Pöytäkirja
TaVP
17
2020 vp
Talousvaliokunta
Tiistai 24.3.2020 klo 12.15—13.40
Läsnä
puheenjohtaja
Juhana
Vartiainen
kok
varapuheenjohtaja
Arto
Pirttilahti
kesk (6, 7, 8) (5 osittain)
jäsen
Maria
Guzenina
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Mari
Holopainen
vihr
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9) (8, 10 osittain)
jäsen
Eeva
Kalli
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (5 osittain)
jäsen
Sakari
Puisto
ps
jäsen
Minna
Reijonen
ps (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)
jäsen
Joakim
Strand
r (6, 7, 8)
jäsen
Veikko
Vallin
ps
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Teija
Miller
valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkitään, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten ed. Jussi Wihoselle on 19.3.2020 myönnetty vapautus talousvaliokunnan varajäsenyydestä. 
Merkitään, että valiokuntien täydennysvaalissa 20.3.2020 on talousvaliokunnan varajäseneksi valittu ed. Leena Meri. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen, Bulgarian, Kroatian, Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Slovakian, Slovenian, Tshekin tasavallan, Unkarin ja Viron kanssa tekemien kahdenvälisten investointisuojasopimusten irtisanomisesta (Suomen muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa tekemien investointisuojasopimusten irtisanominen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Asia on saapunut talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultavaksi: ulkoministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Keskuskauppakamari. 
5
Taloustilanne Suomessa ja Euroopan unionissa
Valiokunnan oma asia
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultavaksi: valtiovarainministeriö, Finnvera Oyj, Suomen Yrittäjät ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Keskuskauppakamari, Finanssivalvonta, OP Ryhmä, Nordea, Suomen Teollisuussijoitus Oy, investointipankkiiri Sami Miettinen, Translink Corporate Finance Ltd., professori Vesa Puttonen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, STTK ry, Finanssiala ry. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Päästökauppaa koskevat valtiontuen suuntaviivat vuoden 2020 jälkeen; komission luonnos suuntaviivoiksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-284129
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta
liite A 7
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 10. kappaleen loppuun lisättiin virke: ”Energiavirastolla olisi lisäksi toimivalta vahvistaa palvelujen ehdot ja hinnoittelumenetelmät ennen niiden käyttöönottoa.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-288845
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
liite A 8
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292154
U 2/2020 vp TaV 24.03.2020 Paikallisvoima ry Asiantuntijalausunto
liite A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292155
U 2/2020 vp TaV 24.03.2020 Koneyrittäjien liitto ry Asiantuntijalausunto
liite B 9
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Paikallisvoima ry
liite
Koneyrittäjien liitto ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Seinäjoen Energia Oy
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
erityisasiantuntija
Eliisa
Hujala
työ- ja elinkeinoministeriö
Merkittiin, että asiakohdan aikana päätösvalta menetettiin. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koordinoiduista taloudellisista toimista COVID-19 -epidemian vaikutusten lieventämiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Ennakkokäsittely 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
12
Toissijaisuusasioiden lista
Merkittiin saapuneeksi toissijaisuusasioiden lista. Saapunut: TS 2/2020 vp, määräaika 29.4.2020. 
13
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-292187
Muistio: Valtiontukisääntöjen tilapäiset joustot
liite A 13
Merkittiin saapuneeksi muistio: Valtiontukisääntöjen tilapäiset joustot 
Talousvaliokunnan vierailu Nordeaan 12.5.2020 siirretään syksyyn. 
14
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 25.3.2020 klo 11.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Teija
Miller
Valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
Viimeksi julkaistu 1.4.2020 13:06