Pöytäkirja
SuVP
58
2018 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 5.12.2018 klo 13.00—13.42
Läsnä
puheenjohtaja
Arto
Satonen
kok
1. varapuheenjohtaja
Simon
Elo
sin
2. varapuheenjohtaja
Tytti
Tuppurainen
sd
jäsen
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Timo
Harakka
sd
jäsen
Eero
Heinäluoma
sd
jäsen
Kimmo
Kivelä
sin
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Mika
Niikko
ps
jäsen
Ville
Niinistö
vihr
jäsen
Sari
Raassina
kok
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Martti
Talja
kesk
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
varajäsen
Ari
Jalonen
sin
varajäsen
Jukka
Kopra
kok
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Juha
Rehula
kesk
varajäsen
Ville
Tavio
ps
varajäsen
Raija
Vahasalo
kok
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok
Ahvenanmaan vaalipiirin edustaja
Mats
Löfström
r
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 18 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-228382
U 45/2018 vp SuV 05.12.2018 Lapin liitto Asiantuntijalausunto
(A 3)
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2018-AK-228380
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
(B 3)
Eriävä mielipide EDK-2018-AK-229697
U45 eriävämielipide ps.pdf
(C 3)
Eriävä mielipide EDK-2018-AK-229698
U45 eriävämielipide vihr.pdf
(D 3)
Eriävä mielipide EDK-2018-AK-229699
U45 eriävämielipide vas.pdf
(E 3)
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Lapin liitto
liite
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehtiin seuraavat muutosehdotukset. 
Kappale 4: Ed. Mäkelä ehdotti ed. Tavion kannattamana, että viimeiseksi virkkeeksi lisätään uusi virke: "Suuri valiokunta kuitenkin velvoittaa valtioneuvoston kaikissa olosuhteissa maksimoimaan Suomen kansallisen edun ja saannin sekä minimoimaan maamme nettomaksuosuuden." Ehdotus hylättiin äänin 18-2 (tyhjiä -). 
Kappale 5: Ed. Mäkelä ehdotti ed. Tavion kannattamana, että kappaleen virkkeet 3-5 korvataan seuraavasti: "Suuri valiokunta ei voi hyväksyä EU:n kokonaismenojen kasvattamista tilanteessa, jossa unioni menettää merkittävän nettomaksajan. Suomen nettomaksuosuuden nousu ei ole hyväksyttävissä, vaan suuri valiokunta velvoittaa valtioneuvoston toimiin sen alentamiseksi. Ehdotus hylättiin äänin 20-2 (tyhjiä -). 
Kappale 5: Ed. Arhinmäki esitti, että kappaleen virke 1 poistettaisiin ja virkkeeseen 3 lisättäisiin sana "rahoituksen" sanan kokonaistason eteen. Esitys raukesi kannattamattomana.  
Kappale 6. Ed. Arhinmäki esitti ed. Niinistön kannattamana, että kappaleen virkkeestä 2 poistettaisiin sanat "tiukkaa budjettikuria ja". Ehdotus hylättiin äänin 18-3 (tyhjiä -). 
Kappale 5: Ed. Mäkelä ehdotti ed. Niikon kannattamana, että otsikon "Yhteinen arvopohja ja oikeusvaltioperiaate" alla olevat virkkeet 8-11 korvattaisiin seuraavasti: " Koska EU on ensisijaisesti vapaakauppa-alue ja syvempää integraatiota sekä liittovaltiokehitystä pitää peruuttaa edistämisen sijaan, valiokunnan näkemyksen mukaan maamme tulee suhtautua pidättyväisesti käynnissä olevaan keskusteluun rahoituskehyksen sitomisesta oikeusvaltiokehitykseen. Komission esityksessä on havaittavissa faktoihin perustumatonta ja poliittista pyrkimystä vaikuttaa jäsenmaiden sisäisiin asioihin, jota emme voi tukea. Siltä osin kuin väitetyt oikeusvaltion ongelmat tosiasiallisesti vaarantaisivat jäsenvaltioiden keskinäiseen luottamukseen toistensa järjestelmiin, talouskasvun tai investoinnit ja sisämarkkinoiden toiminnan, olemme avoimia toimenpiteille omien taloudellisten intressien turvaamiseksi sekä parantaaksemme kansalaisten ja yritysten luottamusta oikeuksiensa toteutumiseen ja sääntelyn vakauteen ja ennustettavuuteen. Yleisellä tasolla valtioneuvoston arviot siitä, että pidämme tärkeinä avoimuutta, vastuullista hallintotapaa, perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista, oikeusvaltiota ja demokratiaa sekä kansalaisyhteiskunnan vapautta ja toimintamahdollisuuksia, sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista, ovat oikeita." Ehdotus hylättiin äänin 22-2 (tyhjiä -). 
