Pöytäkirja
SuVP
12
2020 vp
Suuri valiokunta
Perjantai 13.3.2020 klo 13.30—14.20
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Maria
Guzenina
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain)
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain)
jäsen
Olli
Immonen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain)
jäsen
Anne
Kalmari
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain)
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain)
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd () (16 osittain)
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain)
jäsen
Lulu
Ranne
ps
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain)
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain)
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Mai
Kivelä
vas
varajäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
varajäsen
Anders
Norrback
r
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk
varajäsen
Jenna
Simula
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain)
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Peter
Östman
kd
Mats
Löfström
r
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 32 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-290189
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-290641
E 45_2019 vp_eriävä ps 1 pdf.pdf
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-290642
E 45_2019 vp_eriävä kd 2 pdf.pdf
Valtiovarainvaliokunnan lausunto VaVL 1/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 5/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun yleiskeskustelun yhteydessä. 
Yleiskeskustelun aikana ed. Mäkelä esitti, ed. Immosen kannattamana, että lausuntoluonnos saisi pöydälle jaetussa eriävässä mielipiteestä 1 ilmenevän sisällön. 
Ed. Essayah esitti, että lausuntoluonnos saisi pöydälle jaetusta eriävästä mielipiteestä 2 ilmenevän sisällön. Esitys raukesi kannattamattomana. 
Ed. Mäkelän ehdotuksesta äänestettiin pohjana olevaa lausuntoluonnosta vastaan. 
Lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 19-6. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ps, kd. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta annetun direktiivin 2009/103/EY muuttamisesta (direktiivi liikennevakuutusdirektiivin muuttamisesta)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. UJ 3/2020 vp - U 53/2018 vp 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 9/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta (OLAF-asetuksen muutos)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 6/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission delegoitu asetus koskien Kambodzhan GSP tullietuuksien peruuttamista
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta merkitsi saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan kannanoton: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokuntien kannanotot tiedoksi valtioneuvostolle. 
7
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 1/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätettiin lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 6/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätettiin lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-289189
Komission työohjelma 2020
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, lakivaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, talousvaliokuntaan, työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Vakuutusyhtiöiden vakuutustakuuta, taloudellista elpymistä ja kriisinratkaisua koskevat komission keskusteluasiakirjat
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-289623
Selvitys komission vakuutustakuuta, taloudellista elpymistä ja kriisinratkaisua koskevien Euroopan komission keskusteluasiakirjojen sisällöstä.
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 4/2020 vp - U 73/2018 vp 
12
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi sivistysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 2/2020 vp 
13
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomiteassa käsiteltävistä lyhyen aikavälin päästövähennystoimista kansainvälisessä merenkulussa
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkittiin saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 9/2020 vp 
14
Euroopan unionin neuvoston kokous 15.11.2019 (ECOFIN, budjetti 15.11.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Katri
Kulmuni
Avustajinaan:alivaltiosihteeri Tuomas SaarenheimoEU-sihteeritön päällikkö, finanssineuvos Marketta Henrikssonfinanssineuvos Susanna Ikonenvaltiovarainministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
15
Euroryhmä, ECOFIN -neuvosto 17.-18.2.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-285882
Ecofin-neuvosto, 18.2.2020, Bryssel: Yhteenvetoraportti
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Katri
Kulmuni
Avustajinaan:alivaltiosihteeri Tuomas SaarenheimoEU-sihteeritön päällikkö, finanssineuvos Marketta Henrikssonfinanssineuvos Susanna Ikonenvaltiovarainministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
16
Euroryhmä, ECOFIN 16.-17.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Katri
Kulmuni
Avustajinaan:alivaltiosihteeri Tuomas SaarenheimoEU-sihteeritön päällikkö, finanssineuvos Marketta Henrikssonfinanssineuvos Susanna Ikonenvaltiovarainministeriö 
Ministeri Kulmuni esitteli kokousten asialistat. Puheenvuoron käyttivät ed. Suomela, Koskinen, Wallinheimo, Essayah, Zyskowicz, Satonen, Arhinmäki ja Kivelä. Ministeri Kulmuni ja alivaltiosihteeri Saarenheimo vastasivat puheenvuoroihin. 
