Viimeksi julkaistu 23.9.2022 9.39

Pöytäkirja SuVP 45/2022 vp Suuri valiokunta Torstai 22.9.2022 klo 9.00—9.15

Läsnä
1. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä ps 2. varapuheenjohtaja Merja Kyllönen vas jäsen Eva Biaudet jäsen Ritva Elomaa ps (14 osittain) jäsen Sari Essayah kd jäsen Maria Guzenina sd jäsen Eeva Kalli kesk jäsen Anne Kalmari kesk jäsen Pia Kauma kok (14 osittain) jäsen Tuomas Kettunen kesk jäsen Kimmo Kiljunen sd jäsen Johannes Koskinen sd jäsen Jouni Ovaska kesk jäsen Lulu Ranne ps jäsen Saara-Sofia Sirén kok jäsen Iiris Suomela vihr jäsen Sinuhe Wallinheimo kok jäsen Anne-Mari Virolainen kok varajäsen Heikki Autto kok (14 osittain) varajäsen Inka Hopsu vihr varajäsen Anders Norrback varajäsen Arto Pirttilahti kesk varajäsen Peter Östman kd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Kaisa Männistö  valiokuntaneuvos Anna Sorto  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 20 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen puheenjohtaja

Merkittiin, että kokousta johti 1. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä 

4. Valtioneuvoston selvitys: Uusi eurooppalainen innovaatio-ohjelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 109/2022 vp(A 4)
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-41368
Uusi eurooppalainen innovaatio-ohjelma

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan. 

5. Valtioneuvoston selvitys: Asetusehdotus Euroopan naapuruusvälineestä ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteesta tuettavia kauden 2014–2020 yhteistyöohjelmia koskevista ja ohjelman täytäntöönpanon häiriöiden vuoksi sovellettavista erityissäännöksistä

Valtioneuvoston E-selvitysE 110/2022 vp(A 5)
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-42476
Perusmuistio; Asetusehdotus Euroopan naapuruusvälineestä ja Euroopan alueel 3058389_8_0

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten hallintovaliokuntaan. 

6. Valtioneuvoston selvitys: Osaajien houkutteleminen EU:hun

Valtioneuvoston E-selvitysE 111/2022 vp(A 6)
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-42141
Perusmuistio; osaajien houkutteleminen EU:hun

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten hallintovaliokuntaan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

7. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliittisen mainonnan avoimuudesta ja kohdentamisesta sekä Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden ohjesäännön muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 73/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 4/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 6/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTrVL 1/2022 vp
U-jatkokirjelmäUJ 24/2022 vp(A 7)
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-42151
U-jatkokirje Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliittisen mainonnan avoimuudesta ja kohdentamisesta

Jatkokirjelmä UJ 24/2022 vp - U 73/2021 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti lausuntoa varten perustuslakivaliokuntaan ja liikenne- ja viestintävaliokuntaan jatkokirjelmän. 

Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten tarkastusvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 24/2022 vp - U 73/2021 vp. 

8. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja direktiiviksi (lainvalvontaviranomaisen rajat ylittävä pääsy sähköiseen todistusaineistoon)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 33/2018 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 18/2018 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 23/2018 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 16/2018 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 16/2018 vp
U-jatkokirjelmäUJ 28/2018 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 33/2018 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 36/2018 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 29/2018 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 41/2018 vp
U-jatkokirjelmäUJ 42/2018 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 35/2018 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 44/2018 vp
U-jatkokirjelmäUJ 53/2020 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 6/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 2/2021 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 7/2021 vp
U-jatkokirjelmäUJ 17/2022 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi lakivaliokunnan kannanoton: Lakivaliokunta viittaa asiasta aiemmin lausumaansa (LaVL 2/2021 vp – U 33/2018 vp) eikä ryhdy asiassa enempiin toimenpiteisiin. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 101/2022 vp: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 

9. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkista osallistumista harjoittavien henkilöiden suojelemisesta ilmeisen perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta (”strategiset häirintätarkoituksessa nostetut kanteet”)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 55/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 23/2022 vp

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 23/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 102/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

10. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetusten 2021/1060, 2021/2115, direktiivin 2003/87/EY ja päätöksen KOM(2022) 231 muuttamisesta (REPowerEU:n rahoitus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 62/2022 vp
Valtioneuvoston E-selvitysE 76/2022 vp
U-jatkokirjelmäUJ 23/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 35/2022 vp

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 35/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta pitää valtioneuvoston tavoin perusteltuna ehdotusta, joka antaa jäsenmaille mahdollisuuden siirtää oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ja Brexit-mukautusvarauksen määrärahoja REPowerEU-toimien rahoitukseen. Mitä tulee uutta rahoitusta ja allokaatioavaimia koskeviin ehdotuksiin, puheenjohtajamaa ei ole vielä antanut niitä koskevaa kompromissiehdotusta, ja kannanotto on sen vuoksi hyvin alustava. Valiokunta tukee valtioneuvoston linjauksia ja suhtautuu valtioneuvoston tavoin erittäin varauksellisesti uuden rahoituksen kohdistamiseen REPowerEU-hankkeisiin. Valiokunta korostaa lausunnossaan VaVL 13/2022 vp esille tuotuja painotuksia ja pitää tärkeänä, että ratkaisut eivät vaaranna päästökauppamarkkinan vakautta ja uskottavuutta, eivätkä ole Suomelle epäoikeudenmukaisia. (UJ 23/2022 vp) 

Puheenvuoron käyttivät edustajat Koskinen, Kyllönen ja Biaudet. Tämän jälkeen pohjaesitykseksi todettiin: Valiokunta yhtyy talousvaliokunnan lausunnon ja valtiovarainvaliokunnan kannanoton mukaisin painotuksin. 