Kappale 14. Ed. Arhinmäki esitti ed. Niinistön kannattamana, että virkkeet 1 ja 2 muutettaisiin seuraavasti: "Suuri valiokunta uudistaakin aikaisemmin esittämänsä näkemykset siitä, että EU-rahoituksen pitää tukea kestävää talouskasvua, työllisyyttä, osaamista, Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista ja sosiaalisten erojen kaventamista. Kehysten tulee vastata paremmin ajankohtaisia tarpeita ja haasteita, jotka ylittävät kansallisvaltioiden rajat, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja muuttoliikkeeseen vastaamista (SuVL 9/ 2018 vp, SuVL 1/2018 vp). Ehdotus hylättiin äänin 22-2 (tyhjiä -). 
Kappale 45: Ed. Arhinmäki esitti, että kappaleen virke 2 poistettaisiin. Esitys raukesi kannattamattomana.  
Kappale 48: Ed. Mäkelä ehdotti ed. Niikon kannattaman, että viimeiseksi virkkeeksi lisätään uusi virke: " Suuri valiokunta kuitenkin korostaa, että EU:n tasoista sosiaalijärjestelmää tulonsiirtoineen ei voida hyväksyä ja siihen välillisestikin johtavia toimia tulee vastustaa." Ehdotus hylättiin äänin 21-2 (tyhjiä -). 
Kappale 50: Ed. Mäkelä ehdotti ed. Niikon kannattaman, että kappale korvattaisiin seuraavasti: "Valtioneuvoston ja hallintovaliokunnan (HaVL 25/2018 vp) linjaukset siitä, että EU:n lisätä rahoitusta muuttoliikkeen hallintaan ja että muuttoliikettä tulisi pyrkiä hallitsemaan EU:n tasolla, ovat osin oikeansuuntaisia. Tosiasia kuitenkin on, että muuttopaine on joka tapauksessa suurempi kuin mitä Eurooppa voi ottaa vastaan. Tämän ratkaisemiseksi on tärkeää vastata perimmäisiin syihin erityisesti Afrikassa ja Lähi-idässä, mutta samalla tiukentaa maahanmuuttopolitiikkaa koko Unionin alueella sekä vaatia kolmansia maita ottamaan vastaan Euroopassa laittomasti oleskelevat kansalaisensa." Ehdotus hylättiin äänin 22-2 (tyhjiä -). 
Kappale 50. Ed. Arhinmäki esitti ed. Biaudetin kannattamana, että kappale muutettaisiin seuraavasti: "Valtioneuvoston tavoin suuri valiokunta pitää perusteltuna lisätä EU:n rahoitusta muuttoliikkeen hallintaan. Kuten hallintovaliokunta (HaVL 25/2018 vp) toteaa, on tärkeätä, että EU-varoin vahvistetaan yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää ja tuetaan laillista maahanmuuttoa sekä alkuvaiheen kotouttamistoimia. Toimivalla turvapaikkajärjestelmällä edistetään hallittua maahanmuuttoa ja varmistetaan palautusjärjestelmän oikeudenmukaisuus. Turvallisia reittejä, erityisesti uudelleensijoittamista pakolaiskiintiöissä, tulee pyrkiä merkittävästi lisäämään, ja uudelleen sijoittamisen taloudellista tukemista tulee jatkaa tulevalla rahoituskehyskaudella. Erityisen tärkeätä on vastata muuttoliikkeen perimmäisiin syihin erityisesti Afrikassa ja Lähi-idässä. Suuri valiokunta uudistaa myös näkemyksensä siitä, että toimien suunnittelussa on otettava keskeisesti huomioon EU:n perusoikeuskirjan ja lapsen oikeuksia ja muita ihmisoikeuksia koskevat kansainvälisen oikeuden velvoitteet (SuVL 9/2017 vp). Ehdotus hylättiin äänin 22-3 (tyhjiä -). 
