Viimeksi julkaistu 31.5.2021 21.01

Pöytäkirja SuVP 45/2020 vp Suuri valiokunta Perjantai 20.11.2020 klo 13.30—14.30

Läsnä
puheenjohtaja Satu Hassi vihr 1. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä ps 2. varapuheenjohtaja Merja Kyllönen vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain) jäsen Paavo Arhinmäki vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain) jäsen Eva Biaudet jäsen Ritva Elomaa ps jäsen Sari Essayah kd jäsen Maria Guzenina sd jäsen Jussi Halla-aho ps jäsen Atte Harjanne vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) jäsen Eveliina Heinäluoma sd jäsen Olli Immonen ps jäsen Eeva Kalli kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (22 osittain) jäsen Pia Kauma kok jäsen Ville Kaunisto kok jäsen Kimmo Kiljunen sd jäsen Johannes Koskinen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain) jäsen Suna Kymäläinen sd jäsen Lulu Ranne ps jäsen Arto Satonen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) (25 osittain) varajäsen Mari Holopainen vihr varajäsen Inka Hopsu vihr varajäsen Pasi Kivisaari kesk varajäsen Matias Marttinen kok varajäsen Anders Norrback varajäsen Arto Pirttilahti kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (22 osittain) varajäsen Hanna Sarkkinen vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) (25 osittain) varajäsen Hussein al-Taee sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain) varajäsen Ville Vähämäki ps varajäsen Peter Östman kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Peter Saramo  valiokuntaneuvos Anna Sorto  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 30 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 9 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission ehdotuksesta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (lisäbudjetti 9/2020; Euroopan unioni)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 63/2020 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta covid-19-pandemian johdosta toteutettavien, covid-19-rokotteiden ja covid-19-taudin in vitro –diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden arvonlisäveroa koskevien tilapäisten toimenpiteiden osalta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 64/2020 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 65/2020 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

6.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 66/2020 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

7.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista (1) Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan täytäntöönpanon edellyttämistä säännöksistä tehdyn päätöksen 2003/76/EY muuttamisesta ja (2) hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman hyväksymisestä sekä ohjelman monivuotisista teknisistä suuntaviivoista tehdyn päätöksen 2008/376/EY muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 67/2020 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

8.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Tasa-arvon unioni: EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma 2020-2025"

Valtioneuvoston E-selvitysE 140/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-334407
EU/OSA; Komission tiedonanto "Tasa-arvon unioni: EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma 2020-2025"
A8

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten lakivaliokuntaan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

9.  Valtioneuvoston selvitys: Komission uusi pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 141/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-335087
Komission uusi pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelma
A 9

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan. 

10.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission esityksestä Euroopan unionin varainhoitovuoden 2021 yleiseksi talousarvioksi (budjetti; Euroopan unioni)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 43/2020 vp
U-jatkokirjelmäUJ 43/2020 vpA 10
U-jatkokirjelmäUJ 43/2020 vp

Jatkokirjelmä UJ 43/2020 vp - U 43/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 43/2020 vp - U 43/2020 vp. 

Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Ed. Mäkelä, Immonen, Koskinen ja Essayah käyttivät puheenvuoron. 