Edustaja Ranne edustaja Essayahin kannattamana teki seuraavan vastaehdotuksen: Ehdotus on osa laajaa REPowerEU-pakettia. Osana tätä kokonaisuutta komissio on antanut asetusehdotuksen REPowerEU:n rahoituksen kanavoimiseksi elpymis- ja palautumistukivälineen, eli RRF:n kautta. EU:n tavoite irrottautua venäläisestä energiasta on kannatettava ja tärkeä. On kuitenkin enemmän kuin kyseenalaista, että elpymis- ja palautumistukivälinettä (RRF) käytettäisiin muuhun kuin mihin väline on alun perin luotu. Komission ehdotuksesta muodostuu vaikutelma, että se pyrkii määräämään yhden jäsenmaan maksamaan toisen jäsenmaan energiapoliittiset virheet ja energiauudistukset. Ehdotuksen peruslähtökohdat ja oikeudelliset ongelmat ovat pitkälti samankaltaisia kuin alkuperäisen elpymis- ja palautumistukivälineen (RFF) ongelmakohdat, koska REPowerEU-ehdotuksen mukainen rahoitus toteutettaisiin elpymis- ja palautumistukivälineen kautta. Koheesiopolitiikan ja elpymisvälineen käyttöalan laajentaminen rikkoo tarkkarajaisuuden kriteereitä. Lisäksi se on omiaan tekemään järjestelystä pysyväluontoisen, mikä olisi ristiriidassa eduskunnan kannanottojen kanssa. Ehdotuksen perustavanlaatuiset ongelmat eivät poistu luomalla uusia laskentatapoja tai hakemalla uusia rahoituskanavia. Siten oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) tai brexit-mukautusvarauksesta tehdyt siirrot eivät ole ratkaise ongelmaa. On myös huomattava, että rahoitustuki ei myöskään välttämättä kohdennu tarkoituksenmukaisesti, vaan tuilla saatetaan esimerkiksi pitää fossiilisen energian hinta matalalla tasolla. Tässä mielessä etukäteen jaetut tuet saattavat lisätä moraalikatoa.Nyt arvioitavassa jatkokirjelmässä valtioneuvosto on todennut olevansa valmis tarkastelemaan ehdotettuun uuteen rahoitukseen sovellettavan jakoavaimen muuttamista suhteessa voimassa olevaan RRF-asetuksessa esitettyyn jakoavaimeen. Voimassa olevan RRF-asetuksen allokaatioavaimen perusteissa eivät näy REPowerEU-tavoitteet Venäjän fossiilisesta energiasta irtautumiseksi.On hyvin huolestuttavaa ja ongelmallista, että kirjelmän perusteella jäävät avoimeksi sekä Suomen allokaatioavainta koskevat neuvottelutavoitteet että Suomen kanta kirjelmässä esitettyihin kompromissivaihtoehtoihin. Lisäksi toistuva vaikutusarvioiden puute johtaa herkästi Suomelle epäedullisiin ratkaisuihin isojen jäsenmaiden huolehtiessa omista eduistaan. Edellä olevan perusteella suuri valiokunta ei hyväksy komission asetusehdotusta REPowerEU:n rahoituksen kanavoimiseksi elpymis- ja palautumistukivälineen kautta ja edellyttää valtioneuvostoa hylkäämään komission asetusehdotuksen.. 

Pohjaesitys hyväksyttiin äänin 17 - 5. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 103/2022 vp: Valiokunta yhtyy talousvaliokunnan lausunnon ja valtiovarainvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

11. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n tekstiilistrategiasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 67/2022 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 37/2022 vp

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 37/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Päätettiin lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 

12. Valtioneuvoston kirjelmä Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisyä ja torjuntaa koskevista säännöistä (COM(2022) 209 final)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 69/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi lakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. U 69/2022 vp 

13. Muut asiat

-Matkat ja vierailut: 

- Interparliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance - IPC SECG eli Art. 13 konferenssi 9.–11.10.2022, Praha, Tšekki, Kokoonpano (2+2+2), Ilmoittautuneet: TaV (-), VaV ed Vähämäki, ed Sankelo, SuV ed. Pirttilahti ja Autto  

- Madrid su-ti 16.-18.10. Ilmoittautuneet: pj Hassi, 1. vpj Mäkelä, ed. Heikki Autto, ed. Sari Essayah, ed Pia Kauma, ed. Johannes Koskinen, ed. Suna Kymäläinen, ed. Jouni Ovaska, ed. Sinuhe Wallinheimo ja ed. Anne-Mari Virolainen. Ilmoittautumiset: suuri.valiokunta@eduskunta.fi tai valiokuntaneuvokset. Delegaatio vahvistetaan perjantaina 23.9.2022. 

- COSAC täysistunto su 13.–ti 15.11.2022, Praha, Tšekki, kokoonpano 6 edustajaa, Ilmoittautuneet: pj Hassi, ed. Simula, ed al-Taee  

- Tukholma 21.11.2022 ja Ahvenanmaa 22.11.2022. Ilmoittautuneet puheenjohtaja Hassi, ed. Ovaska, ed. Holopainen ja ed. Biaudet. Ahvenanmaan osuuteen ilmoittautuneet: ed. Löfström ja ed. Hopsu. Ilmoittautumiset: suuri.valiokunta@eduskunta.fi tai valiokuntaneuvokset. SuV:n työjaosto päättää tarvittaessa lopullisen valtuuskunnan kokoonpanon.  

- Suomen Pankki torstaina 24.11.2022 klo 17.30 

14. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 23.9.2022 klo 13.30, etäkokous 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Kaisa 
Männistö