Pöytäkirja
SuVP
45
2020 vp
Suuri valiokunta
Perjantai 20.11.2020 klo 13.30—14.30
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
2. varapuheenjohtaja
Merja
Kyllönen
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain)
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain)
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Atte
Harjanne
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Eeva
Kalli
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (22 osittain)
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Johannes
Koskinen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain)
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Lulu
Ranne
ps
jäsen
Arto
Satonen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) (25 osittain)
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
varajäsen
Anders
Norrback
r
varajäsen
Arto
Pirttilahti
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (22 osittain)
varajäsen
Hanna
Sarkkinen
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) (25 osittain)
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain)
varajäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 30 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 9 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission ehdotuksesta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (lisäbudjetti 9/2020; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta covid-19-pandemian johdosta toteutettavien, covid-19-rokotteiden ja covid-19-taudin in vitro –diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden arvonlisäveroa koskevien tilapäisten toimenpiteiden osalta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista (1) Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan täytäntöönpanon edellyttämistä säännöksistä tehdyn päätöksen 2003/76/EY muuttamisesta ja (2) hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman hyväksymisestä sekä ohjelman monivuotisista teknisistä suuntaviivoista tehdyn päätöksen 2008/376/EY muuttamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Tasa-arvon unioni: EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma 2020-2025"
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-334407
EU/OSA; Komission tiedonanto "Tasa-arvon unioni: EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma 2020-2025"
A8
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten lakivaliokuntaan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Komission uusi pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-335087
Komission uusi pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelma
A 9
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission esityksestä Euroopan unionin varainhoitovuoden 2021 yleiseksi talousarvioksi (budjetti; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
A 10
U-jatkokirjelmä
Jatkokirjelmä UJ 43/2020 vp - U 43/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 43/2020 vp - U 43/2020 vp. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Ed. Mäkelä, Immonen, Koskinen ja Essayah käyttivät puheenvuoron. 
Keskustelun aikana ed. Mäkelä ed. Immosen kannattamana ehdotti, että suuri valiokunta hyväksyy seuraavan eduskunnan kannan: "Valiokunta toteaa, että valtioneuvoston antamassa julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2021-2024 on varauduttu Suomen EU-maksuihin vuonna 2021 2 217 miljoonalla eurolla. Valiokunta on kuitenkin huolissaan siitä, että komission esityksen mukaan Suomen maksut Euroopan unionille vuonna 2021 olisivat kuitenkin 2366 miljoonaa euroa, joka on 149 miljoonaa euroa enemmän kuin mitä eduskunta on päättänyt. Lisäksi valiokunta huomauttaa, että EU:n tulevan vuoden talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä asiakirjasta paljastuu selkeästi se, kuinka Euroopan unionin budjettia paisutetaan, joka heikentää samalla kansallisen talouden liikkumavaraa. Edellä mainituista seikoista johtuen ja ottaen huomioon komission aikaisempien lisäbudjettiehdotuksien suuruuden, on valiokunnan mielestä perusteltua odottaa tulevien lisäbudjettien nostavan Suomen EU-maksuja lähemmäksi 2,5 miljardia euroa. Valiokunta ei voi hyväksyä sitä, että Suomen EU-maksuosuus ei mahdu jo eduskunnan päättämiin julkisen talouden kehyksiin. Valtioneuvoston ei tule hyväksyä EU-budjetin kasvattamista lisäbudjettimenettelyllä, vaan lähtökohtaisesti varat tulisi pyrkiä löytämään muiden otsakkeiden alta. Lisäksi valiokunta kritisoi yleistä haluttomuutta paikata Iso-Britannian EU-erosta syntyneitä tulomenetyksiä vastaavankokoisilla menoleikkauksilla." Äänestettäessä puheenjohtajan pohjaehdotusta vastaan ehdotus hylättiin äänin 18 - 5, 2 tyhjää. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 98/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
A 11
Jatkokirjelmä UJ 44/2020 vp - U 45/2018 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 44/2020 vp - U 45/2018 vp. 
