Pöytäkirja
SuVP
40
2020 vp
Suuri valiokunta
Perjantai 16.10.2020 klo 13.30—14.42
Läsnä
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
2. varapuheenjohtaja
Merja
Kyllönen
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) (31 osittain)
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (28 osittain)
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Pia
Kauma
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) (31 osittain)
jäsen
Ville
Kaunisto
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Johannes
Koskinen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) (31 osittain)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
jäsen
Lulu
Ranne
ps
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33) (6 osittain)
varajäsen
Pasi
Kivisaari
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) (27 osittain)
varajäsen
Matias
Marttinen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
varajäsen
Matias
Mäkynen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) (27 osittain)
varajäsen
Anders
Norrback
r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) (27 osittain)
varajäsen
Arto
Pirttilahti
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) (27 osittain)
varajäsen
Ville
Vähämäki
ps
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 22 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Asia on saapunut suureen valiokuntaan lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 12.11.2020. 
Päätetään, että valiokunta ei ryhdy asiassa toimenpiteisiin. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvotteluista EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty ulkoasiainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Berliinin julkilausuma arvopohjaisesta digitalisaatiosta
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
6
Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan ja sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa –ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021-2027 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanoton: Valiokunta päätti, ettei asian UJ 31/2020 vp - U 69/2018 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. Liikenne- ja viestintävaliokunta kiinnittää kuitenkin huomiota eduskunnan oikea-aikaiseen informoimiseen. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti Eurooppa" ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (2021-2027), (2) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti Eurooppa (2021-2027) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta, (3) neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa "Horisontti Eurooppa" täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021- 2025, (4) neuvoston päätökseksi eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta sekä ehdotuksista laadittu muistio, ja 5) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) Nro 912/2010, (EU) Nro 1285/2013, (EU) Nro 377/2014 ja päätöksen 541/2015/EU kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi tulevaisuusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Merkittiin saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. jatkokirjelmä UJ 16/2020 vp - U 73/2018 vp 
Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 16/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. UJ 30/2020 vp 
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 22/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Ed. Elomaa ehdotti ed. Ranteen kannattamana, että valiokunta hyväksyy seuraavan eduskunnan kannan: Esityksessä on kyse komission ehdotuksista (YMP) yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista asioista uudelle rahoituskaudelle 2021—2027. YMP:n uudistukseen liittyvät läheisesti myös vuonna 2020 annettu komission tiedonanto Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta sekä siihen liittyvät tiedonannot EU:n biodiversiteettistrategiasta ja Pellolta pöytään -strategiasta.Valiokunnan mielestä ympäristön- ja ilmastonäkökulman ottaminen nykyistä vahvemmin huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa lisää tukien ehdollisuutta entisestään ja aiheuttaa mittavia lisäkustannuksia. Lisää huolta herättää lisäksi uusien ympäristösäännösten joustamattomuus ja byrokratian lisääntyminen. Komission ehdotuksen mukaan jäsenvaltioilla on sekä pakollisista että vapaaehtoisista ympäristötoimista