Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.11

Pöytäkirja SuVP 8/2020 vp Suuri valiokunta Perjantai 28.2.2020 klo 13.30—14.53

Läsnä
puheenjohtaja Satu Hassi vihr 1. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä ps jäsen Paavo Arhinmäki vas jäsen Eva Biaudet r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) jäsen Ritva Elomaa ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) jäsen Sari Essayah kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) jäsen Maria Guzenina sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) jäsen Jussi Halla-aho ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) jäsen Olli Immonen ps jäsen Anne Kalmari kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) jäsen Pia Kauma kok jäsen Kimmo Kiljunen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain) jäsen Antti Kurvinen kesk () (13, 14 osittain) jäsen Arto Pirttilahti kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) jäsen Lulu Ranne ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) jäsen Arto Satonen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) jäsen Sinuhe Wallinheimo kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) varajäsen Sanna Antikainen ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) varajäsen Mari Holopainen vihr (14, 15, 16, 17, 18, 19) (13 osittain) varajäsen Inka Hopsu vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) varajäsen Mai Kivelä vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain) varajäsen Pasi Kivisaari kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) varajäsen Matias Marttinen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) varajäsen Matias Mäkynen sd (12, 13) (11, 14 osittain) varajäsen Anders Norrback r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) varajäsen Jouni Ovaska kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) varajäsen Jenna Simula ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) varajäsen Hussein al-Taee sd (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) (11 osittain) varajäsen Ben Zyskowicz kok (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) (5 osittain) varajäsen Peter Östman kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) Ahvenanmaan vaalipiirin edustaja Mats Löfström r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)  
Sihteeri
valiokuntaneuvos Peter Saramo  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 25 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 2/2020 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Valiokunta päätti pyytää ympäristövaliokunnan lausunnon. 

Päätetään lähettää asia työjaostoon valmistelevasti käsiteltäväksi. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: Komission delegoitu asetus koskien Kambodzhan GSP tullietuuksien peruuttamista

Valtioneuvoston E-selvitysE 8/2020 vpA 4

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta neuvoston kannan hyväksymiseen saakka. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan ja valtiovarainvaliokuntaan. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomiteassa käsiteltävistä lyhyen aikavälin päästövähennystoimista kansainvälisessä merenkulussa

Valtioneuvoston E-selvitysE 9/2020 vpA 5
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-287770
Neuvottelut Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomiteassa käsiteltävistä lyhyen aikavälin päästövähennystoimista kansainvälisessä merenkulussa

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten liikenne- ja viestintävaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 

6.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 73/2018 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 20/2018 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 38/2018 vp
U-jatkokirjelmäUJ 5/2019 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 7/2019 vp
U-jatkokirjelmäUJ 4/2020 vpA 6
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-287786
Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamista koskevat ehdotukset

Jatkokirjelmä UJ 4/2020 vp - U 73/2018 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 4/2020 vp - U 73/2018 vp. 

7.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"

Valtioneuvoston E-selvitysE 2/2020 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan kannanoton: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan 

8.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 45/2018 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 48/2018 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 15/2018 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 30/2018 vp
Valiokunnan lausuntoUaVL 13/2018 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 12/2018 vp
Valiokunnan lausuntoTrVL 11/2018 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 21/2018 vp
Valiokunnan lausuntoSuVL 12/2018 vp
U-jatkokirjelmäUJ 2/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 2/2020 vp - U 45/2018 vp 

9.  Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 29/2018 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 15/2018 vp
Valiokunnan lausuntoUaVL 13/2018 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 12/2018 vp
Valiokunnan lausuntoTrVL 11/2018 vp
E-jatkokirjelmäEJ 24/2018 vp
E-jatkokirjelmäEJ 1/2020 vp
E-jatkokirjelmäEJ 1/2020 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 1/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi puolustusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp 

10.  Valtioneuvoston selvitys: EU/UTP: Eduskunnan tiedottaminen Suomen vaikuttamisesta EU:n Afrikka-suhteita koskevaan tiedonantoon

Valtioneuvoston E-selvitysE 7/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 7/2020 vp 

