Pöytäkirja
TuVP
10
2019 vp
Tulevaisuusvaliokunta
Perjantai 27.9.2019 klo 10.00—10.16
Läsnä
puheenjohtaja
Joakim
Strand
r
varapuheenjohtaja
Pirkka-Pekka
Petelius
vihr
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk (4, 5) (3 osittain)
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Harry
Harkimo
liik (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Mari
Holopainen
vihr
jäsen
Katja
Hänninen
vas
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Ari
Koponen
ps (4, 5) (3 osittain)
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
jäsen
Jussi
Wihonen
ps
varajäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
varajäsen
Niina
Malm
sd
varajäsen
Ville
Vähämäki
ps
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Olli
Hietanen
Valiokunnan pysyvä asiantuntija
Maria
Höyssä
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen vuosikertomus 2018
Kertomus
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2019-AK-260591
Hallituksen vuosikertomus 2018
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Vpj. Peteliuksen, ed. Rantakankaan ja ed. Vähämäen ehdotuksesta päätettiin yksimielisesti poistaa kappaleet 7 ja 8 sekä kirjoittaa kappale 6 muotoon: 
(6) Eduskunta hyväksyi 27.2.2018 tulevaisuusvaliokunnan tulevaisuusmietinnön ensimmäisen osan (VNS 6/2017 vp — EK 2/2018 vp). Valiokunta kuuli asiantuntijoita mietinnön lausumien toteutumisesta. Kuulemisten perusteella valiokunta katsoo, että seuraavien lausumien johdosta suoritetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi: 
1. tekee tulevaisuusselonteon myös tulevaisuudessa kahdessa osassa dialogisuuden ja osallistamisen edistämiseksi. 
2. huomioi tulevaisuusselonteon toisessa osassa paremmin Agenda2030-toimenpideohjelman vaikutukset tulevaisuuden työhön sekä arvioi ja perustelee kaikki tulevaisuusselonteon toisessa osassa esitettävät toimenpide-ehdotukset sen suhteen, miten ne tukevat ekologisesti kestävää kehitystä, tasa-arvokehitystä ja osallisuutta. 
3. ottaa tulevaisuusselonteon toisen osan toimenpide-ehdotuksissa huomioon verolainsäädännön, työlainsäädännön ja sosiaalilainsäädännön säädöstarpeet politiikkajohdonmukaisesti ja poistaa byrokratialoukkuja itsensätyöllistämisestä, yksinyrittäjyydestä, pirstaleisista työsuhteista sekä työmarkkina-asemassa tapahtuvista statussiirtymistä. 
4. kehittää ja tutkii tulorekisterin sovellusmahdollisuuksia niin, että se saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti. Tulevaisuusvaliokunta kannattaa myös erilaisten digitaalisten portfolioiden käyttöönottoa niin, että myös itseis- ja käyttöarvoinen vapaaehtoinen työ tulee paremmin näkyville. 
5. tarkastelee myös niitä ilmiöitä ja trendejä, joissa teknologia luo uutta työtä. Vastaavasti toimenpide-ehdotuksissa on tulevaisuusvaliokunnan mielestä huomioitava se, minkälaisia resursointeja teknologinen edelläkävijyys Suomelta edellyttää. 
6. selvittää nuorisotyöttömyyden syyt ja ottaa ne huomioon tulevaisuusselonteon toisessa osassa erikseen ja erityisellä huolella. 
7. ottaa tulevaisuuselonteon toisessa osassa käyttöön parempia mittareita, joilla voidaan aidosti kuvata ja ymmärtää käynnissä olevia työelämän muutoksia. 
8. kehittää matalan kynnyksen osaamisjärjestelmää kokonaisuutena varhaiskasvatuksesta modulaariseen täydennys- ja muuntokoulutukseen asti niin, että oppiminen on elinikäistä ja osaaminen kumuloituu. Eri koulutusasteiden välisen yhteistyön tulee olla saumatonta ja joustavaa, ja opintopolkujen sujuvia yli koulutusasteiden ja oppilaitosrajojen. 
9. edistää laajaa, avointa ja moniarvoista arvokeskustelua työn tulevaisuudesta ja siitä, minkälaisen yhteiskunnan me haluamme; tällä tavalla lisätään luottamusta tulevaisuuteen ja osallistetaan ihmiset mukaan tulevaisuuden tekemiseen. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Muut asiat
Ei muita asioita. 
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 2.10.2019 kello 09.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Olli
Hietanen
Viimeksi julkaistu 27.9.2019 11.36