Pöytäkirja
SuVP
13
2020 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 25.3.2020 klo 13.00—14.05
Läsnä
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
2. varapuheenjohtaja
Merja
Kyllönen
vas
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Anne
Kalmari
kesk
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30) (31 osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
varajäsen
Anders
Norrback
r
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk
varajäsen
Jenna
Simula
ps
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 30 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen, Bulgarian, Kroatian, Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Slovakian, Slovenian, Tshekin tasavallan, Unkarin ja Viron kanssa tekemien kahdenvälisten investointisuojasopimusten irtisanomisesta (Suomen muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa tekemien investointisuojasopimusten irtisanominen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
A 3
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Valiokunta päätti pyytää ulkoasiainvaliokunnan lausunnon. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto talouspolitiikan EU-koordinaation arviosta
Valtioneuvoston E-selvitys
A 4
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi valtiovarainvaliokuntaan, tarkastusvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi nimetä vuosi 2021 eurooppalaiseksi rautatieliikenteen vuodeksi
Valtioneuvoston E-selvitys
A 5
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-290822
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi rautatieliikenteen eurooppalaisesta vuodesta 2021 perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
A 6
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-291988
Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Todettiin, että liikenne- ja viestintävaliokunta käsitteli asian O-asiana ja hyväksyi asiassa seuraavan kannanoton: Valiokunta pitää komission asiakirjassa COM(2020) 111 final esille tuomia näkökohtia ja toimenpiteitä tarkoituksenmukaisina ja tarpeellisina. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 10/2020 vp: Todetaan, että kyse on luonteeltaan perustuslain 96 §:n mukaisesta asiasta. Suuri valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan ja viittaa asiassa liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanottoon, jossa valiokunta pitää komission asiakirjassa COM(2020) 111 final esille tuomia näkökohtia ja toimenpiteitä tarkoituksenmukaisina ja tarpeellisina. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle COVID-19 -toimista, joilla tilapäisesti rajoitetaan tarpeetonta matkustamista EU:hun
Valtioneuvoston E-selvitys
A 7
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-292192
COVID-19; Väliaikaiset toimenpiteet sisä- ja ulkorajoilla
perusmuistio
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten hallintovaliokuntaan. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto tilapäisiksi puitteiksi valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä COVID-19 -epidemiassa
Valtioneuvoston E-selvitys
A 8
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-292309
Komission tiedonanto tilapäisiksi puitteiksi valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä COVID-19 -epidemiassa
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi talousvaliokuntaan. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1005/2008 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta kalastuksenvalvonnan osalta (Kalastuksenvalvontaa koskevien asetusten muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
A 9
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-290824
Kalastuksenvalvontaa koskevien asetusten muuttamista koskeva ehdotus
Jatkokirjelmä UJ 5/2020 vp - U 66/2018 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten maa- ja metsätalousvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 5/2020 vp - U 66/2018 vp. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus 5G-verkkojen kyberturvallisuudesta
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
A 10
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-292009
EU:n 5G-kyberturvallisuutta koskeva keinovalikoima ja komission tiedonanto 5G:n turvallisesta käyttöönotosta EU:ssa
Jatkokirjelmä EJ 3/2020 vp - E 134/2018 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti tiedoksi liikenne- ja viestintävaliokuntaan jatkokirjelmän EJ 3/2020 vp - E 134/2018 vp. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. UJ 4/2020 vp - U 73/2018 vp 
12
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta (OLAF-asetuksen muutos)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 11/2020 vp: Suuri valiokunta yhtyy hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan lausuntojen mukaisesti valtioneuvoston kantaan. Perustuslakivaliokunta on esittänyt valtiosääntöisen arvion perustuslain 96 ja 97 §:n soveltamisesta lausunnossaan PeVL 6/2020 vp. 