Valiokunta lähetti tiedoksi perustuslakivaliokuntaan ja talousvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 44/2020 vp - U 45/2018 vp. 
12
Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334391
E 125/2020 vp SuV 20.11.2020 puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
A 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334500
E 125/2020 vp SuV 20.11.2020 suojelupoliisi Asiantuntijalausunto
B 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333197
E 125/2020 vp SuV 20.11.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
C 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334501
E 125/2020 vp SuV 20.11.2020 vanhempi tutkija Saila Heinikoski, Ulkopoliittinen instituutti Asiantuntijalausunto
D 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333882
E 125/2020 vp SuV 20.11.2020 Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
E 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335111
E 125/2020 vp SuV 20.11.2020 Pelastakaa Lapset ry Asiantuntijalausunto
F 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334404
E 125/2020 vp SuV 20.11.2020 Suomen UNICEF ry Asiantuntijalausunto
G 12
Muu asiakirja EDK-2020-AK-335022
UNHCR_kirjallinen_201120_E_125_2020 vp.pdf
H 12
Muu asiakirja EDK-2020-AK-335023
UNHCR_kirjallinen_liite1_201120_E_125_2020 vp.pdf
I 12
Muu asiakirja EDK-2020-AK-335024
UNHCR_kirjallinen_liite2_201120_E_125_2020 vp.pdf
J 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334450
E 125/2020 vp SuV 20.11.2020 Lääkärit Ilman Rajoja Asiantuntijalausunto
K 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335136
E 125/2020 vp SuV 20.11.2020 professori Elina Pirjatanniemi Asiantuntijalausunto
L 12
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
puolustusministeriö
liite
suojelupoliisi
liite
Suomen Kuntaliitto
liite
vanhempi tutkija
Saila
Heinikoski
Ulkopoliittinen instituutti
liite
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
liite
Pelastakaa Lapset ry
liite
Suomen UNICEF ry
liite
Lääkärit Ilman Rajoja
liite
professori
Elina
Pirjatanniemi
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestön Pohjois-Euroopan alue-edustuston taustamateriaali liitteineen. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
13
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta virtuaalivarojen markkinoista ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta annettavaksi parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja komission ehdotuksesta hajautettuun tilinpitoon perustuvia markkinainfrastruktuureja koskevasta kokeilusta annettavaksi parlamentin ja neuvoston asetukseksi sekä niitä täydentäväksi parlamentin ja neuvoston muutosdirektiiviksi (virtuaalivarojen markkinat)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 25/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 99/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
14
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (asetus EU:n talousarvion suojaamisesta oikeusvaltiopuutteilta)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan kannanoton: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Viitaten eduskunnan aiemmin antamiin lausuntoihin valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan ja pitää oikeusvaltioperiaatteen toteuttamista välttämättömänä. 
Ed. Mäkelä ed Immosen kannattamana ehdotti, että valiokunta hyväksyy seuraavan eduskunnan kannan: "Valiokunnan mielestä rahoituskehykseen liittyvään lainsäädäntöehdotukseen talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita on suhtauduttava varovaisen kriittisesti. Valiokunta huomauttaa, että oikeusvaltiokulttuuri ei ole identtinen kaikissa 27 EU-jäsenvaltioissa ja sen yhtenäistäminen ei onnistu sitomalla EU-budjetista tulevia varoja oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Myös tarkastusvaliokunta on todennut lausunnossaan (TrvL 11/2018 vp), että oikeusvaltioperiaatteen määrittelyssä ja sen juridisessa merkityksessä on jäsenmaiden välillä tulkintaeroja (TrvL 11/2018 vp). Siltä osin kuin jäsenvaltioiden oletetut oikeusvaltion ongelmat tosiasiallisesti vaarantaisivat talouskasvun, investoinnit ja sisämarkkinoiden toiminnan, tulee Suomen olla avoin toimenpiteille taloudellisten intressien turvaamiseksi sekä vahvistaaksemme kansalaisten ja yritysten luottamusta oikeusvaltioon. Sen sijaan, että EU-rahoituksen saaminen kytketään oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen ja puututaan jäsenvaltioiden sisäisiin asioihin, on huomattavasti mielekkäämpää ja tehokkaampaa pyrkiä muuttamaan EU-tukien saamisen ehtoja." Äänestettäessä puheenjohtajan pohjaehdotusta vastaan ehdotus hylättiin äänin 19 - 5, ei tyhjää.. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 100/2020 vp: Yhtyen valtioneuvoston kantaan suuri valiokunta pitää trilogineuvotteluissa saavutettua tulosta hyväksyttävänä. 
