Viimeksi julkaistu 24.5.2021 21.34

Pöytäkirja SuVP 63/2016 vp Suuri valiokunta Perjantai 16.12.2016 klo 13.30—14.07

Läsnä
puheenjohtaja Anne-Mari Virolainen kok varapuheenjohtaja Anne Louhelainen ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) (27 osittain) 2. varapuheenjohtaja Tytti Tuppurainen sd jäsen Olavi Ala-Nissilä kesk jäsen Sirkka-Liisa Anttila kesk (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) (5, 27 osittain) jäsen Paavo Arhinmäki vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) (26 osittain) jäsen Simon Elo ps jäsen Sari Essayah kd jäsen Jukka Gustafsson sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Emma Kari vihr jäsen Johanna Karimäki vihr jäsen Elsi Katainen kesk jäsen Susanna Koski kok jäsen Katri Kulmuni kesk jäsen Jari Leppä kesk (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) (11 osittain) jäsen Sanna Marin sd (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) (5 osittain) jäsen Mika Niikko ps (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30) (11, 25, 27 osittain) jäsen Jaana Pelkonen kok (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) (5 osittain) jäsen Mikko Savola kesk (27 osittain) jäsen Ville Tavio ps jäsen Sampo Terho ps (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) (1, 10 osittain) jäsen Sinuhe Wallinheimo kok varajäsen Maarit Feldt-Ranta sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) (27 osittain) varajäsen Arto Pirttilahti kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain) varajäsen Tuomo Puumala kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain) varajäsen Juha Pylväs kesk varajäsen Eero Suutari kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Peter Saramo  valiokuntaneuvos Anna Sorto  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 21 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt; varainhoitoasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 70/2016 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta yhteisen maatalouspolitiikan asetusten yksinkertaistamiseksi varainhoitoasetuksen uudistamisen yhteydessä (Omnibus-asetusehdotus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 71/2016 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan ja maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2017

Valtioneuvoston E-selvitysE 123/2016 vp
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-96994
Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2017
perusmuistio

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan, tarkastusvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, lakivaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, puolustusvaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, talousvaliokuntaan, tulevaisuusvaliokuntaan, työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 

Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Virolainen ja ed. Tuppurainen. 

Suuri valiokunta totesi, että valtioneuvoston selvityksessä käsitellään useita sellaisia EU:n säädös- ja politiikkaehdotuksia, jotka perustuslain 96 tai 97 §:n mukaisesti ovat jo eduskunnan käsiteltävinä tai on saatettava eduskunnan käsiteltäviksi. Näiden asioiden osalta suuri valiokunta hyväksyy eduskunnan kannan erikseen, U- tai E-asian säännönmukaisen käsittelyn yhteydessä. Suuri valiokunta esitti, että erikoisvaliokunnat ottavat tämän huomioon mahdollisissa tätä selvitystä koskevissa kannanotoissaan. 

Todettiin, että suuri valiokunta on järjestänyt syysistuntokauden 2016 aikana neljä julkista kuulemista osana asian E 18/2016 vp käsittelyä ja kuullut asiantuntijoina seuraavia tahoja: professori Juhana Aunesluoma, Helsingin yliopisto, johtaja Teija Tiilikainen, ulkopoliittinen instituutti, tutkijatohtori Timo Miettinen, Helsingin yliopisto, EU-tutkimuksen ohjelmajohtaja Juha Jokela, ulkopoliittinen instituutti, ministeri Jaakko Iloniemi, johtaja Jaakko Kiander, Ilmarinen, YTT Risto Volanen ja hallituksen puheenjohtaja Esko Aho sekä kolumnisti Martin Sandbu. Suuren valiokunnan työjaosto päätti 14.12.2016 pidetyssä kokouksessa hyödyntää julkisten kuulemisten asiantuntijakuulemisia asian E 123/2016 vp käsittelyssä. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle tekijänoikeuteen pohjautuvan oikeudenmukaisen, tehokkaan ja kilpailukykyisen talouden edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla

Valtioneuvoston E-selvitysE 128/2016 vp(asiakirja A 6)
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-99648
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle tekijänoikeuteen pohjautuvan oikeudenmukaisen, tehokkaan ja kilpailukykyisen talouden edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla
perusmuistio

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten sivistysvaliokuntaan. 

7.  Valtioneuvoston selvitys: Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehty Euroopan neuvoston yleissopimus (Istanbulin sopimus): sopimuksen allekirjoittaminen ja tekeminen EU:n puolesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 129/2016 vp(asiakirja A 7)
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-100164
Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehty Euroopan neuvoston yleissopimus (Istanbulin sopimus): sopimuksen allekirjoittaminen ja tekeminen EU:n puolesta
perusmuistio

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

8.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen neuvottelemisesta (EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välinen vapaakauppasopimus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 70/2010 vp
U-jatkokirjelmäUJ 41/2016 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 39/2014 vp
U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-96840
EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välinen CETA-sopimus; Tulkitseva väline ja lausumat
UJ 41/2016 vp, perusmuistio

Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 41/2016 vp - U 70/2010 vp 

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 41/2016 vp - U 70/2010 vp 

Merkittiin saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

Merkittiin saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 41/2016 vp - U 70/2010 vp 

Merkittiin saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 41/2016 vp - U 70/2010 vp 

Todettiin, että valiokunta hyväksyi 14.10.2016 eduskunnan kannan SuVEK 84/2016 vp asiasta U 70/2010 vp. 