Keskustelun aikana ed. Mäkelä ed. Immosen kannattamana ehdotti, että suuri valiokunta hyväksyy seuraavan eduskunnan kannan: "Valiokunta toteaa, että valtioneuvoston antamassa julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2021-2024 on varauduttu Suomen EU-maksuihin vuonna 2021 2 217 miljoonalla eurolla. Valiokunta on kuitenkin huolissaan siitä, että komission esityksen mukaan Suomen maksut Euroopan unionille vuonna 2021 olisivat kuitenkin 2366 miljoonaa euroa, joka on 149 miljoonaa euroa enemmän kuin mitä eduskunta on päättänyt. Lisäksi valiokunta huomauttaa, että EU:n tulevan vuoden talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä asiakirjasta paljastuu selkeästi se, kuinka Euroopan unionin budjettia paisutetaan, joka heikentää samalla kansallisen talouden liikkumavaraa. Edellä mainituista seikoista johtuen ja ottaen huomioon komission aikaisempien lisäbudjettiehdotuksien suuruuden, on valiokunnan mielestä perusteltua odottaa tulevien lisäbudjettien nostavan Suomen EU-maksuja lähemmäksi 2,5 miljardia euroa. Valiokunta ei voi hyväksyä sitä, että Suomen EU-maksuosuus ei mahdu jo eduskunnan päättämiin julkisen talouden kehyksiin. Valtioneuvoston ei tule hyväksyä EU-budjetin kasvattamista lisäbudjettimenettelyllä, vaan lähtökohtaisesti varat tulisi pyrkiä löytämään muiden otsakkeiden alta. Lisäksi valiokunta kritisoi yleistä haluttomuutta paikata Iso-Britannian EU-erosta syntyneitä tulomenetyksiä vastaavankokoisilla menoleikkauksilla." Äänestettäessä puheenjohtajan pohjaehdotusta vastaan ehdotus hylättiin äänin 18 - 5, 2 tyhjää. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 98/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

11.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 45/2018 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 48/2018 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 15/2018 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 30/2018 vp
Valiokunnan lausuntoUaVL 13/2018 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 12/2018 vp
Valiokunnan lausuntoTrVL 11/2018 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 21/2018 vp
Valiokunnan lausuntoSuVL 12/2018 vp
U-jatkokirjelmäUJ 2/2020 vp
U-jatkokirjelmäUJ 22/2020 vp
U-jatkokirjelmäUJ 24/2020 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 4/2020 vp
Valiokunnan lausuntoSuVL 8/2020 vp
U-jatkokirjelmäUJ 44/2020 vpA 11

Jatkokirjelmä UJ 44/2020 vp - U 45/2018 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 44/2020 vp - U 45/2018 vp. 

Valiokunta lähetti tiedoksi perustuslakivaliokuntaan ja talousvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 44/2020 vp - U 45/2018 vp. 

12.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus

Valtioneuvoston E-selvitysE 125/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334391
E 125/2020 vp SuV 20.11.2020 puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
A 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334500
E 125/2020 vp SuV 20.11.2020 suojelupoliisi Asiantuntijalausunto
B 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333197
E 125/2020 vp SuV 20.11.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
C 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334501
E 125/2020 vp SuV 20.11.2020 vanhempi tutkija Saila Heinikoski, Ulkopoliittinen instituutti Asiantuntijalausunto
D 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333882
E 125/2020 vp SuV 20.11.2020 Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
E 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335111
E 125/2020 vp SuV 20.11.2020 Pelastakaa Lapset ry Asiantuntijalausunto
F 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334404
E 125/2020 vp SuV 20.11.2020 Suomen UNICEF ry Asiantuntijalausunto
G 12
Muu asiakirja EDK-2020-AK-335022
UNHCR_kirjallinen_201120_E_125_2020 vp.pdf
H 12
Muu asiakirja EDK-2020-AK-335023
UNHCR_kirjallinen_liite1_201120_E_125_2020 vp.pdf
I 12
Muu asiakirja EDK-2020-AK-335024
UNHCR_kirjallinen_liite2_201120_E_125_2020 vp.pdf
J 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334450
E 125/2020 vp SuV 20.11.2020 Lääkärit Ilman Rajoja Asiantuntijalausunto
K 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335136
E 125/2020 vp SuV 20.11.2020 professori Elina Pirjatanniemi Asiantuntijalausunto
L 12

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • puolustusministeriöliite
 • suojelupoliisiliite
 • Suomen Kuntaliittoliite
 • vanhempi tutkija Saila Heinikoski Ulkopoliittinen instituuttiliite
 • Lapsiasiavaltuutetun toimistoliite
 • Pelastakaa Lapset ry liite
 • Suomen UNICEF ryliite
 • Lääkärit Ilman Rajoja liite
 • professori Elina Pirjatanniemi liite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • sosiaali- ja terveysministeriö

Valiokunta merkitsi saapuneeksi: Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestön Pohjois-Euroopan alue-edustuston taustamateriaali liitteineen. 