koostuvat osiot. Pakollinen osio sisältää toimenpiteet, jotka maatalousyrittäjät joutuvat toteuttamaan. Valiokunta on sitä mieltä, että maatalousyrittäjiin kohdistuvat pakolliset velvoitteet, rankaisevat erityisesti kotimaisia viljelijöitä, jotka ovat toiminnassaan jo tehneet huomattavia parannuksia viljelytekniikoihin. Valiokunta ei voi hyväksyä komission ehdotusta yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseksi esitetyssä muodossaan. Valiokunnan mielestä nykyisellään esitys heikentää entisestään maamme maatalouden ja maatilojen kannattavuutta. Lisäksi valiokunta huomauttaa, että komission esitys ei tue tarpeeksi tärkeintä tavoitetta, jonka mukaan koko unionin alueella pyritään säilyttämään elinvoimainen elintarviketuotanto ja ruokaturva. Ed Vähämäki käytti puheenvuoron. Äänestettäessä puheenjohtajan ehdotusta vastaan ehdotus hylättiin äänin 15 - 6, ei tyhjää.. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokuntien lausuntojen mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 15/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 21/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi talousvaliokunnan kannanoton: Talousvaliokunta viittaa asiasta aiemmin lausumaansa (TaVL 12/2020 vp - U 11/2020 vp) ja yhtyy valtioneuvoston kantaan. (UJ 29/2020 vp - U 11/2020 vp) 
Eriävä mielipide(Veikko Vallin /ps ja Minna Reijonen /ps)PerustelutPerussuomalaiset pitävät ilmastonmuutosta ja ihmisen vaikutusta siihen todellisena ja kiistattomana ilmiönä, mutta kyseenalaistavat nyt EU-tasolla toteutettavaksi ehdotetun menettelyn. Perussuomalaiset suhtautuivat jo ennen koronakriisiä kriittisesti EU:n ilmastotavoitteiden toteutumismahdollisuuksiin tai tavoitteiden merkitykseen tilanteessa, jossa alle kymmenen prosenttia maapallon hiilipäästöistä syntyy EU:n alueella. EU:n ilmastonetraaliustavoite vuoteen 2050 mennessä on nykytietämyksen valossa epärealistinen. Euroopan ilmastolakiehdotus vahvistaa oikeudellisesti sitovan ilmastoneutraaliustavoitteen, mutta reitti tuohon tavoitteeseen ja reitin vaikutusarviot eivät ole valmiina. Samaten ilmastolain noudattamisen tai noudattamatta jättämisen seuraamukset ovat epäselvät. Aikataulut ovat äärimmäisen kireät, ja kunnollisia vaikutusarvioita, palautekierrosta ja neuvotteluja ei ole ehditty tehdä. Kyseessä on siis hyppy tuntemattomaan. Kuten talousvaliokuntakin on jo huomiota kiinnittänyt, delegoitujen säädösten käyttö olisi merkittävä poliittisen vallan luovutus kansalliselta tasolta EU-komissiolle. Perussuomalaiset painottavat tätä kohtaa ja huomauttavat, että jos linjoista ei ole päätetty etukäteen, on todennäköistä, että Suomen etu tulee jäämään myöhemmin isojen jäsenmaiden etujen ja poliittisen tarkoituksenmukaisuuden jalkoihin.Perussuomalaisten näkemyksen mukaan ilmastolakiin suostuminen jättäisi epäselväksi, miten Suomen pohjoinen sijainti, pitkät välimatkat ja ulkomaankauppamme lähes täydellinen riippuvuus meriliikenteestä pystytään kompensoimaan. Suomen elinkeinoelämän kansainvälinen hintakilpailukyky ja siten taloutemme kestävyys ovat vaakalaudalla. Ihmisiä ei myöskään saa käytännössä pakottaa muuttamaan kaupunkeihin vihreän kehityksen varjolla. Perussuomalaiset eivät luota siihen, että Suomen erityistarpeet metsäsektorin alueella tulevat huomioiduiksi. On vaarana, että suomalaisiin metsiin, taloutemme ja työllisyytemme selkärankaan, aletaan suhtautua Euroopan yhteisenä omaisuutena. Suomi ei saa olla nettomaksaja tässäkin eurooppalaisessa projektissa. MielipideEdellä olevan perusteella esitämme, että suuri valiokunta ottaa edellä olevan huomioon eikä yhdy valtioneuvoston kantaan. 
Ed. Elomaa ehdotti ed. Ranteen kannattamana, että valiokunta hyväksyy seuraavan eduskunnan kannan: Viitaten lausunnossa SuVL 5/2020 vp eriävä mielipide 1 esitettyyn valiokunta ilmoittaa, ettei se hy-väksy komission ehdotusta eurooppalaiseksi ilmastolaiksi ja valtioneuvoston tulee hylätä ehdotus. Ehdotus hylättiin äänin 15 - 6, ei tyhjää.. 
Ed. Essayah ehdotti, että valiokunta hyväksyy seuraavan eduskunnan kannan: Viitaten lausunnossa SuV 5/2020 vp ja MmVL 21/2020 esitettyihin Kristillisdemokraattien eriäviin mielipiteisiin valiokunta ilmoittaa, ettei se hyväksy komission ehdotusta eurooppalaiseksi ilmastolaiksi tässä muodossaan ja valtioneuvoston tulee hylätä ehdotus. Ehdotus raukesi kannattamattomana.. 