9.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 10/2016 vp
U-jatkokirjelmäUJ 25/2016 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 5/2016 vp
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-82535
Esteettömyysdirektiiviehdotus
UJ 25/2016 vp, perusmuistio

Valiokunta merkitsi saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanoton: Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää esteettömyyden kehittämistä sekä liikennettä että viestintää koskevissa palveluissa erittäin tärkeänä. Valiokunta pitää keskeisenä, että esteettömyyttä koskeva sääntely on yhtenäistä eikä siinä ole päällekkäisyyksiä. Valiokunta korostaa lisäksi, että esteettömyyden sääntelyssä tulee huolehtia siitä, että sääntelyllä ei rajoiteta tekniikan eikä uusien palvelujen kehittämistä. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 121/2016 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

10.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EUAA, Euroopan unionin turvapaikkavirasto)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 29/2016 vp
U-jatkokirjelmäUJ 42/2016 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 33/2016 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 47/2016 vp
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-97704
EU; OSA; Euroopan unionin turvapaikkavirasto
UJ 42/2016 vp, perusmuistio

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 47/2016 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 122/2016 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

11.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurodac-rekisteri)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 30/2016 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 33/2016 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 31/2016 vp
U-jatkokirjelmäUJ 40/2016 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi hallintovaliokunnan kannanoton: Hallintovaliokunta toteaa, ettei sillä ole ollut edellytyksiä käytettävissä olleessa aikataulussa käsitellä asiassa U 30/2016 vp asianmukaisesti jatkokirjelmää UJ 40/2016 vp ennen oikeus- ja sisäasiain neuvoston kokousta 9.12.2016 ottaen huomioon muun ohella, että valiokunnalla on ollut samanaikaisesti käsiteltävänä useita kiireellisiä lainsäädäntöasioita. Valiokunta kiinnittää omalta osaltaan vakavaa huomiota perustuslain 96 pykälään perustuvaan valtioneuvoston velvoitteeseen toimittaa viipymättä eduskunnan kannanottoa edellyttävät unioiniasiat eduskunnan käsiteltäviksi. Asian käsittely asiassa U 30/2016 vp jatkokirjelmän UJ 40/2016 vp osalta ei ole hallintovaliokunnassa päättynyt tähän välikannanottoon.. 

Todettiin, että suuri valiokunta hyväksyi 2.12.2016 asiassa eduskunnan kannan (SuVEK 114/2016 vp) kiinnittäen samalla valtioneuvoston vakavaa huomiota perustuslain 96 §:n mukaiseen oikea-aikaisuuden vaatimukseen. 

12.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta (asetus TV- ja radio-ohjelmien verkkolähetyksistä)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 61/2016 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 28/2016 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 28/2016 vp on saapunut valiokuntaan. 

13.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 63/2016 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 29/2016 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 29/2016 vp on saapunut valiokuntaan. 

14.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ja asetuksiksi ja komission tiedonannosta (EU:n sähköisen viestinnän sääntelyn uudistamista koskevat ehdotukset)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 68/2016 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanoton: Ottamatta tässä vaiheessa kantaa U-kirjeen sisältöön liikenne- ja viestintävaliokunta kiinnittää vakavaa huomiota eduskunnan oikea-aikaisen informoinnin merkitykseen. U-kirjeen myöhäisestä saapumisesta johtuen valiokunta käsittelee asian kevätistuntokauden alussa 2017. 

Suuri valiokunta totesi, että se ottaa U-kirjeeseen kantaa liikenne- ja viestintävaliokunnan käsiteltyä asian. Asian käsittelyn tässä vaiheessa suuri valiokunta kiinnittää kuitenkin liikenne- ja viestintävaliokunnan tavoin valtioneuvoston vakavaa huomiota perustuslain 96 §:n säännöksestä ilmenevään velvollisuuteen saattaa eduskunnan kannanottoa edellyttävät asiat viipymättä eduskunnan käsiteltäviksi. 

15.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Göteborgin pöytäkirjan muutoksen hyväksyminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 69/2016 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 26/2016 vp

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 26/2016 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 123/2016 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

16.  Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2015

Valtioneuvoston E-selvitysE 109/2016 vp
Valiokunnan lausuntoTrVL 3/2016 vp

Tarkastusvaliokunnan lausunto TrVL 3/2016 vp on saapunut valiokuntaan. 

Päätettiin lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 

17.  Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 121/2016 vp
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-96893
EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta
perusmuistio

Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokunnan kannanoton tiedoksi valtioneuvostolle. 