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

13.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta virtuaalivarojen markkinoista ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta annettavaksi parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja komission ehdotuksesta hajautettuun tilinpitoon perustuvia markkinainfrastruktuureja koskevasta kokeilusta annettavaksi parlamentin ja neuvoston asetukseksi sekä niitä täydentäväksi parlamentin ja neuvoston muutosdirektiiviksi (virtuaalivarojen markkinat)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 56/2020 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 25/2020 vp

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 25/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 99/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

14.  Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (asetus EU:n talousarvion suojaamisesta oikeusvaltiopuutteilta)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 40/2018 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 23/2018 vp
Valiokunnan lausuntoUaVL 13/2018 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 13/2018 vp
U-jatkokirjelmäUJ 44/2018 vp
U-jatkokirjelmäUJ 41/2020 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan kannanoton: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan 

Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Viitaten eduskunnan aiemmin antamiin lausuntoihin valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan ja pitää oikeusvaltioperiaatteen toteuttamista välttämättömänä. 

Ed. Mäkelä ed Immosen kannattamana ehdotti, että valiokunta hyväksyy seuraavan eduskunnan kannan: "Valiokunnan mielestä rahoituskehykseen liittyvään lainsäädäntöehdotukseen talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita on suhtauduttava varovaisen kriittisesti. Valiokunta huomauttaa, että oikeusvaltiokulttuuri ei ole identtinen kaikissa 27 EU-jäsenvaltioissa ja sen yhtenäistäminen ei onnistu sitomalla EU-budjetista tulevia varoja oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Myös tarkastusvaliokunta on todennut lausunnossaan (TrvL 11/2018 vp), että oikeusvaltioperiaatteen määrittelyssä ja sen juridisessa merkityksessä on jäsenmaiden välillä tulkintaeroja (TrvL 11/2018 vp). Siltä osin kuin jäsenvaltioiden oletetut oikeusvaltion ongelmat tosiasiallisesti vaarantaisivat talouskasvun, investoinnit ja sisämarkkinoiden toiminnan, tulee Suomen olla avoin toimenpiteille taloudellisten intressien turvaamiseksi sekä vahvistaaksemme kansalaisten ja yritysten luottamusta oikeusvaltioon. Sen sijaan, että EU-rahoituksen saaminen kytketään oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen ja puututaan jäsenvaltioiden sisäisiin asioihin, on huomattavasti mielekkäämpää ja tehokkaampaa pyrkiä muuttamaan EU-tukien saamisen ehtoja." Äänestettäessä puheenjohtajan pohjaehdotusta vastaan ehdotus hylättiin äänin 19 - 5, ei tyhjää.. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 100/2020 vp: Yhtyen valtioneuvoston kantaan suuri valiokunta pitää trilogineuvotteluissa saavutettua tulosta hyväksyttävänä. 

15.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksien muuttamisesta (sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 22/2017 vp
Valiokunnan lausuntoStVL 2/2017 vp
U-jatkokirjelmäUJ 19/2017 vp
U-jatkokirjelmäUJ 26/2017 vp
U-jatkokirjelmäUJ 38/2017 vp
U-jatkokirjelmäUJ 1/2018 vp
U-jatkokirjelmäUJ 38/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

16.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa –ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021-2027 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 69/2018 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 52/2018 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 29/2018 vp
Valiokunnan lausuntoTuVL 7/2018 vp
U-jatkokirjelmäUJ 31/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi sivistysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 31/2020 vp - U 69/2018 vp 

17.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa –välineen perustamiseksi sekä asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamiseksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 74/2018 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 32/2018 vp
U-jatkokirjelmäUJ 35/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 35/2020 vp - U 74/2018 vp 

18.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta EU:n ulkosuhderahoitusjärjestelmäksi rahoituskaudelle 2021–2027, sisältäen ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta; neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta; neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä; sekä unionin ulkoasioiden korkean edustajan ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta.