Kappale 45: Ed. Arhinmäki esitti, että kappaleen virke 1 muutettaisiin seuraavasti: " Suuri valiokunta ei tue Valtioneuvoston sekä ulkoasiainvaliokunnan (UaVL 13/2018 vp) ja puolustusvaliokunnan (PuVL 15/2018 vp) tavoin puolustusyhteistyöhön suunnatun EU-rahoituksen määrän kasvattamista EU-budjetista osana yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämistä." Esitys raukesi kannattamattomana. Kappale 58: Ed. Mäkelä ehdotti ed. Niikon kannattaman, että kappale poistettaisiin. Ehdotus hylättiin äänin 22-2 (tyhjiä -). 
Kappale 60. Ed. Arhinmäki esitti ed. Niinistön kannattamana, että kappaleen virkkeeseen 3 lisättäisiin seuraava lause, " mikäli kansainvälisen kaupan ja investointien pelisäännöt tukevat kehitystavoitteita", ja että kappaleeseen lisättäisiin seuraava teksti "Ulkoasianvaliokunnan (UaVL 13/2018 vp) tavoin suuri valiokunta toteaa, että komission ehdotus NDICI-instrumentista lisäisi huomattavasti rahoitusta yksityiselle sektorille blending-rahoituksen ja takauksien kautta. Komission ehdotuksesta ei kuitenkaan käy ilmi, kuinka suuri osa EU:n kehitysavusta voitaisiin ohjata yksityisen sektorin kautta. Ulkoasianvaliokunnan tavoin suuri valiokunta korostaa, että Suomen on tärkeää ajaa NDICI-välineeseen mahdollisimman läpinäkyvää ja jäsenmaille avointa hallintorakennetta. ". Ehdotus hylättiin äänin 19-3 (tyhjiä -). 
Kappale 61: Ed. Mäkelä ehdotti ed. Niikon kannattaman, että kappaleen virke 2 korvattaisiin seuraavasti: "Samalla on muistettava, että kehitysyhteistyön selkeä tavoite on kohdemaiden saaminen omavaraiseksi ja kykeneväiseksi toimimaan ilman apua jatkossa. Kehitysyhteistyön ehdollistaminen on keskeinen instrumentti sen varmistamiseen, että kohdemaat suostuvat yhteistyöhön kielteisen päätöksen EU-alueella saaneiden turvapaikanhakijoiden palautuksissa." Ehdotus hylättiin äänin 20-2 (tyhjiä -). 
Kappale 62: Ed. Arhinmäki esitti ed. Niinistön kannattamana, että kappaleen viimeinen virke poistettaisiin. Ehdotus hylättiin äänin 20-2 (tyhjiä -). 
Kappale 64: Ed. Arhinmäki esitti ed. Niinistön kannattamana, että kappaleen viimeiseksi virkkeeksi lisättäisiin seuraavaa: " Hallinnollisen taakan keventämisen nimissä ei kuitenkaan pidä luopua sellaisesta sääntelystä ja valvonnasta, jolle on olemassa hyvät perusteet." Ehdotus hylättiin äänin 16-6 (tyhjiä -). 
