Pöytäkirja
TrVP
16
2020 vp
Tarkastusvaliokunta
Tiistai 19.5.2020 klo 12.00—13.00
Läsnä
puheenjohtaja
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
varapuheenjohtaja
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
jäsen
Katja
Hänninen
vas
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk (1, 2, 3 osittain)
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd (3 osittain, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Päivi
Räsänen
kd
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Pia
Viitanen
sd (3 osittain, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
varajäsen
Ruut
Sjöblom
kok (3 osittain, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
valiokuntaneuvos
Heidi
Silvennoinen
tutkija
Tallamaria
Maunu
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-300851
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
A 3
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 22.5.2020. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 11 alkuun lisättiin seuraava virke: ”Valiokunta katsoo, että eduskunnan tulee voida luottaa siihen, että asiantuntija kaikissa tilanteissa pysyy totuudessa ja kertoo asian käsittelyn kannalta kaiken oleellisen.” 
Lausunnon loppuun lisättiin seuraava kappale: ”Perustuslakivaliokunta on muistiossaan myös tuonut esiin, että yksittäisellä kansanedustajalla on PL 47 § 3 momentin mukaan oikeus saada viranomaiselta tämän hallussa olevia edustajantoimen hoitamiseksi tarpeellisia tietoja, jotka eivät ole salassa pidettäviä eivätkä koske valmisteilla olevaa valtion talousarvioesitystä. Tarkastusvaliokunta painottaa lausunnossaan myös tätä yksittäisen kansanedustajan tiedonsaantioikeutta ja sen toteutumista. Lisäksi eduskunnan työjärjestyksen 27 §:n mukaan edustaja voi tehdä ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Valiokunta pitää tärkeänä, että kysymykseen vastataan kattavasti, huolellisesti ja säädettyä määräaikaa noudattaen.”  
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Valtioneuvoston selonteko
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 12.5.2020. 
Valiokunta päätti, ettei asian VNS 1/2020 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Merkittiin, että valiokunnan varsinaisille jäsenille on viikolla 18 tehty sähköpostitse kysely. Kaikki 11 jäsentä ovat vastanneet 4.5 mennessä, että asiassa ei ole tarpeen ryhtyä toimiin. Kysely tehtiin, koska valiokunnalle ei oltu sovittu kokousaikaa ennen lausunnon antamiselle varatun määräajan päättymistä.. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019
Kertomus
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-287448
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019
A 5
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2019
Kertomus
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-292953
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2019
A 6
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-297013
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Tarkastusvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 5/2020 vp - E 6/2020 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto talouspolitiikan EU-koordinaation arviosta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-290592
Komission tiedonanto talouspolitiikan EU-koordinaation arviosta
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Esityslistan liite EDK-2020-AK-302569
TRVJ_1_2020_Miten vaikutusten_arviointia_voitaisiin_parantaa.pdf
A 9
Merkittiin saapuneeksi valiokunnan tilaama tutkimus: Miten vaikutusten arviointia voitaisiin parantaa? - Vaikutusarviointi ja sen kehittämistarpeet suomalaisessa lainvalmistelussa. Päätettiin aloittaa tutkimuksen käsittely kuulemalla ensin tutkimuksen tekijöitä etäyhteyden välityksellä valiokunnan epävirallisessa kokouksessa kesäkuun alkupuolella. Tässä kokouksessa tullaan myös keskustelemaan kuultavista asiantuntijoista ja siitä, pyydetäänkö asiassa kirjallisia lausuntoja vai kuullaanko asiantuntijoita etäyhteyden välityksellä.. 
10
Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuus ja palveluiden vaikuttavuus
Valiokunnan oma asia
Päätettiin avata valiokunnan omana asiana: Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuus ja palveluiden vaikuttavuus. Valtuutettiin valiokunnan puheenjohtaja hyväksymään tarkastusvaliokunnan sihteeristön valmistelun pohjalta asiakohtaa koskeva tutkimustarjouspyyntö ja valtuutettiin sihteeristö ryhtymään tarjouspyyntömenettelyn edellyttämiin toimiin asiassa. Ennen tarjouspyynnön hyväksymistä toimitetaan valiokunnan jäsenille tarjouspyyntö ja asiaa koskeva muistio tutustuttavaksi. 
11
Valiokunnalle saapuneet e-julkaisut
Merkitään tiedoksi VTV:n tuloksellisuustarkastuskertomukset: 
- 4/2020 Vuoden 2013 TE-toimistouudistuksen vaikutukset  
- 5/2020 Valtion omaisuuden elinkaaren hallinta – koneet ja laitteet 
12
Muut asiat
Valiokunnassa käytiin keskustelua Huoltovarmuuskeskuksen ja laajemmin huoltovarmuustoiminnan tarkastamista koskien. Valiokunnassa tuotiin esiin erilaisia asiaan liittyviä näkökulmia ja asiaan palataan myöhemmin. 
13
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
Viimeksi julkaistu 5.6.2020 11.09