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 88/2018 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 15/2018 vp
Valiokunnan lausuntoUaVL 13/2018 vp
U-jatkokirjelmäUJ 7/2020 vp
U-jatkokirjelmäUJ 15/2020 vp
U-jatkokirjelmäUJ 37/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 37/2020 - U 88/2018 

19.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n turvallisuusunionistrategiasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 119/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

20.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto uusista covid19-vastatoimista

Valtioneuvoston E-selvitysE 136/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

21.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 139/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

22.  EU:n kauppaministereiden epävirallinen videokokous 9.11.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 128/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-331225
EU:n kauppaministereiden epävirallinen videokokous
A 22

Raportointi 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • ministeri Ville Skinnari 

Avustajinaan:Ilkka-Pekka Similä, osastopäällikkö, ulkoministeriöSalla Sammalkivi, lähetystöneuvos, tiiminvetäjä, ulkoministeriö 

Merkittiin raportti saapuneeksi"EU:n kauppaministereiden epävirallinen videokokous 9.11.2020" 

Raportointi valmis. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

23.  Kehitysministerien epävirallinen videokokous 23.11.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 137/2020 vp
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 137/2020 vp

Valmistelu 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • ministeri Ville Skinnari 

Avustajinaan:Ilkka-Pekka Similä, osastopäällikkö, ulkoministeriöSalla Sammalkivi, lähetystöneuvos, tiiminvetäjä, ulkoministeriö 

Ministeri Skinnari esitteli kokouksen asiat. Ed. Biaudet käytti puheenvuoron. Ministeri Skinnari vastasi puheenvuoroon. 

Velkakestävyys ja velkahelpotukset 

Sukupuolten tasa-arvo 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

24.  Euroopan unionin neuvoston kokous 29.9.2020 (Kilpailukykyneuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 110/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-318440
Kilpailukykyneuvosto 29.9.2020 (tutkimus)

Raportointi 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • ministeri Mika Lintilä 

Avustajanaan:Timo Haapalehto, johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö 

Merkittiin raportti saapuneeksi Kilpailukykyneuvosto 29.9.2020 

Raportointi valmis. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

25.  EU:n kilpailukykyministereiden epävirallinen videokokous (tutkimus, innovaatiot) 27.11.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 138/2020 vp
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 138/2020 vp

Valmistelu 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • ministeri Mika Lintilä 

Avustajanaan:Timo Haapalehto, johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinominsteriö 

Ministeri Lintilä esitteli kokouksen asiat. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Holopainen. Ministeri Lintilä vastasi puheenvuoroihin. 

Asialista. 

1.Keskustelu uusista tutkimus - ja kehitysinvestointitavoitteista (T & K), joita Euroopan komissio ehdotti tiedonannossaan ”Uusi tutkimuksen ja innovoinnin ERA” – seuraavat vaiheet Eurooppalaisen tutkimusalueen tulevaisuutta koskevien neuvoston päätelmien jälkeen 

2.Tiedotusasioita 

a)Seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen (erityisesti Horisontti Eurooppa sekä Euroopan innovaatio - ja teknologiainstituutti) liittyvien tutkimus - ja innovaatioasiakirjojen tilanne 

b)Avoimen tieteen viimeaikainen edistyminen: Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelun (EOSC, European Open Science Cloud) ja avoimen tieteen asiantuntijaryhmän (Open Science Policy Platform) tilanne. 

Euroopan institutionalisoitunut kumppanuus – tilanne 

Viimeisin yhteinen tieteellinen näkemys ”pandemiavarautumisen ja -johtamisen parantaminen” 

Tulevan puheenjohtajavaltion työohjelman esittely 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

26.  Muut asiat

27.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 25.11.2020 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Peter 
Saramo