Kappale 66: Ed. Arhinmäki esitti ed. Niinistön kannattamana, että kappaleen viimeinen virke poistettaisiin. Ehdotus hylättiin äänin 18-3 (tyhjiä 1) 
Kappale 69: Ed. Arhinmäki esitti ed. Niinistön kannattamana, että kappaleen viimeiseksi virkkeeksi lisättäisiin seuraavaa: " Suuri valiokunta pitää esityksiä kuitenkin lähtökohtaisesti kannatettavina, ja Suomen tulisi puheenjohtajakaudellaan ja muutenkin edistää niitä päättäväisesti." Ehdotus hylättiin äänin 16-5 (tyhjiä 1). 
Kappale 70: Ed. Arhinmäki esitti ed. Niinistön kannattamana, että kappaleen virke 1 muutettaisiin seuraavasti: " Arvioitaessa komission rahoituskehyskautta 2021-2017 koskevia ehdotuksia uusista rahoituslähteistä, suuri valiokunta jakaa osittain valtioneuvoston sekä erikoisvaliokuntien arviot esitysten ongelmista, mutta suhtautuu kuitenkin erikoisvaliokuntia myönteisemmin esitysten potentiaaliin ja ohjeistaa valtioneuvostoa edistämään niiden valmistelua." Ehdotus hylättiin äänin 19-3 (tyhjiä -). 
Kappale 70: Ed. Arhinmäki esitti ed. Niinistön kannattamana, että kappaleen virkkeen 2 sana "myönteisemmin" korvattaisiin sanalla "myönteisesti" ja että kappaleen viimeiseksi lisättäisiin seuraavaa: "Suuri valiokunta tukee myös ehdotuksia yhteisestä ja yhdistetystä yritysveropohjasta (CCCTB), EU:n minimiverokannoista sekä hiilidioksidiverosta. Tutkijoiden esitys rahoitusalan arvonlisän verosta (FAT) on kannatettava siinä tapauksessa, että valiokunnan ensisijaisena pitämää finanssitransaktioveroa (FTT) ei pystytä ottamaan käyttöön." Ehdotus hylättiin äänin 19-2 (tyhjiä 1). 
Kappale 70: Ed. Mäkelä ehdotti ed. Niikon kannattaman, että kappaletta täydennettäisiin seuraavasti: " Ilmastotulli omien varojen lähteeksi. Maakohtainen ilmastotulli voitaisiin ottaa aluksi käyttöön erittäin pienenä tullimaksulisänä siten, että sillä ei olisi alkuvaiheessa vielä juuri mitään ohjaavaa vaikutusta. Kuitenkin ilmastotullimaksu asetettaisiin maakohtaisesti siten, että eniten saastuttavien maiden tuotteille tulisi suurimmat maksut. Ilmastotullin määrää voitaisiin myöhemmin vuosittain hivenen korottaa, jolloin saataisiin selkeitä ohjausvaikutuksia. Ohjausvaikutus olisi jatkossa kahdenlainen. Ensinnäkin ilmastotullin johdosta saattaisi globaalisti tuotteiden hintoihin tulla sen verran eroja, että hankinnat ohjautuisivat pienen ilmastotullin omaaviin tuotteisiin, eli niihin maihin joissa päästöt ovat pienet. Myös maakohtaisesti hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen jouduttaisiin kiinnittämään huomiota, jotta saataisiin enemmän vientiä. Koska ilmastotulli kannettaisi maakohtaisesti, se voisi samalla pienentää jäsenvaltion muuta jäsenmaksuosuutta." Ehdotus hylättiin äänin 20-2 (tyhjiä -). 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: 1. ed. Mäkelä, Niikko (C 3), 2. ed. Niinistö (D 3), 3. ed. Arhinmäki (E 3) 
4
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (asetus EU:n talousarvion suojaamisesta oikeusvaltiopuutteilta)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 152/2018 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokuntien lausuntojen mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
Todettiin, että suuri valiokunta on ottanut asiaan kantaa lausunnossaan SuVL 12/2018 vp. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelman perustamisesta vuosille 2021—2027 ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan rahoitusohjelman perustamisesta vuosille 2021—2027
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 153/2018 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokuntien lausuntojen mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
Todettiin, että suuri valiokunta on ottanut asiaan kantaa lausunnossaan SuVL 12/2018 vp. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta (InvestEU-ohjelma)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 154/2018 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
Todettiin, että suuri valiokunta on ottanut asiaan kantaa lausunnossaan SuVL 12/2018 vp. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 'Erasmus' unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman perustamisesta ja asetuksen nro 1288/2013 kumoamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta.
