Pöytäkirja
TrVP
6
2020 vp
Tarkastusvaliokunta
Keskiviikko 19.2.2020 klo 11.30—12.55
Läsnä
puheenjohtaja
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
varapuheenjohtaja
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
jäsen
Katja
Hänninen
vas
jäsen
Marko
Kilpi
kok
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk (1, 2, 3 osittain)
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd (3 osittain, 4, 5, 6, 7, 8)
jäsen
Päivi
Räsänen
kd
jäsen
Pia
Viitanen
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
valiokuntaneuvos
Heidi
Silvennoinen
tutkija
Tallamaria
Maunu
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019
Kertomus
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285517
K 20/2019 vp TrV 19.02.2020 pääsihteeri Seppo Orjasniemi, Talouspolitiikan arviointineuvosto Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-285518
K 20/2019 vp TrV 19.02.2020 pääsihteeri Seppo Orjasniemi, Talouspolitiikan arviointineuvosto Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285520
K 20/2019 vp TrV 19.02.2020 neuvotteleva virkamies Veliarvo Tamminen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
C 3
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
pääsihteeri
Seppo
Orjasniemi
Talouspolitiikan arviointineuvosto
liite
neuvotteleva virkamies
Niina
Suutarinen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Veliarvo
Tamminen
valtiovarainministeriö
liite
erityisasiantuntija
Jarkko
Kivistö
valtiovarainministeriö
4
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Tarkastusvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Tarkastusvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 2/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävien palvelujen riittävyys ja vaikuttavuus
Esityslistan liite EDK-2020-AK-285521
NS_Esitys_ Maunu_190220.pdf
Liite A 6
Keskusteltiin teetettävän tutkimuksen näkökulmista ja rajauksista. 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 20.2.2020 klo 12.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heidi
Silvennoinen
Viimeksi julkaistu 19.2.2020 15.03