Asialista: 
ECOFIN-neuvosto 17.3.2020 
- A-kohtien luettelo 
-Muut asiat: käsittelyssä olevat rahoituspalvelualan lainsäädäntöehdotukset 
-Pääomamarkkinaunioni – Korkean tason foorumin väliraportti (E 72/2015, E 66/2017 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (EUN 18/2020 vp) asialistalla. 
-Solvenssi II (E 109/2010 vp, E 4/2015 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston asialistalla. 
-Eurooppalainen ohjausjakso: a) 2020 maaraportit ja perusteelliset tarkastelut ja b) Maakohtaisten suositusten täytäntöönpano 
-Kansainväliset kokoukset: a) Helmikuun G20 kokouksen seuranta, b) G20 ja IMF:n Washingtonin 16.-19.4.2020 järjestettävien kevätkokousten valmistelu (G20 EU:n yhteiset linjaukset ja IMFC:n lausuma) 
-(mahd.) Neuvoston päätös liiallisesta alijäämästä Romaniassa ja suositus liiallisen alijäämän tilanteen lopettamisesta 
-Muut asiat 
EURORYHMÄ 16.3.2020 
-Kv. kokousten valmistelu: taloustilanne, inflaatio- ja valuuttakurssikehitys 
-Kreikka – 5. tiukennetun valvonnan raportti 
-Muut asiat: Itävallan päivitetty alustava talousarviosuunnitelma - informaatiota prosessista 
-EVM-sopimus – sopimuspaketin poliittinen hyväksyminen (E 80/2017 vp, E 96/2017 vp, E 115/2017 vp) 
Todettiin, että suuri valiokunta on ottanut asiaan kantaa lausunnoissaan SuVL 9/2017 vp, ja SuVL 2/2018 vp sekä kannanotoissaan SuVEK 8/2019 vp, SuVEK 10/2019 vp. 
-Yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto – hallitustenvälisen sopimuksen muutoksen luonnoksen poliittinen hyväksyminen ja jatkoaskeleet (E 45/2019 vp) 
Todettiin, että suuti valiokunta otti asiaan kantaa edellä 3 §:ssä. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
17
Euroopan unionin neuvoston kokous 19.3.2020 (Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajaneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Todettiin, että työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajaneuvosto 19.3.2020 on peruttu. 
18
Euroopan unionin neuvoston kokous 12.-13.3.2020 (Oikeus-ja sisäasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-290664
OSA_oikeus_ja sisäasioiden neuvosto_13.3.2020_täydennysraportti.pdf
A 18
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
19
Euroopan unionin neuvoston kokous (Eurooppa-neuvoston jäsenten epävirallinen videoneuvottelu koskien koronavirustilannetta 10.3.2020)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-290083
Eurooppa_neuvoston jäsenten epävirallinen videoneuvottelu koskien koronavirustilannetta 10.3.2020.doc
A19
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
20
Epävirallinen kilpailukykyministerikokous 19.-20.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 20
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
21
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2020-AK-289735
Toissijaisuusasioiden_lista_2020.pdf
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 
22
Muut asiat
-Puhemiesneuvosto päätti 11.3.2020, että valiokuntien koti- ja ulkomaanmatkat perutaan toistaiseksi. Valiokuntamatka Brysseliin 19.4.-21.4. ja LXIII COSAC, Zagreb, Kroatia, su 24.- ti 26.5.2020 perutaan. 
- Seuraava kokous on päiväjärjestyksen mukaan ensi perjantaina 20.3. Todettiin, että kokous pyritään siitämään keskiviikoksi 18.3. klo 13.00-14.00. 
23
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 20.3.2020 klo 13.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
Viimeksi julkaistu 16.3.2020 12:42