Pöytäkirja
SuVP
20
2020 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 20.5.2020 klo 13.00—13.48
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Lulu
Ranne
ps
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Mai
Kivelä
vas
varajäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk
varajäsen
Jenna
Simula
ps
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd
varajäsen
Peter
Östman
kd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 29 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-301752
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
A 3
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-303468
E 61 E 62 E 2 U 2 eriävä 1 ps
B 3
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-303469
E 61 E 62 E 2 U 2 eriävä 2 kok
C 3
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-303470
E 61 E 62 E 2 U 2 eriävä 3 kd
D 3
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yleiskeskustelun aikana ed. Mäkelä esitti ed. Elomaan kannattamana, että lausuntoluonnos saisi pöydälle jaetusta eriävästä mielipiteestä 1 ilmenevän sisällön. Ed. Virolainen esitti ed. Satosen kannattamana, että lausuntoluonnos saisi pöydälle jaetusta eriävästä mielipiteestä 2 ilmenevän sisällön. Ed. Essayah esitti ed. Östmanin kannattamana, että lausuntoluonnos saisi eriävässä mielipiteessä 3 ilmenevän sisällön. 
Puheenjohtajan esityksestä päätettiin ensin äänestää ed. Virolaisen ehdotuksesta ed. Mäkelän ehdotusta vastaan. Äänestyksen päätyttyä 5-5 (15 tyhjää) ed. Mäkelän ehdotus todettiin voittaneeksi arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen äänestettiin Mäkelän ehdotuksesta ed. Essayahin esitystä vastaan. Ed. Essayahin ehdotus voitti ed. Mäkelän ehdotuksen äänin 6-5 (14 tyhjää). Lopuksi suoritettiin äänestys pohjaesitystä vastaan. Pohjaesitys hyväksyttiin äänin 14—11, (-tyhjiä). 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Virolainen esitti ed. Satosen kannattamana, että 16 kappale muutettaisiin seuraavasti: ”Suuri valiokunta yhtyy maa- ja metsätalousvaliokunnan (MmVL 3/2020 vp) näkemykseen siitä, että myös metsiä ja metsäsektoria varten on laadittava kokonaisvaltainen strategia, joka kattaa koko metsäsektorin arvoketjun. Strategian tulisi mahdollistaa metsien kestävä hyödyntäminen ja omaisuuden suoja samalla kun huolehditaan ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä tavoitteista.. Metsiä ei voida nähdä pelkästään luonnon monimuotoisuuden takaajina tai hiilinieluina. Kokonaisuuteen kuuluvat myös hiiltä varastoivat tuotteet, hiilivuodon estäminen sekä fossiilisten vaihtoehtojen korvaaminen puupohjaisilla materiaaleilla. Tämä on otettava huomioon kaikissa EU:n esityksissä: EU:n metsästrategiassa, EU:n biodiversiteettistrategia sekä EU:n vihreän kehityksen ohjelmassa. Metsäpolitiikan tulee olla jatkossakin kansallisen päätäntävallan piirissä. Siitä huolimatta EU:n ympäristö-, ilmasto- ja energiapoliittiset päätökset vaikuttavat metsien käyttöön Suomessa. Juuri siksi on tärkeää, että EU-tason toimissa huomioidaan metsiä kokonaisvaltaisesti, niin ekologisen kuin talouden ja sosiaalisen kestävyyden kannalta.”. 
Ed. Kivelä esitti puolestaan ed. Suomelan kannattamana, että 16-kappale muutettaisiin seuraavasti: ”Suuri valiokunta yhtyy maa- ja metsätalousvaliokunnan (MmVL 3/2020 vp) näkemykseen siitä, että myös metsiä ja metsäsektoria varten on laadittava kokonaisvaltainen strategia, joka kattaa koko metsäsektorin arvoketjun. Strategian tulisi mahdollistaa metsien kestävä hyödyntäminen ja omaisuuden suoja samalla kun huolehditaan ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä tavoitteista. Metsäpolitiikan tulee olla jatkossakin kansallisen päätäntävallan piirissä. Suuri valiokunta korostaa ympäristövaliokunnan ja valtioneuvoston tavoin EU:n kansainvälistä johtajuutta luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja ennallistamisessa. Komissio julkaisee lähiaikoina luontopääoman suojelemiseksi erillisen biodiversiteettistrategian, johon Suuri valiokunta ottaa kantaa erikseen.”. 
Äänestettiin ed. Virolaisen esitystä ed. Kivelän esitystä vastaan. Ed. Kivelän esitys hyväksyttiin äänin 11-14 (- tyhjiä). 
Päätettiin yksimielisesti lisätä 16 kappaleen kolmanneksi kappaleeksi seuraava virke: ”Kokonaisuuteen kuuluvat myös hiiltä varastoivat tuotteet.”. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ps, kok, kd. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 8/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Todettiin, että suuri valiokunta on hyväksynyt lausunnossa SuVL 3/2020 vp eduskunnan kannan asiasta U 2/2020 vp. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Todettiin, että suuri valiokunta on ottanut asiaan E 62/2019 vp kantaa lausunnossa SuVL 3/2020 vp. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Valtioneuvoston E-selvitys
Todettiin, että suuri valiokunta on ottanut asiaan E 2/2020 vp kantaa lausunnossa SuVL 3/2020 vp. 
7
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-301829
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Muu asiakirja EDK-2020-AK-300139
Ote_PeVP_30_2020.pdf
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Päätettiin yksimielisesti lisätä 2 kappaleen neljänneksi virkkeeksi seuraava virke: "Eriävät mielipiteet käyvät ilmi pöytäkirjaan otetuista vastaehdotuksista." ja poistaa 4 kappaleen 6. virke. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppayhtiöiden (SE) yhtiökokouksia ja eurooppaosuuskuntien (SCE) osuuskuntien kokouksia koskevista väliaikaisista toimenpiteistä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Asiaa on käsitelty aiemmin asiana: E 48/2020 vp. 
