Viimeksi julkaistu 1.3.2023 14.39

Pöytäkirja SuVP 83/2022 vp Suuri valiokunta Keskiviikko 1.3.2023 klo 13.00—13.40

Läsnä
puheenjohtaja Satu Hassi vihr 1. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä ps jäsen Ritva Elomaa ps jäsen Sari Essayah kd jäsen Maria Guzenina sd jäsen Olli Immonen ps jäsen Anne Kalmari kesk jäsen Pia Kauma kok jäsen Ville Kaunisto kok jäsen Tuomas Kettunen kesk jäsen Kimmo Kiljunen sd jäsen Johannes Koskinen sd jäsen Hanna Kosonen kesk jäsen Suna Kymäläinen sd jäsen Mika Niikko ps jäsen Jouni Ovaska kesk jäsen Lulu Ranne ps jäsen Saara-Sofia Sirén kok jäsen Iiris Suomela vihr jäsen Sinuhe Wallinheimo kok jäsen Anne-Mari Virolainen kok varajäsen Sanna Antikainen ps varajäsen Heikki Autto kok varajäsen Mari Holopainen vihr varajäsen Inka Hopsu vihr (1) (2 osittain) varajäsen Anna Kontula vas varajäsen Jari Leppä kesk varajäsen Matias Marttinen kok varajäsen Anders Norrback varajäsen Hussein al-Taee sd varajäsen Peter Östman kd Ahvenanmaan vaalipiirin edustaja Mats Löfström 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Anna Sorto  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 31 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta arvopapereiden määritystoiminnan sääntelyn muuttamisesta (clearing-paketti)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 121/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

4. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle pandemiavalmiutta ja -varautumista ja pandemian torjuntaa koskevan kansainvälisen sopimuksen sekä kansainvälisen terveyssäännöstön muutosten neuvottelemisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 122/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

5. Valtioneuvoston selvitys: E-kirje; Komission ehdotus neuvoston suosituksesi työmarkkinavuoropuhelun vahvistamisesta Euroopan unionissa (COM(2023) 38 final) ja Komission tiedonanto: Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu vahvemmaksi Euroopan unionissa (COM(2023) 40 final)

Valtioneuvoston E-selvitysE 171/2022 vpA 5
Liiteasiakirja EDK-2023-AK-14311
Perusmuistio; Komission ehdotus neuvoston suosituksesi työmarkkinavuoropuhelun vahvistamisesta Euroopan unionissa (COM(2023) 38 final) ja Komission tiedonanto: Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu vahvemmaksi Euroopan unionissa (COM(2023) 40 final)

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

6. Valtioneuvoston selvitys: E-kirje; Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan väestö- ja asuntotilastoista, asetuksen (EY) N:o 862/2007 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 763/2008 ja (EU) N:o 1260/2013 kumoamisesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 172/2022 vpA 6
Liiteasiakirja EDK-2023-AK-14331
Perusmuistio_väestötilastot_EU-424-2023

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian tiedoksi hallintovaliokuntaan. 

7. Valtioneuvoston selvitys: E-kirje; Komission tiedonanto: Taloudelliset seuraamukset rikkomusmenettelyissä

Valtioneuvoston E-selvitysE 173/2022 vpA 7
Liiteasiakirja EDK-2023-AK-14640
Perusmuistio; Komission tiedonanto: Taloudelliset seuraamukset rikkomusmenettelyissä

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian tiedoksi perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, lakivaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, puolustusvaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, talousvaliokuntaan, työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 

8. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (väline Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamiseksi yhteishankintojen avulla)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 74/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 8/2022 vp
U-jatkokirjelmäUJ 38/2022 vpA 8
Liiteasiakirja EDK-2023-AK-14105
perusmuistio_komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi välineestä Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamiseksi yhteishankintojen avulla

Jatkokirjelmä UJ 38/2022 vp - U 74/2022 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten puolustusvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 38/2022 vp - U 74/2022 vp. 

9. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta ja direktiivin 94/62/EY kumoamisesta (pakkausjäteasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 110/2022 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 54/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 79/2022 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 38/2022 vp