Puheenvuoron käyttivät lisäksi ed. Vähämäki ja Ovaska. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan: Suuri valiokunta yhtyy erikoisvaliokuntien lausuntojen mukaisesti valtioneuvoston kantaan. Viitaten lausuntoonsa SuVL 5/2020 vp, suuri valiokunta tukee erikoisvaliokuntien tavoin valtioneuvoston esitystä korottaa vuoden 2030 päästövähennystavoitetta 40%:sta vähintään 55%:iin ja sisällyttää korotettu tavoite neuvoteltavana olevaan ilmastolakiin oikeudellisesti sitovaksi velvoitteeksi. Valtioneuvoston tavoin valiokunta pitää myös tärkeänä, että vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamiseksi asetetaan tarvittavat välitavoitteet seurantamekanismeineen. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamiseksi kaudeksi 2021–2027 ja asetuksen (EU) No 282/2014 kumoamiseksi
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. U 26/2020 vp ja UJ 33/2020 vp 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
12
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 168/2007 muuttamisesta (Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisasetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Merkittiin saapuneeksi hallintovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
13
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle luonnoksesta komission delegoiduksi asetukseksi neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 muuttamiseksi koskien operatiivisten henkilötietojen ryhmiä ja niitä rekisteröityjä ryhmiä, joiden operatiivisia henkilötietoja voidaan käsitellä Euroopan syyttäjäviraston asiakirja-aineiston hakemistossa
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi lakivaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. U 49/2020 vp 
14
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (COM(2020) 568 final) tilapäisestä poikkeuksesta sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin tietyistä säännöksistä verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
15
Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusi ilmastotavoite 2030
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 8/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Ed. Elomaa ehdotti ed. Ranteen kannattamana, että valiokunta hyväksyy seuraavan eduskunnan kannan: Viitaten lausunnossa SuVL 5/2020 vp eriävä mielipide 1 esitettyyn valiokunta ilmoittaa, ettei se hyväksy esitystä EU:n uudesta ilmastotavoitteesta vuodelle 2030 ja valtioneuvoston tulee hylätä ehdotus. Ehdotus hylätiin äänin 15 - 5, 1 tyhjä.. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan: Suurella valiokunnalla ei ole asian käsittelyn tässä vaiheessa huomauttamista valtioneuvostoon toimintalinjaan. 
16
Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 9 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020; komission ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
17
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan unionin elpymisvälineen perustaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 27/2020 vp - U 27/2020 vp 
18
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2020) 408 final elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta (elpymis- ja palautumistukiväline)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 28/2020 vp - U 30/2020 vp 
19
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittaminen unionissa – tilannekatsaus ja mahdolliset jatkotoimet
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi perustuslakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
20
Valtioneuvoston selvitys: EU/UTP: Eduskunnan tiedottaminen Suomen vaikuttamisesta EU:n Afrikka-suhteita koskevaan tiedonantoon
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 9/2020 vp - E 7/2020 vp 
Merkittiin saapuneeksi tulevaisuusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
21
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Uhrien oikeuksia koskeva EU:n strategia vuosille 2020-2025
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi lakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 93/2020 vp 
22
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto osaamisohjelmasta ja ehdotus neuvoston suositukseksi ammatillisesta koulutuksesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi sivistysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 102/2020 vp 
23
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-ennakkovaikuttaminen – Verkko- ja tietoturvadirektiivin uudelleenarviointi
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
24
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020-2033 annetun päätöksen N:o 445/2014/EU muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi sivistysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 115/2020 vp 
25
Valtioneuvoston selvitys: Suomen vastaus Euroopan komission julkiseen kuulemiseen osana postidirektiivin arviointia
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
26
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoituksiin
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta merkitsi saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanoton: Valiokunta hyväksyi epävirallisessa etäkeskustelussa valmistellun kannanoton, jonka mukaan: "Valiokunta toteaa, että asiantuntijakuulemisessa on esitetty osittain voimakasta kritiikkiä Suomen kansallisesti valitsemia kriteereitä kohtaan ja on katsottu, että Suomen ei tulisi poiketa yhteisestä EU:n toimintalinjasta. Samalla on pidetty hyvänä Suomen kannassakin esitettyä selkeän ja oikea-aikaisen tiedottamisen mallia. Asiakirjassa esitetyssä Suomen kannassa todetaan, että Suomen näkemyksen mukaan liikenteenharjoittajan olisi tarkastettava, että liikennevälineeseen tulevalla matkustajalla on mukanaan hänelle myönnetty kriteerit täyttävä todistus negatiivisesta covid-19-testituloksesta. Viitaten erityisesti oikeusministeriön kantaan valiokunta korostaa, että kuljetusyhtiöt eivät saa käyttää asiassa harkintavaltaa ja matkustajien on siten päästävä liikennevälineeseen. Kyse on oikeusministeriön arvion mukaan viranomaistoiminnasta ja näin ollen terveysviranomaisilla tulee olla rooli matkustajien saapuessa Suomeen. Valiokunta ei pidä hyvänä, jos Suomen kantaan tai suositukseen sisältyy sellaisia velvoitteita, joita ei voida Suomessa noudattaa. Valiokunta korostaa, että kaikkien esiteltävien toimien tulee olla linjassa suhteellisuusperiaatteen kanssa, eli sisältöjen ja toimintatapojen tulee olla oikeasuhteisia tavoiteltavaan päämäärään. Valiokunta kantaakin huolta liikennealan toimijoiden toimintamahdollisuuksista. Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan korostaen edellä esitettyjä näkökohtia." 
