Pöytäkirja
TyVP
23
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Torstai 14.5.2020 klo 12.15—13.45
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr (7—11) (6 osittain)
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (7—11) (6 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (1—5) (6 osittain)
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (7) (6 ja 8 osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Mikko
Lundén
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
Muu asia
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-302002
Muistio: Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-302004
Muistion liite: Sosiaali- ja terveysministeriön ohje väliaikaisesta poikkeamisesta sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa työskentelevään henkilöstöön
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2020-AK-302352
M 22_2020 vp.pdf
A 3
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava perustuslakivaliokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
4
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
Esityslistan liite EDK-2020-AK-301190
Ote_PeVP_30_2020 vp.pdf
A 4
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 22.5.2020. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Todettiin, että työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalla ei ole ollut perustuslakivaliokunnan tarkoittamia tiedonsaantiin liittyviä ongelmia. Valiokunta päätti, ettei se anna asiasta lausuntoa. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Toimenpidealoite hoitohenkilöstön erityistekijälisän käyttöönoton aikaansaamisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301409
HE 67/2020 vp TyV 14.05.2020 neuvotteleva virkamies Mika Björklund, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ esitys, A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301270
HE 67/2020 vp TyV 14.05.2020 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301271
HE 67/2020 vp TyV 14.05.2020 KEHA-keskus Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301272
HE 67/2020 vp TyV 14.05.2020 Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301273
HE 67/2020 vp TyV 14.05.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301274
HE 67/2020 vp TyV 14.05.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301275
HE 67/2020 vp TyV 14.05.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301276
HE 67/2020 vp TyV 14.05.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301277
HE 67/2020 vp TyV 14.05.2020 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301278
HE 67/2020 vp TyV 14.05.2020 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Asiantuntijalausunto
J 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301279
HE 67/2020 vp TyV 14.05.2020 ravintoloitsija Henri Alén Asiantuntijalausunto
K 6
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-301234
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä
/ luonnos 14.5.2020, L 6
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava talousvaliokunnalle. 
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 12.5.2020. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Mika
Björklund
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
KEHA-keskus
liite
Uudenmaan TE-toimisto
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Akava ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
liite
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
liite
ravintoloitsija
Henri
Alén
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Yksityiskohtaisen käsittelyn alussa ed. Satonen ehdotti ed. Sjöblomin kannattamana, että käsittelyn pohjaksi otetaan eriävästä mielipiteestä ilmenevä teksti. Suoritetussa äänestyksessä lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi äänin 11—2, 3 tyhjää. 
Kappaleen 5 loppuun lisättiin näin kuuluva virke:”Lisäksi valiokunta ehdottaa, että talousvaliokunta vielä harkitsee ELY-keskusten ja Business Finlandin kehittämisrahojen vaikutuksen hyvityksen määrään.” 
Kappaleen 7 kolmas virke poistettiin, neljäs virke siirrettiin kappaleen kahdeksan loppuun, ja viimeinen virke kappaleen 8 alkuun. 
Kappaleesta 8 poistettiin sanat ”jatkavat lomautuksia tai”. Sana ”vahingollisena” korvattiin sanalla ”epätarkoituksenmukaisena”. 
Kappaleen 9 ensimmäinen virke poistettiin ja loppuosa siirrettiin kappaleen 7 toisen virkkeen perään ja siihen lisättiin näin kuuluva lause: ”ja siksi valiokunta pitää tuen kohdentamista ravintola-alalle tähdellisenä myös yhdenvertaisuuden näkökulmasta.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ed. Satonen ja ed. Sjöblom varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. Merkittin, että eriävä mielipide jätettiin kokouksen aikana. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Satonen ja ed. Sjöblom, M 6. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-288026
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta
/ luonnos 14.5.2020, A 7
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 7 toinen virke poistettiin. 
Kappaleen 8 viimeisestä virkkeestä poistettiin sanat: ”sukupuolen mukaan”. 
Kappaleen 11 loppuun lisättiin valiokunnan lausumaehdotuksen sisältävä virke: ”Valiokunta edellyttää, että valtioneuvosto toimittaa valiokunnalle selvityksen uudistuksen vaikutuksista 31.12.2021 mennessä.” 
Kappaleen 13 viimeisen virkkeen ilmaisu ”tulee pyrkiä kehittämään” korvattiin sanoilla ”tulee kehittää”. 
Hyväksyttiin seuraava lausumaehdotus: ”Valiokunta edellyttää, että valtioneuvosto toimittaa valiokunnalle selvityksen uudistuksen vaikutuksista 31.12.2021 mennessä.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299071
HE 42/2020 vp TyV 07.05.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299088
HE 42/2020 vp TyV 07.05.2020 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299108
HE 42/2020 vp TyV 07.05.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299074
HE 42/2020 vp TyV 07.05.2020 Suomen Merimies-Unioni SMU ry Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298976
HE 42/2020 vp TyV 07.05.2020 Suomen Konepäällystöliitto ry Asiantuntijalausunto
E 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301355
HE 42/2020 vp TyV 14.05.2020 Suomen Laivanpäällystöliitto ry Asiantuntijalausunto
F 8
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-301523
Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi
/ luonnos 14.5.2020, G 8
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
liite
Suomen Merimies-Unioni SMU ry
liite
Suomen Konepäällystöliitto ry
liite
Suomen Laivanpäällystöliitto ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
Suomen Varustamot ry
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-287832
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
/ luonnos 14.5.2020, A 9
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Muut asiat
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen kokous tiistaina 19.5.2020 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 6.8.2020 14.31