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 54/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 79/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 38/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 198/2022 vp: Suuri valiokunta yhtyy erikoisvaliokuntien (YmVL 54/2022 vp, TaVL 79/2022 vp, MmVL 38/2022 vp) lausuntojen mukaisesti valtioneuvoston kantaan. Suuri valiokunta tukee ehdotuksen tavoitetta rajoittaa vaiheittain EU-sääntelyn keinoin tarpeetonta pakkaamista, edistää uudelleenkäytettäviä pakkausratkaisuja ja lisätä korkealaatuista kierrätystä. Valtioneuvoston tavoin suuri valiokunta suhtautuu varauksellisesti joihinkin ehdotuksen tavoitteiden toteuttamiseksi esitettyihin keinoihin. Varauksellinen suhtautuminen koskee erityisesti esityksiä kertakäyttöisten pakkausten käytön rajoittamisesta kahviloiden ja ravintoloiden omissa tiloissa tapahtuvassa tarjoilussa, juomapakkausten uudelleenkäyttötavoitteita ja tuoreiden hedelmien ja vihannesten kertakäyttöisten pienten pakkausten käyttökieltoa. Asetusehdotus ei saa johtaa sen tavoitteiden vastaiseen lopputulokseen, esimerkiksi energiankulutuksen vuoksi. Myös delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä koskevat valtuutussäännökset on määriteltävä ehdotettua tarkkarajaisemmin ja kapea-alaisemmin. Suuri valiokunta tukee valtioneuvoston neuvottelulinjaa siitä, että uudelleenkäytön ja kierrätyksen tulisi olla toisiaan täydentäviä ratkaisuja. Suuri valiokunta pitää välttämättömänä, että pakkausjätettä koskeva sääntely perustuu tutkittuun tietoon eri pakkausvaihtoehtojen kokonaisympäristövaikutuksista. EU-tason uudelleenkäyttötavoitteet eivät saa johtaa kokonaisympäristövaikutuksiltaan haitallisempiin ratkaisuihin. Valtioneuvoston tavoin suuri valiokunta pitää kattavasti ympäristövaikutukset huomioivia riippumattomia elinkaariarviointeja hyvänä työkaluna ehdotuksen valmistelussa sekä sen sisältämien poikkeuksien arvioinnissa. Elinkaariarviointeihin liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi laskelmia on kuitenkin tarpeen edelleen kehittää, jotta voidaan valita ympäristön ja käyttökohteen kannalta paras pakkausvaihtoehto. Suuri valiokunta katsoo, että tasapainoisen neuvottelutuloksen aikaansaamiseksi on varmistettava, ettei sääntely lisää ruokahävikkiä ja hallinnollista taakkaa, vaaranna huoltovarmuutta, elintarviketurvallisuutta tai muuta terveysturvallisuutta, haittaa jätevirtojen kierrätettävyyttä tai estä jäsenvaltioiden kansallisten järjestelmien erityispiirteiden huomioon ottamista koskien tuottajavastuuta, pantillista keräysjärjestelmää ja pakkausjätteiden jätehuoltoa. Sääntelyn tulee perustua nykyistä kattavampiin vaikutusarviointeihin, olla selkeää, oikeasuhtaista, johdonmukaista ja teknologianeutraalia sekä kannustaa investointeihin ja innovaatioihin. Sääntely ei saa muodostua esteeksi innovatiivisille pakkausratkaisuille eikä biopohjaisten pakkausten kehittämiselle. Suuri valiokunta pitää tärkeänä, että valtioneuvosto jatkaa aktiivista vaikuttamistyötä edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

10. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämisestä unionin markkinoilla (KOM(2022) 453 lopullinen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 85/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 77/2022 vp

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 77/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 199/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

11. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta pääomamarkkinoiden houkuttelevuuden lisäämiseksi yrityksille EU:ssa sekä pienten ja keskisuurten yritysten listautumisten helpottamiseksi (Listing Act)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 106/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 78/2022 vp

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 78/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 200/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

12. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mallin oikeudellisesta suojasta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) 6/2002 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) 2246/2002 kumoamisesta (mallisuoja)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 116/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 80/2022 vp

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 80/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 201/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

13. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdyskuntajätevesien käsittelystä (uudelleenlaadittu teksti)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 120/2022 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 52/2022 vp

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 52/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 202/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

14. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesipuitedirektiivin, pohjavesidirektiivin ja ympäristönlaatunormidirektiivin muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 119/2022 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 51/2022 vp

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 51/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 203/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

15. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (de minimis -asetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 95/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 81/2022 vp

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 81/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 204/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

16. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 109/2022 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 53/2022 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 37/2022 vp

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 53/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 37/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 205/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokuntien lausuntojen mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

17. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta uudelleenlaadituksi Euroopan parlamentin ja neuvoston ampuma-aseasetukseksi (uudelleenlaadittu ampuma-aseasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 90/2022 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 38/2022 vp

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 38/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 206/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

18. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksukyvyttömyyslainsäädännön harmonisoinnista (maksukyvyttömyysdirektiivi II)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 101/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 35/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 207/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

19. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista neuvoston direktiiviksi ja asetuksiksi (arvonlisäverotuksen nykyaikaistaminen digiaikana)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 103/2022 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan ja korostaa Verohallinnon ja harmaan talouden selvitysyksikön resurssien riittävyyttä. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 208/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

20. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta (valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muuttaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 71/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 9/2022 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 4/2022 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 3/2022 vp
U-jatkokirjelmäUJ 26/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 26/2022 vp - U 71/2021 vp 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 209/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. UJ 26/2022 vp - U 71/2021 vp 

21. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi ja direktiiviksi EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan toimintasuunnitelman toteuttamiseksi (rahanpesun vastainen lainsäädäntöpaketti)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 42/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 32/2021 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 31/2021 vp
U-jatkokirjelmäUJ 37/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 37/2022 vp - U 42/2021 vp 

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 40/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 210/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. UJ 37/2022 vp - U 42/2021 vp 

22. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä julkisen sektorin yhteentoimivuuden korkean tason saavuttamiseksi unionissa (Yhteentoimiva Eurooppa -säädös)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 98/2022 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 39/2022 vp

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 39/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 211/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

23. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 108/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 37/2022 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 41/2022 vp

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 41/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 212/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokuntien lausuntojen mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

24. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi lentomatkustajia koskevien ennakkomatkustustietojen keräämisestä ja siirtämisestä (API-asetukset)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 111/2022 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 42/2022 vp

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 42/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 213/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

25. Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen: EU:n maaperän terveyslaki

Valtioneuvoston E-selvitysE 128/2022 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 48/2022 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 36/2022 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 36/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Päätettiin lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 

26. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto lannoitteiden saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistamisesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 154/2022 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 39/2022 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 39/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Päätettiin lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 

27. EU:n kilpailukykyneuvosto (sisämarkkinat, teollisuuspolitiikka) 2.3.2023

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 144/2022 vpA 27

Valmistelu 

Kirjallinen menettely 24.2.2023 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

28. Epävirallinen energia- ja liikenneministerikokous 27.-28.2.2023

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 145/2022 vpA 28

Valmistelu 

Kirjallinen menettely 24.2.2023 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

29. Ylimääräinen epävirallinen opetusministerien videokokous 16.3.2022

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 36/2022 vp
EUN-raportti EDK-2023-AK-13612
Raportti_Epävirallinen opetusministerien videokokous 16.3.2022.pdf
A 29

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

Raportointi valmis. 

30. Euroopan unionin neuvoston kokous 28.-29.11.2022 (Koulutus-, nuoriso, kulttuuri- ja urheiluneuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 118/2022 vp
EUN-raportti EDK-2023-AK-14723
EYCSkokous_28_29_11_2022.pdf
A 30

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

Raportointi valmis. 

31. Euroopan unionin neuvoston kokous 8.-9.12.2022 (Oikeus-ja sisäasiainneuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 124/2022 vp
EUN-raportti EDK-2023-AK-14697
Oikeusasioiden neuvosto 8.-9.12.2022
A 31
EUN-raportti EDK-2023-AK-14694
sisäasioiden neuvosto 8.-9.12.2022
B 31

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

Raportointi valmis. 

32. Euroopan unionin neuvoston kokous 26.-27.1.2023 (Oikeus-ja sisäasiainneuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 136/2022 vp
EUN-raportti EDK-2023-AK-12883
Epävirallinen oikeus- ja sisäministerikokous 26.-27.1.2023, oikeusasiat
A 32
EUN-raportti EDK-2023-AK-14113
OSA; Epävirallinen oikeus- ja sisäministerikokous 26.-27.1.2023; Sisäasiat
B 32

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

Raportointi valmis. 

33. EU:n epäviralliset kilpailukykyministerikokoukset 6.- 8.2.2023

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 138/2022 vp
EUN-raportti EDK-2023-AK-11650
EU:n epäviralliset kilpailukykyministerikokoukset 6.-8.2.2023; raportti
A 33

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

Raportointi valmis. 

34. Euroopan unionin neuvoston kokous 13.-14.2.2023 (Euroryhmä ja ECOFIN)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 141/2022 vp
EUN-raportti EDK-2023-AK-11732
ECOFIN-neuvoston 14.2.2023 ja Euroryhmän 13.2.2023 kokoukset, Bryssel: Yhteenvetoraportti
A 34

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

Raportointi valmis. 

35. Euroopan unionin neuvoston kokous 20.2.2023 (Ulkoasiainneuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 142/2022 vp
EUN-raportti EDK-2023-AK-13293
EU/YUTP/ EDUSKUNNALLE TIEDOTTAMINEN/ Neuvostoraportti ulkoasiainneuvostosta 20.2.2023
A 35

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

Raportointi valmis. 

