Pöytäkirja
TrVP
101
2018 vp
Tarkastusvaliokunta
Keskiviikko 20.2.2019 klo 11.30—12.30
Läsnä
puheenjohtaja
Eero
Heinäluoma
sd
varapuheenjohtaja
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Johanna
Karimäki
vihr
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk (3 osittain, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
jäsen
Eero
Lehti
kok (3 osittain)
jäsen
Maria
Lohela
liik
jäsen
Eero
Reijonen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6 osittain)
jäsen
Päivi
Räsänen
kd
jäsen
Kaj
Turunen
kok (3 osittain)
jäsen
Pia
Viitanen
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
ylitarkastaja
Arto
Mäkelä
ylitarkastaja
Anne
Kalliomäki
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen vuosikertomus 2017
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
Kertomus
Kertomus
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-186455
Hallituksen vuosikertomus 2017 Liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-186459
Hallituksen vuosikertomus 2017 Liite 2 Tilinpäätöslaskelmat
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-186465
Hallituksen vuosikertomus 2017 Liite 3Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-186466
Hallituksen vuosikertomus 2017 Liite 4 Valtion yhtiöomistus
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta aloitti asian yksityiskohtaisen käsittelyn. 
4
Valtion vuokrajärjestelmän toimivuuden arviointi
Valiokunnan oma asia
O 11/2018 vp
Asian käsittely siirrettiin. 
5
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-247271
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2018
A 5
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Kappaleeseen 6 lisättiin seuraava virke: ”Valiokunta pitää tätä merkittävänä puutteena, jonka korjaamistoimiin tulee ryhtyä välittömästi.” 
Kannanottoehdotus muutettiin seuraavaksi: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimiin valtion riskienhallinnan parantamiseksi ja määrittelee vuoden 2020 loppuun mennessä valtioneuvostotasoiseen, hallinnonalatasoiseen ja virastotasoiseen riskienhallintaan yhteensopivat ja toimivat menettelytavat sekä määrittää asiassa vastuuministeriön ja muut vastuusuhteet.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Kansainvälinen veronkierto osana harmaata taloutta
Valiokunnan oma asia
O 46/2016 vp
Todettiin, että asiaa on käsitelty mietinnössä TrVM 2/2016 vp (K 10/2016 vp - K 15/2016 vp). Päätettiin, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
EU-instituutioiden varainkäytön valvonta
Valiokunnan oma asia
O 34/2016 vp
Todettiin, että asiaa on käsitelty osana valiokunnan työtä vuonna 2016. Päätettiin, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valiokunnalle saapuneet e-julkaisut
Merkittiin tiedoksi Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys 2/2019: Vapaaehtoisen paluun järjestelmä. 
9
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 26.2.2019 klo 12.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
Viimeksi julkaistu 25.3.2019 12:45