11.  Euroopan unionin neuvoston kokous 4.10.2019 (ympäristöneuvosto 4.10.2019)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 47/2019 vp
EUN-raportti EDK-2019-AK-265418
Ympäristöneuvosto 4.10.2019
A 11

Raportointi 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • ministeri Krista Mikkonen 

avustajanaan:ylijohtaja Leena Ylä-Mononenympäristöministeriö 

Merkittiin raportti saapuneeksi 

Raportointi valmis. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

12.  Euroopan unionin neuvoston kokous 19.12.2019 (Ympäristöneuvosto 19.12.2019)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 77/2019 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-282574
Ympäristöneuvosto 19.12.2019
A 12

Raportointi 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • ministeri Krista Mikkonen 

avustajanaan:ylijohtaja Leena Ylä-Mononenympäristöministeriö 

Merkittiin raportti saapuneeksi 

Raportointi valmis. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

13.  Euroopan unionin neuvoston kokous 5.3.2020 (Ympäristöneuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 9/2020 vpA 13

Valmistelu 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • ministeri Krista Mikkonen 

avustajanaan:ylijohtaja Leena Ylä-Mononen ympäristöministeriö 

Ministeri Mikkonen esitteli neuvoston kokousen asiat. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Kalmari, Mäkelä ja Wallinheimo. Ministeri Mikkonen vastasi puheenvuoroihin. 

(mahd.) A-kohtien hyväksyminen 

a)Muiden kuin lainsäädäntöasioiden luettelo 

b)Lainsäädäntöasioiden luettelo (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) 

Muut kuin lainsäädäntöasiat 

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (E 61/2019 vp) 

Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (ympäristöneuvosto 5.3. EUN 9/2020 vp) asialistalla. 

(mahd.) Pitkän aikavälin strategian esittäminen ilmastosopimuksen osapuolten konferenssille (UNFCCC) 

Eurooppalaisen ohjausjakson viherryttäminen 

Päätelmät ilmanlaadusta 

Vesilainsäädännön arviointi 

Muut asiat 

a)(mahd.) Eurooppalainen ilmastolaki 

b)Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi, johon kuuluu oikeudenmukaisen siirtymän rahasto 

c)EU:n päästökauppajärjestelmän mukaisen täysimittaisen huutokaupan täytäntöönpano ilmailun alalla 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

14.  Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019

Valtioneuvoston E-selvitysE 61/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287543
E 61/2019 vp SuV 28.02.2020 ylijohtaja Leena Ylä-Mononen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287544
E 61/2019 vp SuV 28.02.2020 maatalousneuvos Kirsi Heinonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 13

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • ylijohtaja Leena Ylä-Mononen ympäristöministeriöliite
  • metsäneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriö
  • maatalousneuvos Kirsi Heinonen maa- ja metsätalousministeriöliite

Asiantuntijoiden esiteltyä asian hallinnonalansa näkökulmasta puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Mäkelä, Elomaa, Ranne, al-Taee, Immonen ja Arhinmäki. Asiantuntijat vastasivat puheenvuoroihi. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

15.  Epävirallinen ulkoministerikokous 5.-6.3.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 10/2020 vpA 15

Valmistelu 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

16.  Epävirallinen koheesioministerikokous 12.4.2019

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 138/2018 vp
EUN-raportti EDK-2019-AK-259497
Epävirallinen koheesioministerikokous Bukarestissa 12.4.2019
A 16

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

17.  Epävirallinen terveysministerikokous 14.-15.4.2019

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 141/2018 vp
EUN-raportti EDK-2019-AK-254295
EU; terveys; epävirallinen terveysministerikokous Bukarestissa 14.-15.4.2019
A 17

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

18.  Muut asiat

Valiokunnan matka Brysseliin, ma 20.4.- ti 21.4.2020​ (pj. Hassi, 1 vpj Mäkelä, ed. Biaudet, Kaunisto, Kauma, Koskinen, Kurvinen, Löfström, Ovaska, Pirttilahti, Suomela ja Wallinheimo.​​) 

19.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 4.3.2020 klo 13.00 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Peter 
Saramo