36. Euroopan unionin neuvoston kokous 21.2.2023 (Yleisten asioiden neuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 143/2022 vp
EUN-raportti EDK-2023-AK-14825
Yleisten asioiden neuvosto 21.2.2023; Neuvostoraportti
A 36

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

Raportointi valmis. 

37. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle energiaperuskirjan uudistamissopimuksen hyväksymisestä sekä ehdotuksista neuvoston päätöksiksi energiaperuskirjaa käsittelevän konferenssin 33. kokouksessa Euroopan unionin ja Euratomin puolesta otettaviksi kannoiksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 118/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

38. Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston selvitys - Kestävän rahoituksen strategia

Valtioneuvoston E-selvitysE 102/2021 vp

Merkittiin saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

39. Valtioneuvoston selvitys: Komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto: EU:n lähestymistapa avaruusliikenteen hallintaan– EU:n panos globaaliin haasteeseen vastaamiseksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 47/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi puolustusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

40. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto, REPowerEU-suunnitelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 68/2022 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 13/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

41. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto puolustuksen investointivajeista

Valtioneuvoston E-selvitysE 69/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi puolustusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

42. Valtioneuvoston selvitys: Komission vuoden 2023 työohjelman ”Luja ja yhtenäinen unioni”

Valtioneuvoston E-selvitysE 146/2022 vp
Valiokunnan lausuntoSuVL 15/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi puolustusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

43. Valtioneuvoston selvitys; Biohajoavia, biopohjaisia ja kompostoituvia muoveja koskeva EU:n politiikkakehys

Valtioneuvoston E-selvitysE 163/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

Merkittiin saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

44. Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttamislinjaukset EU:n tulevaan raaka-ainealoitteeseen

Valtioneuvoston E-selvitysE 160/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

45. Valtioneuvoston selvitys; E-kirje komission droonistrategiasta 2.0

Valtioneuvoston E-selvitysE 161/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 45/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi hallintovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

46. Valtioneuvoston selvitys; Komission täytäntöönpanopäätökset; tietosuojan riittävyys Yhdysvalloissa

Valtioneuvoston E-selvitysE 164/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi hallintovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

47. Valtioneuvoston selvitys; Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Pohjois-Makedonian tasavallalle

Valtioneuvoston E-selvitysE 169/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

48. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koheesiopolitiikan lisämukautuksista (FAST-CARE)

Valtioneuvoston E-selvitysE 87/2022 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

49. Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi poikkeuksellisen makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle, yhteisen vararahaston vahvistamisesta jäsenvaltioiden takauksilla ja varauksista eräitä päätöksen N:o 466/2014/EU nojalla taattuja Ukrainaan liittyviä rahoitusvastuita varten sekä päätöksen (EU) 2022/1201 muuttamisesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 107/2022 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

50. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi korkeisiin energiahintoihin liittyvistä hätätoimenpiteistä (energianhinta-asetus)

Valtioneuvoston E-selvitysE 113/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 36/2022 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

51. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (digitaalisia markkinoita koskeva säädös)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 6/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 5/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 11/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 4/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 9/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 20/2021 vp
Valiokunnan lausuntoSuVL 2/2021 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

52. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koheesiopolitiikan lisämukautuksista (FAST-CARE)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 67/2022 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

53. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista kaudeksi 2021–2023 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2020/1706 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; kalastustuotteet)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 77/2022 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

54. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi korkeisiin energianhintoihin liittyvistä hätätoimenpiteistä

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 115/2022 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

55. Toissijaisuusasioiden lista

Esityslistan liite EDK-2023-AK-14673
Toissijaisuusasioiden lista 1.3.2023.pdf
A 55

Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 

56. EU-suhteet ja suuren valiokunnan toiminta

Valiokunnan oma asiaO 69/2022 vp

Jatkettiin työjaostossa käytyä keskustelua. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi ja 1. varapuheenjohtaja Mäkelä sekä ed. Kymäläinen, Ovaska, Wallinheimo, Suomela, Elomaa, Kauma ja Kiljunen. 

57. Muut asiat

Suuri valiokunta kokoontuu vaalitauolla viralliseen etäkokoukseen ke 22.3. klo 13.00. Kokouksessa kuullaan pääministeriä maaliskuun Eurooppa-neuvoston valmisteluista. Muut neuvostokokousten valmistelut ja raportoinnit suoritetaan kirjallisessa menettelyssä. Mikäli valiokunnan olisi kokoonnuttava vaalitauolla lähikokoukseen, tästä ilmoitettaisiin erikseen valiokunnan jäsenille sähköpostitse ja työtilassa. 

58. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 22.3.2023, klo 13.00 virallinen etäkokous 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Anna 
Sorto