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 155/2018 vp: Suuri valiokunta yhtyy asiassa U 65/2018 vp valtioneuvoston kantaan. 
Todettiin, että suuri valiokunta on ottanut asiaan kantaa lausunnossaan SuVL 12/2018 vp. Todettiin, että suuri valiokunta lähettää asiassa sivistysvaliokunnan lausunnon tiedoksi valtioneuvostolle asian käsittelyn päätyttyä erikoisvaliokunnassa. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 156/2018 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
Todettiin, että suuri valiokunta on ottanut asiaan kantaa lausunnossaan SuVL 12/2018 vp. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa –ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021-2027 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 157/2018 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokuntien lausuntojen mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
Todettiin, että suuri valiokunta on ottanut asiaan kantaa lausunnossaan SuVL 12/2018 vp. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti Eurooppa" ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (2021-2027), (2) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti Eurooppa (2021-2027) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta, (3) neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa "Horisontti Eurooppa" täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021- 2025, (4) neuvoston päätökseksi eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta sekä ehdotuksista laadittu muistio, ja 5) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) Nro 912/2010, (EU) Nro 1285/2013, (EU) Nro 377/2014 ja päätöksen 541/2015/EU kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 158/2018 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
Todettiin, että suuri valiokunta on ottanut asiaan kantaa lausunnossaan SuVL 12/2018 vp. Todettiin, että suuri valiokunta lähettää asiassa sivistysvaliokunnan lausunnon tiedoksi valtioneuvostolle asian käsittelyn päätyttyä erikoisvaliokunnassa. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 159/2018 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
Todettiin, että suuri valiokunta on ottanut asiaan kantaa lausunnossaan SuVL 12/2018 vp. Todettiin, että suuri valiokunta lähettää asiassa ympäristövaliokunnan lausunnon tiedoksi valtioneuvostolle asian käsittelyn päätyttyä erikoisvaliokunnassa. 
12
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa –välineen perustamiseksi sekä asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamiseksi
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 160/2018 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
Todettiin, että suuri valiokunta on ottanut asiaan kantaa lausunnossaan SuVL 12/2018 vp. 
13
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelman (LIFE) perustamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 161/2018 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
Todettiin, että suuri valiokunta on ottanut asiaan kantaa lausunnossaan SuVL 12/2018 vp. 
14
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin vuoden 2019 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä komission ennakkoarviosta vuodelle 2019 (budjetti; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
(A 14)
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-228502
Komission uusi esitys Euroopan unionin varainhoitovuoden 2019 yleiseksi talousarvioksi
Jatkokirjelmä UJ 33/2018 vp - U 39/2018 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 33/2018 vp - U 39/2018 vp. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. UJ 33/2018 vp - U 39/2018 vp 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 162/2018 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
15
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (keskitetty ECRIS-TCN-järjestelmä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 46/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
16
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja direktiiviksi (lainvalvontaviranomaisen rajat ylittävä pääsy sähköiseen todistusaineistoon)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Jatkettiin 30.11.2018 keskeytettyä asian käsittelyä. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 163/2018 vp: Viitaten perustuslakivaliokunnan ohjeellisena pidettävään valtiosääntöiseen arvioon sekä muiden erikoisvaliokuntien kriittisiin huomautuksiin suuri valiokunta toteaa, että Suomi ei voi hyväksyä asetuksen ehdotettua sääntelyä ilman perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmeneviä korjauksia. 
