Pöytäkirja
TaVP
14
2020 vp
Talousvaliokunta
Torstai 12.3.2020 klo 12.00—13.49
Läsnä
puheenjohtaja
Juhana
Vartiainen
kok
varapuheenjohtaja
Arto
Pirttilahti
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Maria
Guzenina
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Atte
Harjanne
vihr (3, 4, 5, 6, 7, 8)
jäsen
Mari
Holopainen
vihr (3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk (4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Eeva
Kalli
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Pia
Kauma
kok (5, 6) (7 osittain)
jäsen
Sakari
Puisto
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Minna
Reijonen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Janne
Sankelo
kok
jäsen
Joakim
Strand
r (5, 6) (4, 7 osittain)
jäsen
Veikko
Vallin
ps (4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
varajäsen
Kai
Mykkänen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Teija
Miller
valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Omistajaohjaus
Valiokunnan oma asia
O 78/2019 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2020-AK-290027
O 78 asiantuntijat.pdf
liite A 3
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
4
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-285034
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta
liite A 4
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-284400
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
liite A 5
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 2. kappaleen 1. virkkeestä poistettiin sanat ”sekä” ja ”että valtioneuvoston kirjelmä”. Virkkeen sana ”kuvailevat” korvattiin sanalla ”kuvailee”. 
Perustelujen 2. kappaleen 2. virkkeen alkuun lisättiin sana ”valtioneuvoston” ja virkkeestä poistettiin sanat ”ja abstraktille”. 
Perustelujen 4. kappaleen 1. virkkeeseen lisättiin sanat ”ja ohjaavan”. 
Perustelujen 5. kappaleen sanat ”riskisijoittamisen elementistä” korvattiin sanalla ”sijoituskriteereistä”. 
Perustelujen 7. kappaleen 1. virkkeen sana ”investointeja” korvattiin sanalla ”rahoitusta” ja sana ”kohteita” korvattiin sanalla ”investointikohteita”.  
Perutelujen 7. kappaleen 2. virkkeeksi lisättiin: ”Tämä korostaa tutkimus- ja innovaatiotoiminnan merkitystä.” 
Perustelujen 7. kappaleen 3. virkkeeseen lisättiin sana ”myös”. 
Perustelujen 8. kappaleen 4. virkkeeksi lisättiin: ”On myös ilmeistä, että vihreän rahoituksen piiriin voi tulla suuressa mitassa hankkeita, jotka muutoinkin toteutuisivat.” 
Perustelujen 8. kappaleen loppuun lisättiin virke: ”Tulisi myös välttää eri toimijoihin kohdistuvia päällekkäisiä kriteerejä.” 
Perustelujen 10. kappaleeksi lisättiin virkkeet: ”Talousvaliokunta korostaa, että kestävän rahoituksen taksonomian on tuettava järjestelmätason päästövähennyksiä ja kestävää kehitystä, ei vain valikoitava yksittäisiä kestäväksi arvioituja toimintoja. Eri teknologioita, ratkaisuja ja teollisuudenaloja on arvioitava tasaveroisesti niiden hyötyjen ja haittojen näkökulmasta.” 
Perustelujen 11. kappaleen 3. virkkeeksi lisättiin: ”Luokituksen tulisi kannustaa myös vapaaehtoiseen avoimeen toiminnan raportointiin vihreän rahoituksen saamiseksi.” 
Perustelujen 11. kappaleen 6. virkkeen sana ”tuon” korvattiin sanalla ”ruskean”. 
Perustelujen 11. kappaleen loppuun lisättiin virke: ”Talousvaliokunta korostaa, että avoimuusvelvoite on syytä toteuttaa tavalla, joka kuormittaa toimijoita mahdollisimman vähän, esimerkiksi yhteisen EU-tason rekisterin tai standardin avulla.” 
Perustelujen 13. kappaleen 2. virke korvattiin virkkeellä: ”Tämä voi luoda uutta liiketoimintaa.” 
Perustelujen 15. kappaleen 3. virkkeen loppuun lisättiin sanat ”ja heikentämään rahoitusjärjestelmän vakautta”. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Muut asiat
Puhemiesneuvosto päätti 11.3.2020, että valiokuntien koti- ja ulkomaanmatkat perutaan toistaiseksi. 
Päätettiin, että talousvaliokunnan kaukomatka Japaniin ja Singaporeen järjestetään aiemmin vahvistetun ohjelman mukaisesti syyskuun alussa. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289951
U 2/2020 vp TaV 12.03.2020 erityisasiantuntija Eliisa Hujala, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289888
U 2/2020 vp TaV 12.03.2020 kehittämispäällikkö Annukka Mäkinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
liite B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289852
U 2/2020 vp TaV 12.03.2020 maakuntajohtaja Mika Riipi, Lapin liitto Asiantuntijalausunto
liite C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289853
U 2/2020 vp TaV 12.03.2020 kehittämispäällikkö Eero Venäläinen, Uudenmaan liitto Asiantuntijalausunto
liite D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289849
U 2/2020 vp TaV 12.03.2020 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
liite E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290132
U 2/2020 vp TaV 12.03.2020 Palkansaajien tutkimuslaitos Asiantuntijalausunto
liite F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289950
U 2/2020 vp TaV 12.03.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
liite G7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290104
U 2/2020 vp TaV 12.03.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
liite H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289887
U 2/2020 vp TaV 12.03.2020 Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
liite I 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289919
U 2/2020 vp TaV 12.03.2020 Bioenergia ry Asiantuntijalausunto
liite J 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289931
U 2/2020 vp TaV 12.03.2020 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto
liite K 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-289932
U 2/2020 vp TaV 12.03.2020 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto
liite L 7
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Eliisa
Hujala
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
kehittämispäällikkö
Annukka
Mäkinen
Suomen Kuntaliitto
liite
maakuntajohtaja
Mika
Riipi
Lapin liitto
liite
kehittämispäällikkö
Eero
Venäläinen
Uudenmaan liitto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
ympäristöministeriö
liite
Palkansaajien tutkimuslaitos
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
Energiateollisuus ry
liite
Bioenergia ry
liite
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Valiokunta päätti lisäasiantuntijoista. Kutsutaan kuultavaksi: Paikallisvoima ry, Koneyrittäjien liitto ry, Seinäjoen Energia Oy. 
Merkittiin, että asiakohdan aikana päätösvalta menetettiin.  
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 17.3.2020 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Teija
Miller
Valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
Viimeksi julkaistu 18.3.2020 9:27