18.  Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 122/2016 vp
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-96890
EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta
perusmuistio

Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokunnan kannanoton tiedoksi valtioneuvostolle. 

19.  Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2017

Valtioneuvoston E-selvitysE 115/2016 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 19/2016 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 44/2016 vp

Merkittiin saapuneeksi hallintovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

20.  Valtioneuvoston selvitys suosituksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä jälleenvakuutuksesta tehtävää sopimusta koskevien neuvottelujen aloittamiseen

Valtioneuvoston E-selvitysE 174/2014 vp
E-jatkokirjelmäEJ 26/2016 vp(asiakirja A 20)
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-100581
Selvitys Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä vakuutuksesta, jälleenvakuutuksesta ja valvontamenettelyistä tehtävää sopimusta koskevista neuvotteluista
EJ 26/2016 vp, perusmuistio

Jatkokirjelmä EJ 26/2016 vp - E 174/2014 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan jatkokirjelmän EJ 26/2016 vp - E 174/2014 vp. 

21.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen muuttamisesta (kidutukseen käytettävien välineiden kauppa)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 18/2014 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

22.  Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä annetun asetuksen (EU) N:o 1370/2013 muuttamisesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 106/2016 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

23.  Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen välinen sopimus henkilötietojen suojasta kun kyseisiä tietoja siirretään ja käsitellään rikosten, mukaan lukien terrorismi, ennalta estämistä, paljastamista ja selvittämistä varten sekä syytetoimia varten (EU-USA tietosuojasopimus)

Valtioneuvoston E-selvitysE 35/2016 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 18/2016 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 20/2016 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

24.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätöksiksi allekirjoittaa ja tehdä sopimus (EU-USA tietosuojasopimus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 20/2016 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 18/2016 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 20/2016 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

25.  Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston selvitys; Komission ehdotus Euroopan rakenne- ja investointirahastoista annetun asetuksen (EU) No 1303/2013 muuttamiseksi eräiden rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta

Valtioneuvoston E-selvitysE 63/2016 vp

Merkittiin saapuneeksi hallintovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

26.  Euroopan unionin neuvoston kokous 17.10.2016 (Ympäristöneuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 84/2016 vp
EUN-raportti EDK-2016-AK-85630
Neuvostoraportti; ympäristöneuvosto 17.10.2016
Suomen pysyvän edustuston raportti 25.10.2016 (asiakirja A 26)

Raportointi 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • ministeri Kimmo Tiilikainen 

avustajanaan:neuvotteleva virkamies Marjo Nummelinympäristöministeriö 

Merkittiin raportti saapuneeksi 

Raportointi valmis. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

27.  Euroopan unionin neuvoston kokous 19.12.2016 (Ympäristöneuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 106/2016 vpYmpäristöministeriön muistio 12.12.2016 (asiakirja A 27)

Valmistelu 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • ministeri Kimmo Tiilikainen 

avustajanaan:neuvotteleva virkamies Marjo Nummelinympäristöministeriö 

Ministeri Tiilikainen esitteli kokouksen asialistan. Seuraavista asialistan kohdista käytiin keskustelua. 

4.Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi (U 17/2015 vp). Puheenvuoron käyttivät ed. Karimäki ja Tuppurainen. Ministeri Tiilikainen vastasi puheenvuoroihin. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 124/2016 vp: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 

5.Ehdotus neuvoston päätelmiksi ihmisten terveyden turvaamisesta ja ympäristön suojelusta kemikaalien järkiperäisellä hallinnoinnilla. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Virolainen sekä ed. Karimäki ja Kulmuni. Ministeri Tiilikainen vastasi puheenvuoroihin. 

6. Muut asiat 

a)Käsiteltävänä olevat säädösehdotukset: ii)Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta. Puheenvuoron käyttivät ed. Anttila ja Kulmuni. Ministeri Tiilikainen vastasi puheenvuoroihin.  

g)EU-ympäristömerkin REFIT-arviointi. Puheenvuoron käytti puheenjohtaja Virolainen sekä ed. Tuppurainen ja Karimäki. Ministeri Tiilikainen vastasi puheenvuoroihin. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

28.  Toissijaisuusasiat

Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. (liite A 28) 

29.  Muut asiat

-Suuri valiokunta kokoontuu ensi viikolla kaksi kertaa pikkuparlamentin F-auditoriossa: tiistaina 20.12.2016 klo 13.00-14.00 ja keskiviikkona 21.12.2016 klo 8.00-8.30. 

SuV:n ja UaV:n yhteiset joulukahvit ti 20.12.2016 klo 12.45 alkaen, Pikkuparlamentin F-auditorion aula 

-COSAC pj-kokous su 22.- ma 23.1.2017 Malta (vpj. Louhelainen, as.tunt. Tuomikorpi)  

-European Parliamentary Week ma 30.1.-ke 1.2.2017, Bryssel 

30.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 20.12.2016 klo 13.00 (SuV:n ja UaV:n yhteinen kokous), Pikkuparlamentin F-auditorio 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Anna 
Sorto