Pöytäkirja
SuVP
6
2019 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 12.6.2019 klo 11.04—11.47
Läsnä
puheenjohtaja
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
2. varapuheenjohtaja
Risto
Kalliorinne
vas (5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) (4 osittain)
jäsen
Heikki
Autto
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Anne
Kalmari
kesk
jäsen
Terhi
Koulumies
kok
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok (7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) (6 osittain)
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Johannes
Koskinen
sd
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Sari
Sarkomaa
kok (7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) (6 osittain)
varajäsen
Sari
Tanus
kd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallinnolliset asiat
Todettiin, että ed. Timo Harakka, ed. Katri Kulmuni, ed. Sanna Marin sekä ed. Tytti Tuppurainen ovat PL 48 § 1. mom. mukaan vapautettuja suuren valiokunnan jäsenyydestä. 
Todettiin, että ed. Li Andersson ja ed. Pekka Haavisto ovat PL 48 § 1. mom. mukaan vapautettuja suuren valiokunnan varajäsenyydestä. 
Todettiin että suuren valiokunnan varajäsen ed. Matti Vanhanen on valittu eduskunnan puhemieheksi 7.6.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Todettiin, että suuren valiokunnan työjaosto on asetettava uudestaan valiokunnan järjestäydyttyä uudelleen. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätöksiksi sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä (EU-Kanada matkustajarekisteritietojen käyttöä koskeva sopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
A 4
Jatkokirjelmä U 67/2013 vp - UJ 2/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten hallintovaliokuntaan jatkokirjelmän U 67/2013 vp - UJ 2/2019 vp. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta sopimusneuvottelujen sisältöä kuvaavasta muistiosta Suomen neuvottelutavoitteiden turvaamiseksi, kunnes valtuudet sopimuksen allekirjoittamiseksi EU:n puolesta on saatu. 
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
5
Valtioneuvoston selvitys: EMU:n kehittäminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
A5
E-jatkokirjelmä
B5
Jatkokirjelmä E 80/2017 vp - EJ 4/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan jatkokirjelmän. 
Jatkokirjelmä E 80/2017 vp - EJ 5/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan jatkokirjelmän E 80/2017 vp - EJ 5/2019 vp. 
Päätettiin keskeyttää asian käsittely ja jatkaa sitä ministeri Lintilän läsnä ollessa päiväjärjestyksen 7 §:ssä. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta jatkokirjeen EJ 5/2019 vp sisällöstä valtioneuvoston vaitioloppyynnössään yksilöimin osin, koska muistio sisältää arvopaperilainsäädännön tarkoittamaa sisäpiiritietoa. 
6
Euroryhmä 16.5. ja ECOFIN 17.5.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-254323
ECOFIN-neuvosto 17.5. - Yhteenvetoraportti
A 6
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Mika
Lintilä
avustajinaan:alivaltiosihteeri Tuomas SaarenheimoEU-sihteeristön päällikkö Marketta Henrikssonfinanssineuvos Susanna Ikonenerityisasiantuntija Ilari Valjusministerin erityisasiantuntija Niina Nurkkala 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
7
Euroryhmä ja ECOFIN 13.-14.6.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EDK-2019-AK-254775
ECOFIN -neuvosto 14.6.2019, Luxemburg
A 7
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Mika
Lintilä
avustajinaan:alivaltiosihteeri Tuomas SaarenheimoEU-sihteeristön päällikkö Marketta Henrikssonfinanssineuvos Susanna Ikonenerityisasiantuntija Ilari Valjusministerin erityisasiantuntija Niina Nurkkala 
Ministeri Lintilä esitteli kokouksen asiat. Seuraavista asialistan kohdista käytiin keskustelua. 
ECOFIN 14.6. 
- Edistymisraportti pankkiunionista (U 5/2016 vp, E 95/2017 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston asialistalla. 
- Neuvoston direktiivi tehostetusta yhteistyöstä finanssitransaktioveron alalla (E 43/2013 vp, U 49/2011 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston asialistalla. 
- Puhdas maapallo kaikille: Strateginen pitkän tähtäimen visio ilmastoneutraalista taloudesta – Ecofin näkökohdat (E 100/2018 vp, E 120/2018 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston asialistalla. 
EURORYHMÄ 13.6.. 
•EMU:n syventäminen - kesäkuun eurohuippukokouksen valmistelu (E 80/2017 vp. E 43/2017 vp) 
Todettiin, että suuri valiokunta hyväksyi jatkokirjelmää E 80/2018 vp - EJ 5/2019 vp koskevan perustuslain 50.3 §:n vaiteliaisuuspäätöksen edellä esityslistan 5 §:ssä. 
Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Alanko-Kahiluoto sekä ed. Essayah, Guzenina, Koskinen ja Zyskowich. Ministeri Lintilä ja alivaltiosihteeri Saarenheimo vastasivat puheenvuoroihin. 
Keskustelun kuluessa ed. Essayah esitti ed. Tanuksen kannattamana, että suuri valiokunta hyväksyisi seuraavan eduskunnan kannan: Suuri valiokunta edellyttää, että esitykset Euroalueen lähentymisestä ja kilpailukykyä tukevasta talousarviovälineestä (EJ 4/2019) ja Euroopan vakausmekanismista (EJ 5/2019) perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tulee esitetyissä muodoissaan hylätä. Suuri valiokunta katsoo, ettei kriisinratkaisurahaston yhteistä varautumisjärjestelmää tule ehdotetulla tavalla perustaa, koska se voi johtaa eduskunnan budjettisuvereniteetin sivuuttamiseen ja riskiin suurista yhteisvastuista, samoin Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehty sopimuksen muuttaminen voi vaarantaa Suomen Kreikka-lainan vakuudet. 
Ehdotuksesta äänestettiin pohjaesitystä vastaan. 
Pohjaesitys hyväksyttiin äänin 14—4, (-tyhjiä). 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 8/2019 vp: Suuri valiokunta toteaa, että jatkokirjelmät Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä tukevasta talousarviovälineestä (EJ 4/2019 vp) ja Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta (EJ 5/2019 vp) ovat saapuneet eduskuntaan 10.6.2019. Valiokunta on lähettänyt ne tänään (12.6.2019) mahdollisille toimenpiteille perustuslakivaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan ja kuullut asiantuntijana ministeri Lintilää. Valtioneuvoston antamien selvitysten mukaan euroryhmän on tarkoitus keskustella kirjelmien sisältämistä kysymyksistä 13.6.2019 ja eurohuippukokouksen 21.6.2019. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan asioiden käsittely jatkuu tämän jälkeen työryhmätasolla. Edellä esitetystä seuraa, että valiokunta merkitse asioissa selvitykset saaduksi ottamatta niihin tässä vaiheessa yksityiskohtaisesti kantaa. Valiokunta katsoo kuitenkin saamansa selvityksen perusteella, että jatkokirjelmissä esitettyihin keskeisimpiin neuvottelukysymyksiin liittyy valtiosääntöoikeudellisia näkökohtia. Koska asioiden käsittely on kesken perustuslakivaliokunnassa, valiokunta edellyttää, että valtioneuvosto huomioi asioiden jatkovalmistelussa perustuslakivaliokunnan asiaa koskevat mahdolliset valtiosääntöoikeudelliset huomiot ja linjaukset täysimääräisesti. Valiokunta pitää lisäksi tärkeänä, että eduskunnalle annetaan jatkossakin riittävät tiedot asioiden valmistelun etenemisestä EU-tasolla ja näin mahdollistetaan tarvittaessa niiden yksityiskohtainen käsittely suuressa valiokunnassa ja asianomaisissa erikoisvaliokunnissa. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
8
Euroopan unionin neuvoston kokous 13.-14.6.2019 (työllisyys-, sosiaalipolitiikka- terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 8
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion (VNEUS2019-00398/6.6.2019) osalta Suomen neuvottelutavoitteiden turvaamiseksi. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
9
Epävirallinen kaupunkiasioista vastaavien ministereiden kokous 14.6.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 9
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
10
Valtioneuvoston selvitys: EY:n ja Venäjän hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyösopimuksen uusiminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi sivistysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 6/2019 vp 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta (asetus TV- ja radio-ohjelmien verkkolähetyksistä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
12
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen muuttamisesta OTC-johdannaisten määritysvelvollisuuden ja raportointivaatimusten osalta (markkinarakennetoimija-asetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
13
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista EU-tason tietojärjestelmien yhteentoimivuutta säätelevän kehyksen perustamista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
14
Valtioneuvoston selvitys suosituksesta neuvoston päätökseksi valtuutuksesta aloittaa neuvottelut yhtäältä Euroopan unionin ja toisaalta Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä kyseisten valtioiden osallistumista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimintaan koskevasta järjestelystä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
15
Muut asiat
-COSAC-kokous su 23.- ti 25.6.2019 Bukarest, delegaation koko: pj +5 edustajaa, ilmoittautuneet: vpj Mäkelä 
16
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 14.6.2019 klo 13.30 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
Viimeksi julkaistu 14.6.2019 13.27