Todettiin, että suuri valiokunta on hyväksynyt asiassa 7.5.2020 eduskunnan kannan SuVEK 32/2020 vp. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppayhtiöiden (SE) yhtiökokouksia ja eurooppaosuuskuntien (SCE) osuuskuntien kokouksia koskevista väliaikaisista toimenpiteistä
Valtioneuvoston E-selvitys
Muuttunut asiaksi: U 13/2020 vp. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 4 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission ehdotuksesta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi (lisäbudjetti 4/2020; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Asiaa on käsitelty aiemmin asiana: E 49/2020 vp. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Lausuntonaan valtiovarainvaliokunta uudistaa kirjelmän E 49/2020 vp käsittelyn yhteydessä 8.5.2020 hyväksymänsä kannanoton, jossa se yhtyi valtioneuvoston kantaan. 
Todettiin, että suuri valiokunta on hyväksynyt asiassa 8.5.2020 eduskunnan kannan SuVEK 35/2020 vp. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 4 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020; komission ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Muuttunut asiaksi: U 14/2020 vp. 
12
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistetusta käyttöönotosta ja muutoksista valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä (vakausmaksuja koskevan sopimuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Asiaa on käsitelty aiemmin asiana: E 45/2019 vp. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi perustuslakivaliokuntaan. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Lausuntonaan valtiovarainvaliokunta viittaa kirjelmän E 45/2019 - EJ 2/2020 vp käsittelyn yhteydessä 10.3.2020 antamaansa lausuntoon VaVL 1/2020 vp. 
Todettiin, että suuri valiokunta on hyväksynyt asiassa 13.3.2020 eduskunnan kannan SuVL 1/2020 vp. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Muuttunut asiaksi: U 15/2020 vp. 
14
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista liikenteen poikkeussäädöksiksi covid-19-epidemian oloissa
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Asiaa on käsitelty aiemmin asiana: E 50/2020 vp. 
Todettiin, että suuri valiokunta on hyväksynyt asiassa 8.5.2020 eduskunnan kannan SuVEK 39/2020 vp. 
15
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset liikenteen poikkeussäädöksiksi covid-19-epidemian oloissa
Valtioneuvoston E-selvitys
Muuttunut asiaksi: U 16/2020 vp. 
16
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus koordinaatiomekanismiksi liittyen eri politiikkasektoreiden hyödyntämiseen paluu- ja takaisinottoyhteistyössä kolmansien maiden kanssa (koordinaatiomekanismi)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-301831
Ehdotus koordinaatiomekanismiksi liittyen eri politiikkasektoreiden hyödyntämiseen paluu- ja takaisinottoyhteistyössä kolmansien maiden kanssa (koordinaatiomekanismi)
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten hallintovaliokuntaan. 
17
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, joilla voidaan tarjota poikkeuksellista väliaikaista tukea maaseuturahastosta koronaviruspandemian aiheuttaman tilanteen vuoksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-302067
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, joilla voidaan tarjota poikkeuksellista väliaikaista tukea maaseuturahastosta koronaviruspandemian aiheuttaman tilanteen vuoksi
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
18
Valtioneuvoston selvitys: Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja Alueiden komitealle - EU:n maailmanlaajuiset koronavirustoimet
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-302865
Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja Alueiden komitealle - EU:n maailmanlaajuiset koronavirustoimet
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan. 
19
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista covid-19-epidemian torjumisen erityistoimenpiteiksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja vähävaraisimmille suunnatun avun rahaston osalta (koronakriisin investointialoite plus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 6/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätettiin lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 
Todettiin, että valiokunta on 8.5.2020 hyväksynyt asiassa eduskunnan kannan SuVEK 36/2020 vp. 
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
20
Terveysministereiden epävirallinen videokokous 12.5.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-302540
EU; terveys; terveysministereiden epävirallinen videokokous (lääkkeiden saatavuus) 12.5.2020
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
21
Maatalous- ja kalastusministereiden korkean tason videokokous 13.5.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-302102
Maatalous- ja kalastusministereiden epävirallinen videokokous 13.5.2020
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
22
Ulkoministerien epävirallinen videokokous 15.5.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-302713
Ulkoministerien epävirallinen videokokous 15.5.2020
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
23
Euroryhmän ja laajennetun euroryhmän videokokous 15.5.
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
24
Valtiovarainministereiden epävirallinen videokokous 19.5.2020; tilannekatsaus
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
25
Kilpailukykyministereiden epävirallinen videokokous 15.5.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-302630
Kilpailukykyministereiden videokokous EU:n elpymissuunnitelmasta COVID-19 -kriisistä toipumiseksi
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-302631
Industrial Ecosystems in Europe - Komission esittelemät 14 teollisuuden ekosysteemiä
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
26
Euroopan unionin neuvoston kokous 5.3.2020 (Ympäristöneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-302753
Ympäristöneuvosto 5.3.2020
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
27
Eurooppaministerien videokokous 26.5.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
28
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Keskusteltiin asiantuntijasuunnitelmasta. 
29
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2020-AK-302599
Toissijaisuusasioiden_lista_2020_18.5.2020.pdf
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 
30
Muut asiat
SuVn ja Tasavallan Presidentin virtuaalitapaaminen to 4.6.2020 klo 8.30 - 9.30, Pikkuparlamentin auditorio 
31
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 27.5.2020 klo 13.00, Pikkuparlamentin auditorio 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
Viimeksi julkaistu 22.5.2020 10.03