä. Ministeri Harakka vastasi puheenvuoroon. 
Asialista: 
- Kohti kunnianhimoisia ympäristötavoitteita kilpailukyky säilyttäen – visio vuodelle 2030; keskustelu 
- Julistus EU:n vesiliikennesektorin tulevaisuuden näkymistä; hyväksyminen 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
17
Euroopan unionin neuvoston kokous 21.11.2019 (Ulkoasiainneuvosto (kauppaministerit) 21.11.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Ville
Skinnari
Avustajinaan:Yksikönpäällikkö, lähetystöneuvos Katja AhlforsOsastopäällikkö Ilkka-Pekka Similäulkoministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
18
Euroopan unionin neuvoston kokous 25.11.2019 (Ulkoasiainneuvosto kehitysministerikokoonpanossa)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Ville
Skinnari
Avustajinaan:Yksikönpäällikkö, lähetystöneuvos Katja AhlforsOsastopäällikkö Ilkka-Pekka Similäulkoministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
19
Ulkoasiainneuvosto (kauppaministerit) 12.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Ville
Skinnari
Avustajinaan:Yksikönpäällikkö, lähetystöneuvos Katja AhlforsOsastopäällikkö Ilkka-Pekka Similäulkoministeriö 
Ministeri Skinnari esitteli neuvoston kokouksen asialistan. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Virolainen, Koskinen, Mäkelä ja al-Taee. Ministeri Skinnari ja osastopäällikkö Similä vastasivat puheenvuoroihin. 
Asialista: 
- WTO:n 12. ministerikokouksen valmistelut, 
- EU-Kiina -kauppasuhteet 
- EU-Yhdysvallat -kauppasuhteet 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
20
Euroopan unionin neuvoston kokous 6.3.2020 (Ylimääräinen terveysneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
21
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista neuvoston direktiiviksi ja asetukseksi (maksupalveluntarjoajat ja maksutietojen vaihtaminen - hallinnollisen yhteistyön lujittaminen alv-petosten torjumiseksi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
22
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (pienyritysten arvonlisäverotuksen erityisjärjestelmä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
23
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp 
Merkittiin saapuneeksi sivistysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp 
24
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
25
Muut asiat
26
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 11.3.2020 klo 12.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
Viimeksi julkaistu 6.3.2020 16:27