Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.59

Pöytäkirja SuVP 28/2020 vp Suuri valiokunta Keskiviikko 17.6.2020 klo 12.30—13.37

Läsnä
puheenjohtaja Satu Hassi vihr 1. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä ps jäsen Paavo Arhinmäki vas (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (12 osittain) jäsen Eva Biaudet jäsen Ritva Elomaa ps jäsen Sari Essayah kd jäsen Maria Guzenina sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain) jäsen Jussi Halla-aho ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain) jäsen Eveliina Heinäluoma sd jäsen Olli Immonen ps (12 osittain) jäsen Pia Kauma kok (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (12 osittain) jäsen Ville Kaunisto kok jäsen Kimmo Kiljunen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain) jäsen Johannes Koskinen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain) jäsen Suna Kymäläinen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain) jäsen Jouni Ovaska kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain) jäsen Lulu Ranne ps jäsen Arto Satonen kok jäsen Iiris Suomela vihr jäsen Sinuhe Wallinheimo kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain) jäsen Anne-Mari Virolainen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain) varajäsen Hussein al-Taee sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain) varajäsen Mari Holopainen vihr (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (12 osittain) varajäsen Inka Hopsu vihr varajäsen Mai Kivelä vas varajäsen Matias Marttinen kok varajäsen Matias Mäkynen sd varajäsen Arto Pirttilahti kesk varajäsen Jenna Simula ps varajäsen Ben Zyskowicz kok varajäsen Peter Östman kd Ahvenanmaan vaalipiirin edustaja Mats Löfström 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Peter Saramo  valiokuntaneuvos Anna Sorto  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 27 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta koskien kokonaisvaltaista EU:n toimintapolitiikkaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä

Valtioneuvoston E-selvitysE 67/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308178
Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta koskien kokonaisvaltaista EU:n toimintapolitiikkaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
A 3

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, lakivaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2021-2027 ja asetuksen (EU) No 282/2014 kumoamisesta ("EU4Health-ohjelma")

Valtioneuvoston E-selvitysE 68/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308206
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2021-2027 ja asetuksen (EU) No 282/2014 kumoamisesta ("EU4Health-ohjelma")
A 4

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Tuleva alojen älykästä integroitumista koskeva strategia ja vetystrategia

Valtioneuvoston E-selvitysE 69/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308243
Tuleva alojen älykästä integroitumista koskeva strategia ja vetystrategia; E-kirje
A 5

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, talousvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 

6.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX (yhteentoimivuudesta annettu asetus) ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta (VIS-asetuksen ja siihen liittyvien muiden säädösten muuttaminen ja kumoaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 93/2018 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 32/2018 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308363
U-jatkokirje komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX (yhteentoimivuudesta annettu asetus) ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta (VIS-asetuksen ja siihen liittyvien muiden säädösten muuttaminen ja kumoaminen)
A 6

Jatkokirjelmä UJ 14/2020 vp - U 93/2018 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten hallintovaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 14/2020 vp - U 93/2018 vp. 

7.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttamisesta (vakavaraisuusasetuksen muutos COVID-19-pandemiaan vastaamiseksi)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 17/2020 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 11/2020 vp
U-jatkokirjelmäUJ 13/2020 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 16/2020 vp

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 16/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 47/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

8.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjä tuenilmausten keräämis- ja tarkastusvaiheen sekä aloitteiden tutkimusvaiheen määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19-tilanteen vuoksi (väliaikainen kansalaisaloiteasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 21/2020 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi perustuslakivaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 48/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

9.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta, de minimis -asetuksen (EU) N:o 1407/2013 soveltamisajan jatkamisesta sekä eräiden horisontaalisten valtiontukisuuntaviivojen muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 22/2020 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi talousvaliokunnan kannanoton: Talousvaliokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan, korostaen että kaikessa sääntelyssä, jota on poikkeusolojen johdosta lievennetty tavalla, joka ei ole normaalioloissa perusteltua, palataan mahdollisimman nopeasti mutta hallitusti ja ennakoitavasti poikkeusoloja edeltäneeseen tilaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 49/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

10.  Valtioneuvoston selvitys: Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 36/2020 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 8/2020 vp

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 8/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 

Päätettiin lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 

11.  Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 5 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission ehdotus ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 66/2020 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 50/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

12.  Eurooppa-neuvoston jäsenten videokokous 19.6

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 81/2020 vp
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 81/2020 vpA 12

Valmistelu 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • pääministeri Sanna Marin 

Avustajinaan:Kare Halonen, EU-asioiden valtiosihteeriJari Luoto, Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeriMatti Niemi, pääministerin erityisavustaja 

Pääministeri Marin esitteli kokouksen asiat. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Ovaska, Mäkelä, Virolainen, Suomela, Wallinheimo, Heinäluoma, Essayah, Koskinen, Arhinmäki, Zyskowicz, Kauma, Elomaa ja Satonen. Pääministeri Marin sekä valtiosihteeri Halonen, alivaltiosihteeri Luoto ja erityisavustaja Niemi vastasivat puheenvuoroihin. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

13.  Epävirallinen ympäristöministereiden videokokous 23.6.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 78/2020 vp
EUN-asiakirjaluonnosEUN 78/2020 vpA 13

Valmistelu 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

14.  Opetusministerien epävirallinen videokonferenssi 23.6.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 79/2020 vp
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 79/2020 vpA 14

Valmistelu 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

15.  Epävirallinen sisämarkkina- ja teollisuusministereiden videokokous 12.6.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 70/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-308828
Sisämarkkinoista ja teollisuudesta vastaavien EU-ministerien epävirallinen videokokous 12.6.2020
A 15

Merkittiin raportti saapuneeksi Sisämarkkinoista ja teollisuudesta vastaavien EU-ministerien epävirallinen videokokous 12.6.2020 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

16.  Terveysministereiden epävirallinen videokokous 12.6.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 72/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-308202
EU; terveys; terveysministereiden epävirallinen videokokous (uusi terveysohjelma, komission covid-19-rokotealoite) 12.6.2020
A 16

Merkittiin raportti saapuneeksi"EU; terveys; terveysministereiden epävirallinen videokokous (uusi terveysohjelma, komission covid-19-rokotealoite) 12.6.2020" 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

17.  Ulkoministerien epävirallinen videokokous 15.6.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 77/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-308822
Ulkoministerien epävirallinen videokokous 15.6.2020
A 17

Merkittiin raportti saapuneeksi Ulkoministerien epävirallinen videokokous 15.6.2020 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

18.  Itäisen kumppanuuden päämieskokous videoyhteydellä 18.6.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 80/2020 vp
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 80/2020 vpA 18

Valmistelu 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • pääministeri Sanna Marin 

Avustajinaan:Kare Halonen, EU-asioiden valtiosihteeriJari Luoto, Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeriMatti Niemi, pääministerin erityisavustaja 

Pääministeri Marin esitteli kokouksen asiat. Puheenvuoron käyttivät ed. Zyskowicz ja Marttinen. Pääministeri Marin sekäalivaltiosihteeri Luoto vastasivat puheenvuoroihin. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

19.  Toissijaisuusasioiden lista

Esityslistan liite EDK-2020-AK-308864
Toissijaisuusasioiden_lista_17.6.2020.pdf
A 19

Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 

20.  Muut asiat

Teams -tapaaminen: 

Iso-Britannian Suomen suurlähettiläs Tom Dodd, to 25.6. klo 10-11 

21.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 24.6.2020 klo 11.00 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Anna 
Sorto