13
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
A 13
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan korostaen sitä, että oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta saatavan tuen tulee olla ehdollista sille, että tukea saava jäsenvaltio on sitoutunut toimiin ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Ilmastoneutraaliuteen siirtymisessä hyötyjen ja haittojen tulee jakautua mahdollisimman oikeudenmukaisesti eri alueiden ja toimialojen kesken. Myönnetyn rahoituksen käyttöä tulee myös seurata aktiivisesti sekä luoda sanktiomekanismi mahdollisten väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi. 
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 3/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
14
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
A 14
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 3/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokuntien kannanotot tiedoksi valtioneuvostolle. 
15
Valtioneuvoston selvitys: Päästökauppaa koskevat valtiontuen suuntaviivat vuoden 2020 jälkeen; komission luonnos suuntaviivoiksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
16
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi lakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 12/2020 vp 
Merkittiin saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkittiin saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkittiin saapuneeksi hallintovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokunnan kannanoton tiedoksi valtioneuvostolle. 
17
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291771
E 62/2019 vp SuV 25.03.2020 finanssineuvos Anne Af Ursin, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A17
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
finanssineuvos
Anne
Af Ursin
valtiovarainministeriö
liite
18
Euroopan unionin neuvoston kokous 17.3.2020 (Eurooppa-neuvoston jäsenten videoneuvottelu koronavirustilanteesta 17.3.)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-291783
Eurooppa-neuvoston jäsenten videoneuvottelu koronavirustilanteesta 17.3.2020.pdf
A 18, raportti
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-291784
Eurooppa-neuvoston jäsenten videoneuvottelu koronavirustilanteesta 17.3.2020_liite 1.pdf
liite 1
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-291785
Eurooppa-neuvoston jäsenten videoneuvottelu koronavirustilanteesta 17.3.2020_liite 2.pdf
liite 2
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-292084
Matkustusrajoitus_COM_2020_115_FI.pdf
liite 3
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-292085
Matkustusrajoitus_COM_2020_115_SV.pdf
liite 4
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
19
Euroryhmä, ECOFIN 16.-17.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-291797
Euroryhmän raportti 16.3.2020_Euroryhmän (laajennettu ja tavanomainen kokoonpano) videokokous 16.3.2020.pdf
A 19, raportti
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-291798
Euroryhmän raportti 16.3.2020_julkilausuma.pdf
liite
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
20
Euroopan unionin neuvoston kokous 23.3.2020 (Valtiovarainministereiden epävirallinen puhelinkokous 23.3.2020)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-292269
Raportti valtiovarainministereiden puhelinkokouksesta 23.3.2020.pdf
A 20
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
21
Euroopan unionin neuvoston kokous 19.3.2020 (Sosiaali- ja työministerien epävirallinen videopalaveri 19.03.2020)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-292144
Sosiaali- ja työministerien epävirallinen videopalaveri 19.03.2020.pdf
A 21
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
22
Euroopan unionin neuvoston kokous 18.3.2020 (Epävirallinen liikenneministerikokous 18.03.2020)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-292087
Epävirallinen liikenneministerikokous 18.03.2020.pdf
A 22
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
23
Maatalousministereiden korkean tason videokokous 23.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-292595
Maatalousministereiden korkean tason videokokous 23.3.2020.pdf
A 23
Valmistelu 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
24
Euroopan unionin neuvoston kokous 23.3.2020 (EU-ulkoministerien epävirallinen videokokous 23.3.2020)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-292324
EU-ulkoministerien epävirallinen videokokous 23.3.2020.pdf
A 24
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
25
Eurooppa-neuvosto 26.-27.3.2020
Valmistelu 
Todettiin, että kokous on peruttu. 
26
Euroopan unionin neuvoston kokous 23.3.2020 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Todettiin, että kokous on peruttu. 
27
Euroopan unionin neuvoston kokous 24.3.2020 (Yleisten asioiden neuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Todettiin, että kokous on peruttu. 