15
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksien muuttamisesta (sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
16
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa –ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021-2027 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi sivistysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 31/2020 vp - U 69/2018 vp 
17
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa –välineen perustamiseksi sekä asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamiseksi
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 35/2020 vp - U 74/2018 vp 
18
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta EU:n ulkosuhderahoitusjärjestelmäksi rahoituskaudelle 2021–2027, sisältäen ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta; neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta; neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä; sekä unionin ulkoasioiden korkean edustajan ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta.
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 37/2020 - U 88/2018 
19
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n turvallisuusunionistrategiasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
20
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto uusista covid19-vastatoimista
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
21
Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
22
EU:n kauppaministereiden epävirallinen videokokous 9.11.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-331225
EU:n kauppaministereiden epävirallinen videokokous
A 22
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Ville
Skinnari
Avustajinaan:Ilkka-Pekka Similä, osastopäällikkö, ulkoministeriöSalla Sammalkivi, lähetystöneuvos, tiiminvetäjä, ulkoministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi"EU:n kauppaministereiden epävirallinen videokokous 9.11.2020" 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
23
Kehitysministerien epävirallinen videokokous 23.11.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Ville
Skinnari
Avustajinaan:Ilkka-Pekka Similä, osastopäällikkö, ulkoministeriöSalla Sammalkivi, lähetystöneuvos, tiiminvetäjä, ulkoministeriö 
Ministeri Skinnari esitteli kokouksen asiat. Ed. Biaudet käytti puheenvuoron. Ministeri Skinnari vastasi puheenvuoroon. 
Velkakestävyys ja velkahelpotukset 
Sukupuolten tasa-arvo 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
24
Euroopan unionin neuvoston kokous 29.9.2020 (Kilpailukykyneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-318440
Kilpailukykyneuvosto 29.9.2020 (tutkimus)
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Mika
Lintilä
Avustajanaan:Timo Haapalehto, johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi Kilpailukykyneuvosto 29.9.2020 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
25
EU:n kilpailukykyministereiden epävirallinen videokokous (tutkimus, innovaatiot) 27.11.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Mika
Lintilä
Avustajanaan:Timo Haapalehto, johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinominsteriö 
Ministeri Lintilä esitteli kokouksen asiat. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Holopainen. Ministeri Lintilä vastasi puheenvuoroihin. 
Asialista. 
1.Keskustelu uusista tutkimus - ja kehitysinvestointitavoitteista (T & K), joita Euroopan komissio ehdotti tiedonannossaan ”Uusi tutkimuksen ja innovoinnin ERA” – seuraavat vaiheet Eurooppalaisen tutkimusalueen tulevaisuutta koskevien neuvoston päätelmien jälkeen 
2.Tiedotusasioita 
a)Seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen (erityisesti Horisontti Eurooppa sekä Euroopan innovaatio - ja teknologiainstituutti) liittyvien tutkimus - ja innovaatioasiakirjojen tilanne 
b)Avoimen tieteen viimeaikainen edistyminen: Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelun (EOSC, European Open Science Cloud) ja avoimen tieteen asiantuntijaryhmän (Open Science Policy Platform) tilanne. 
Euroopan institutionalisoitunut kumppanuus – tilanne 
Viimeisin yhteinen tieteellinen näkemys ”pandemiavarautumisen ja -johtamisen parantaminen” 
Tulevan puheenjohtajavaltion työohjelman esittely 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
26
Muut asiat
27
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 25.11.2020 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
Viimeksi julkaistu 23.11.2020 11.23