27
Euroopan unionin neuvoston kokous 21.-22.9.2020 (Maatalous- ja kalastusneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Jari
Leppä
avustajanaan:maatalousneuvos Kari Valonenmalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
28
Euroopan unionin neuvoston kokous 19.-20.10.2020 (Maatalous- ja kalastusneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Jari
Leppä
avustajanaan:maatalousneuvos Kari Valonenmalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö 
Ministeri Leppä esitteli kokouksen valmistelut. Puheenvuoron käyttivät ed. Satonen, Elomaa ja Arhinmäki. Ministeri leppä vastasi puheenvuoroihin. 
(mahd.) A-kohtien hyväksyminen 
KALASTUS. 
Muut kuin lainsäädäntöasiat 
Asetus Itämeren kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2021 
(mahd.) EU‒Norja: vuotta 2021 koskevat vuotuiset neuvottelut 
MAATALOUS. 
Lainsäädäntökäsittelyt 
YMP vuoden 2020 jälkeen -uudistuspaketti 
a)Asetus YMP:n strategiasuunnitelmista 
b)Asetus YMP:n rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta 
c)Asetus maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ) 
(U 73/2018 vp) 
Muut kuin lainsäädäntöasiat 
Päätelmät Pellolta pöytään -strategiasta (E 83/2020 vp) 
Muut asiat 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
29
Ympäristö- ja ilmastoministereiden epävirallinen kokous 30.9.-1.10.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Krista
Mikkonen
avustajanaan:kansainvälisten asiain neuvos Liisi Klobuterityisasiantuntija Olli Ojalaympäristöministeriö 
Ministeri Mikkonen käytti puheenvuoron. 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
30
Euroopan unionin neuvoston kokous 23.10.2020 (Ympäristöneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Krista
Mikkonen
avustajanaan:kansainvälisten asiain neuvos Liisi Klobuterityisasiantuntija Olli Ojalaympäristöministeriö 
Ministeri Mikkonen esitteli kokouksen asiat. Puheenvuoron käyttivät varapuheenjohtaja Mäkelä sekä ed. Suomela, Satonen ja Koskinen. Ministeri Mikkonen vastasi puheenvuoroihin. 
(mahd.) A-kohtien hyväksyminen 
Lainsäädäntöasiat 
Eurooppalainen ilmastolaki 
Muut kuin lainsäädäntöasiat 
(mahd.) Kansallisesti määriteltyä panosta (NDC) eli EU:n päivitettyä päästövähennystavoitetta koskeva lähete ja sen tekninen liite (ICTU) 
Päätelmät vuoteen 2030 ulottuvasta EU:n biodiversiteettistrategiasta – Luonto takaisin osaksi elämäämme (E 84/2020 vp) 
Muut asiat: 
a)Rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointien sopimuksen (Espoon sopimus MOP-8) kahdeksas osapuolikokous  
b)Ehdotus EU:n päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi 
c)(mahd.) Tiedonanto EU:n kestävästä kemikaalistrategiasta 
d)(mahd.) Ympäristöjärjestöjen muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden  
e)Lainsäädäntöehdotukset (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) 
f)Ilmastonmuutokseen sopeutumisen korkean tason kokous 25.1.2021 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
31
Kilpailukykyministereiden epävirallinen videokokous 23.10.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
valtiosihteeri
Kimmo
Tiilikainen
valtiovarainministeriö
Estyneenä poissa oli: 
ministeri
Mika
Lintilä
avustajanaan:johtava asiantuntija Anita Silanterä erityisasiantuntija Isabella Pajutyö- ja elinkeinoministeriö 
Valtiosihteeri Tiilikainen esitteli kokouksen asiat. Puheenvuoron käyttivät varapuheenjohtaja Mäkelä sekä ed. Holopainen, Satonen ja Vähämäki. Valtiosihteeri Tiilikainen vastasi puheenvuoroihin. 
Politiikkakeskustelu Eurooppalaisen teollisuuden keskeisestä roolista digitaalisten ja kestävien innovaatioiden edistäjänä sekä strategisen suvereniteetin viitoittajana 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
32
Muut asiat
- Suuren valiokunnan ja suomalaisten Euroopan parlamentin jäsenten TEAMS-tapaaminen järjestetään perjantaina 13.11.2020 klo 10.00 - 11.30. Tarkoituksena on keskustella ajankohtaisista aiheista, kuten Euroopan elpymissuunnitelmasta, rahoituskehyksestä ja omista varoista, oikeusvaltiomekanismista ja -vuoropuhelusta, ilmastolaista sekä muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksesta. 
- SuV:n ja komission varapuheenjohtaja Margaritis Schinasin videokeskustelu perjantaina 23.10 klo. 14.00 - 15.00 (Suomen aikaa) SuV:n kokouksessa. Aiheena maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus. Simultaanitulkkaus su-en-su. 
33
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 21.10.2020 klo 13.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
Viimeksi julkaistu 16.10.2020 15.40