Pöytäkirja
SuVP
21
2020 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 27.5.2020 klo 13.00—13.30
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (12 osittain)
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Anne
Kalmari
kesk
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ) (12 osittain)
jäsen
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd (13, 14, 15, 16) (12 osittain)
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Lulu
Ranne
ps
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk
varajäsen
Jenna
Simula
ps (13, 14, 15, 16) (12 osittain)
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd (13, 14, 15, 16) (12 osittain)
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Peter
Östman
kd
Mats
Löfström
r
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 25 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttamisesta (vakavaraisuusasetuksen muutos COVID-19-pandemiaan vastaamiseksi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
4
Valtioneuvoston selvitys: COVID-19; Komission suuntaviivat ja suositukset matkailun ja liikenteen uudelleenkäynnistämiseksi osana covid-19-rajoitustoimien purkua;
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303158
COVID-19; Komission suuntaviivat ja suositukset matkailun ja liikenteen uudelleenkäynnistämiseksi osana covid-19-rajoitustoimien purkua; E-kirje
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten hallintovaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi perustuslakivaliokuntaan. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus komission täytäntöönpanoasetukseksi täytäntöönpanoasetusten (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 ja (EU) 2019/1583 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kolmansista maista saapuvaan rahtiin ja postiin sovellettavia turvavalvontatoimenpiteitä suorittavien lentoliikenteen harjoittajien, toiminnanharjoittajien ja yksiköiden uudelleennimeämistä sekä tiettyjen kyberturvallisuutta, taustan tarkistusta, räjähdysaineilmaisinstandardeja ja räjähdysainejäämäilmaisimia koskevien sääntelyvaatimusten soveltamisen lykkäämisestä Covid-19-pandemian vuoksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303320
Ehdotus komission täytäntöönpanoasetukseksi täytäntöönpanoasetusten (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 ja (EU) 2019/1583 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kolmansista maista saapuvaan rahtiin ja postiin sovellettavia turvavalvontatoimenpiteitä suorittavien lentoliikenteen harjoittajien, toiminnanharjoittajien ja yksiköiden uudelleennimeämistä sekä tiettyjen kyberturvallisuutta, taustan tarkistusta, räjähdysaineilmaisinstandardeja ja räjähdysainejäämäilmaisimia koskevien sääntelyvaatimusten soveltamisen lykkäämisestä Covid-19-pandemian vuoksi
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303322
komission asetusehdotus
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303321
komission asetusehdotuksen liite
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi hallintovaliokuntaan ja liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
6
Valtioneuvoston selvitys: EU:n itäisen kumppanuuden tiedonanto
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303382
EU:n itäisen kumppanuuden tiedonanto
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan. 
7
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje: Komission ehdotus neuvoston päätökseksi koskien Lissabonin liiton yleiskokouksessa Euroopan unionin puolesta otettavaa kantaa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303488
Komission ehdotus neuvoston päätökseksi koskien Lissabonin liiton yleiskokouksessa Euroopan unionin puolesta otettavaa kantaa
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjä tuenilmausten keräämis- ja tarkastusvaiheen sekä aloitteiden tutkimusvaiheen määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19-tilanteen vuoksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303887
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjä tuenilmausten keräämis- ja tarkastusvaiheen sekä aloitteiden tutkimusvaiheen määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19-tilanteen vuoksi
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus, jolla komissio pyytää neuvostoa valtuuttamaan komission ryhtymään neuvotteluihin YK:n merioikeusyleissopimuksen UNCLOSin alaisesta täytäntöönpanosopimuksesta koskien biodiversiteetin suojelua ja kestävää käyttöä kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisilla merialueilla (ns. BBNJ-sopimus)
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303814
Biologisen monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisilla merialueilla (BBNJ); neuvottelut uudesta monenvälisestä sopimuksesta
perusmuistio
Jatkokirjelmä EJ 8/2020 vp - E 6/2016 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan jatkokirjelmän EJ 8/2020 vp - E 6/2016 vp. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppayhtiöiden (SE) yhtiökokouksia ja eurooppaosuuskuntien (SCE) osuuskuntien kokouksia koskevista väliaikaisista toimenpiteistä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi talousvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokunnan kannanoton tiedoksi valtioneuvostolle. 
Todettiin, että suuri valiokunta hyväksyi asiassa 7.5.2020 eduskunnan kannan (SuVEK 32/2020 vp) valtioneuvoston selvityksen E 48/2020 vp perusteella. 
11
Valtioneuvoston selvitys: EU:n päästökauppadirektiivin nojalla annetun päästökaupan todentamista koskevan komission täytäntöönpanoasetuksen muuttaminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
12
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303819
U 11/2020 vp SuV 27.05.2020 ympäristöneuvos Merja Turunen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ympäristöneuvos
Merja
Turunen
ympäristöministeriö
liite
Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Essayah, Hopsu ja Kivelä. Asiantuntija vastasi puheenvuoroihin. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja euroalueen vakaudenhallinnan turvaamiseksi ehdotetut rahoitusjärjestelyt koronakriisin vuoksi
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303894
E 26/2020 vp SuV 27.05.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303864
E 26/2020 vp SuV 27.05.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiaa käsitelty myös tunnuksella EUN 50/2020 vp Euroryhmän videokokous 8.5.2020. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
liite
14
Epävirallinen kilpailukykyministereiden kokous 2.-3.5.2019 (sisämarkkinat, teollisuus)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
15
Muut asiat
Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Essayah, 
Päätettiin kutsua asiasta "monivuotiset rahoituskehykset ja siihen liittyvä nk. elvytysrahastoa koskeva esitys" kuultavaksi: VM, VNK (9.6.2020) sekä työelämäprofessori Vesa Vihriälä, taloustieteilijä Sixten Korkman sekä professorit Janne Salminen, Juha Raitio ja Päivi Leino-Sandberg sekä yliopistotutkija Timo Miettinen ja tutkija Antti Ronkainen (5.6.2020). Todettiin, että 5.6. pidettävä kokous toteutetaan yhdessä: PeV, TaV, VaV. 
16
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 3.6.2020 klo 13.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
Viimeksi julkaistu 27.5.2020 14.09