17
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen 1313/2013/EU muuttamisesta (RescEU)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-220107
Komission ehdotus unionin pelastuspalvelumekanismista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU/1313/2013) muuttamiseksi
Valiokunta merkitsi saapuneeksi hallintovaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 164/2018 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
18
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, EURATOM) N:O 1141/2014 muuttamisesta henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin liittyvän tarkastusmenettelyn osalta Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 45/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 165/2018 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
19
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 37/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 43/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 166/2018 vp: Suuri valiokunta yhtyy erikoisvaliokuntien lausuntojen mukaisesti sekä painottaen perustuslakivaliokunnan ohjeellisena pidettävää valtiosääntöistä arviota valtioneuvoston kantaan. 
20
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai niiden siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta merkitsi saapuneeksi hallintovaliokunnan kannanoton: Hallintovaliokunta vastustaa komission ehdotusta AMIF-asetuksen muuttamisesta, koska sillä ohjataan varojen uudelleenkohdentamista niille jäsenvaltioille, jotka eivät ole toteuttaneet solidaarisuutta aikaisemmin sovitulla tavalla. 
Asian käsittelyä jatkettiin ministerin läsnäollessa. 
21
Euroopan unionin neuvoston kokous 30.11.2018 (Yleisten asioiden neuvosto, koheesioasiat)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2018-AK-229357
Yleisten asioiden neuvosto, koheesioasiat 30.11.2018
Valtioneuvoston kanslian raportti 3.12.2018 (A 21)
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Sampo
Terho
avustajinaan:EU-erityisasiantuntija Heli SiivolaEU-erityisasiantuntija Joanna Tikkanen valtioneuvoston kanslia 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
22
Euroopan unionin neuvoston kokous 11.12.2018 (Yleisten asioiden neuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valtioneuvoston kanslian muistio 3.12.2018 (A 22)
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Sampo
Terho
avustajinaan:EU-erityisasiantuntija Heli SiivolaEU-erityisasiantuntija Joanna Tikkanen valtioneuvoston kanslia 
(mahd.) A-kohtien hyväksyminen 
a)Muiden kuin lainsäädäntöasioiden luettelo 
b)Lainsäädäntöasioiden luettelo (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) 
Yleisten asioiden neuvosto 11.12.2018; A-kohdat; Asetus turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) perustamisesta - maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen (E 87/2018 vp) 
Ministeri Terho esitteli asian. Puheenvuoron käytti ed. Essayah. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 168/2018 vp: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 
Ministeri Terho esitteli muut neuvoston kokouksen asiat. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Satonen sekä ed. Tuppurainen. Ministeri Terho sekä erityisasiantuntija Siivola vastasivat puheenvuoroihin. 
Lainsäädäntökäsittelyt 
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) 
Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 (U 45/2018 vp, E 29/2018 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (YAN 11.12.2018) asialistalla. 
Muut kuin lainsäädäntöasiat 
Neuvoston 18 kuukauden ohjelma (1. tammikuuta 2019 – 30. kesäkuuta 2020) (E 93/2018 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston YAN 11.12.2018 asialistalla. 
Eurooppa-neuvoston 13. ja 14. joulukuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu: 
päätelmät 
Eurooppa-neuvoston jatkotoimet 
Eurooppalainen ohjausjakso 2019 – vuotuinen kasvuselvitys 
Oikeusvaltioperiaate Puolassa / SEU 7 artiklan 1 kohdan mukainen perusteltu ehdotus (E 7/2018 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston YAN 11.12.2018 asialistalla. 
Unionin arvot – Unkari / SEU 7 artiklan 1 kohdan mukainen perusteltu ehdotus (E 80/2018 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston YAN 11.12.2018 asialistalla. 
Muut asiat 
-15. ja 16. marraskuuta 2018 pidetyn toissijaisuusperiaatetta käsittelevän konferenssin tulokset 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
23
Euroopan unionin neuvoston kokous 10.12.2018 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Ulkoministeriön muistio 3.12.2018 (A 23)
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
24
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevan direktiivin muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
25
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (jäädyttämis- ja konfiskaatiopäätösten vastavuoroinen tunnustaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
26
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (datan vapaa liikkuvuus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
27
Muut asiat
28
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona12.12.2018 klo 13.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
Viimeksi julkaistu 17.1.2019 15.12