28
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2020-AK-292080
Toissijaisuusasioiden_lista_2020.pdf
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 
29
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
A 29
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-291980
1. Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1303/2013; 1301/2013 ja 508/2014 muuttamisesta jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmille ja muille talouden sektoreille tarvittavista erityistoimista investointien liikkeelle-saamiseksi COVID-19-epidemiaan vastaamiseksi 2. Solidaarisuusrahasto; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi vakavan kansanterveyskriisin kohtaamille jäsenvaltioille ja hakijamaille
perusmuistio
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Mika
Lintilä
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi valtiovarainvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi hallintovaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Merkittiin saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Todettiin, että suuri valiokunta voi asian kiireellisyyden niin vaatiessa ottaa asian käsiteltäväksi, vaikka asian käsittely on kesken erikoisvaliokunnissa (SuVTJ 16 §:n 2 mom.). 
Valiokunta kuuli ministeri Lintilää. Puheenvuoron käyttivät 1. varapuheenjohtaja Mäkelä sekä ed. Wallinheimo, Suomela, Satonen, Biaudet ja Essayah. Ministeri Lintilä vastasi puheenvuoroihin. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 12/2020 vp: Todetaan, että valtioneuvoston selvityksessä E 16/2020 vp kyse on luonteeltaan perustuslain 96 §:n mukaisesta asiasta. Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan viitaten asiasta annettuihin erikoisvaliokuntien kannanottoihin. 
30
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koordinoiduista taloudellisista toimista COVID-19 -epidemian vaikutusten lieventämiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
A 17
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-291982
Komission tiedonanto koordinoiduista taloudellisista toimista COVID-19 -epidemian vaikutusten lieventämiseksi
perusmuistio
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Katri
Kulmuni
Avustajinaan:Tuomas SaarenheimoalivaltiosihteerivaltiovarainministeriöMarketta HenrikssonEU-sihteeristön päällikkövaltiovarainministeriö 
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi valtiovarainvaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Todettiin, että suuri valiokunta voi asian kiireellisyyden niin vaatiessa ottaa asian käsiteltäväksi, vaikka asian käsittely on kesken erikoisvaliokunnissa (SuVTJ 16 §:n 2 mom.). 
Valiokunta kuuli ministeri Kulmunia päiväjärjestyksen 30 ja 3§ §:istä. Lisäksi ministeri Kulmuni täydensi suullisesti valiokunnan jäsenille lähetettyä kirjallista raporttia (VM20202-00129) 4.3.2020 pidetystä euroryhmän kokouksesta. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta ministerin raporttia VM2020-00129 täydentävästä esityksestä. 
Puheenvuoron käyttivät 1. varapuheenjohtaja Mäkelä sekä ed. Wallinheimo, Suomela, Satonen, Biaudet ja Essayah. Ministeri Kulmuni sekä alivaltiosihteeri Saarenheimo ja EU-sihteeristön päällikkö vastasivat puheenvuoroihin. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 13/2020 vp: Todetaan, että valtioneuvoston selvityksessä E 17/2020 vp kyse on luonteeltaan perustuslain 96 §:n mukaisesta asiasta. Valiokunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan tavoin valtioneuvoston kantaan. 
31
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto neuvostolle vakaus- ja kasvusopimuksen yleisen poikkeuslausekkeen aktivoinnista
Valtioneuvoston E-selvitys
A 30
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-292222
Komission tiedonanto neuvostolle vakaus- ja kasvusopimuksen yleisen poikkeuslausekkeen aktivoinnista
perusmuistio
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Katri
Kulmuni
Avustajinaan:Tuomas SaarenheimoalivaltiosihteerivaltiovarainministeriöMarketta HenrikssonEU-sihteeristön päällikkövaltiovarainministeriö 
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi valtiovarainvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. 
Todettiin, että suuri valiokunta voi asian kiireellisyyden niin vaatiessa ottaa asian käsiteltäväksi, vaikka asian käsittely on kesken erikoisvaliokunnissa (SuVTJ 16 §:n 2 mom.). 
Puheenvuorot kuten edellä 30 §:ssä. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 14/2020 vp: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 
32
Muut asiat
33
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 1.4.2020 klo 13.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
Viimeksi julkaistu 26.3.2020 12:06