Pöytäkirja
SuVP
17
2020 vp
Suuri valiokunta
Torstai 7.5.2020 klo 11.15—11.58
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Maria
Guzenina
sd (15 osittain, 16, 17)
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (15 osittain)
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (15 osittain, 16, 17)
jäsen
Anne
Kalmari
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (15 osittain)
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (15 osittain)
jäsen
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (15 osittain)
jäsen
Lulu
Ranne
ps
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Mai
Kivelä
vas (15 osittain, 16, 17)
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk
varajäsen
Jenna
Simula
ps
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd
varajäsen
Peter
Östman
kd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 25 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppayhtiöiden (SE) yhtiökokouksia ja eurooppaosuuskuntien (SCE) osuuskuntien kokouksia koskevista väliaikaisista toimenpiteistä
Valtioneuvoston E-selvitys
A 3
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-300125
Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppayhtiöiden (SE) yhtiökokouksia ja eurooppaosuuskuntien (SCE) osuuskuntien kokouksia koskevista väliaikaisista toimenpiteistä
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi talousvaliokunnan kannanoton: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 32/2020 vp: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 4 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020; komission ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
A 4
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-300361
Komission lisätalousarvioesitys nro 4 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020; komission ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista covid-19-epidemian torjumisen erityistoimenpiteiksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja vähävaraisimmille suunnatun avun rahaston osalta (koronakriisin investointialoite plus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Merkittiin saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen avun antamiseksi laajentumis- ja naapuruuspolitiikan piiriin kuuluville maille COVID 19- pandemiakriisissä
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
7
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Asia on saapunut suureen valiokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 22.5.2020. 
Asia lähetettiin työjaostoon valmisteltavaksi. 
8
EU:n ja Länsi-Balkanin videohuippukokous 6.5.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 8
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
9
Työ- ja sosiaaliministerien epävirallinen videokokous 5.5.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 9
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
10
Televiestintäministereiden epävirallinen videokokous 5.5.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 10
EUN-raportti EDK-2020-AK-300433
EU-televiestintäministerien videokokous 5.5.2020
B 10
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
11
Energiaministereiden epävirallinen videokokous 28.4.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-299529
Energiaministereiden epävirallinen videokokous 28.4.2020
A 11
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
12
Sisäministereiden epävirallinen videokokous 28.4.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-299985
OSA; Sisäministereiden epävirallinen videokokous 28.4.2020
A 12
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
13
Liikenneministerien videokokous 29.04.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-300067
EUN 46_2020 vp EU-liikenneministerien videokokous 29.04.2020.pdf
A 13
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
14
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2020-AK-300630
Toissijaisuusasioiden_lista_07052020.pdf
liite A 14
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 
15
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) perustamisesta covid-19-epidemian seurauksena (SURE-asetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan ja korostaa tukivälineen tilapäistä luonnetta ja sen väliaikaisuutta. Se ei myöskään saa olla ensimmäinen askel pysyvään yhteiseen eurooppalaiseen työttömyysturvan jälleenvakuuttamisjärjestelmään.Valiokunta painottaa päätöksenteon objektiivisuutta sekä kunkin jäsenvaltion takausvastuun enimmäismäärän selkeää ja yksiselitteistä rajaamista. Lisäksi valiokunta korostaa, että uusien takaus- ym. vastuiden kumulatiiviseen vaikutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota eduskunnan budjettivallan sekä kansallisen suvereniteetin turvaamiseksi. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi talousvaliokunnan kannanoton: Merkitään selvitys saaduksi, korostaen huolta eri instrumenttien käytön tuomasta vastuiden kumulaatiosta budjettisuvereniteetin kannalta. Talousvaliokunta pitää rahoitusvälineen puoltamisen ehtona tarkkarajaisuutta, määräaikaisuutta ja toissijaisuutta. Talousvaliokunta kiinnittää huomiota, että jos kehitys jatkuu nykyisen kaltaisena, riskinä on, että EU:n toimet keskittyvät jäsenvaltioiden rahoitusjärjestelyihin, sen sijaan että keskityttäisiin unionin muihin toimintamahdollisuuksiin. Tämä väline ei saa ennakoivasti ottaa kantaa monivuotisen rahoituskehyksen kehitykseen. Talousvaliokunta kiinnittää myös huomiota siihen, että arvioitaessa takausvastuiden realisoitumista, riskit jäsenvaltioiden takaisinmaksun laiminlyönnistä voivat olla poikkeuksellisessa tilanteessa kuitenkin merkittäviä. 
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 11/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Käytiin valmistava keskustelu. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Koskinen, Wallinheimo, Mäkelä, Suomela, Essayah, Ovaska, Satonen, Kauma ja Arhinmäki. 
Asia jäi pöydälle. 
16
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 8.5.2020 klo 13.30, Pikkuparlamentin auditorio 
17
Muut asiat
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
Viimeksi julkaistu 7.5.2020 15.36