Viimeksi julkaistu 28.6.2021 11.28

Pöytäkirja TyVP 3/2021 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Torstai 4.3.2021 klo 12.15—12.45

Kokouspaikka: M-koulutustila

Läsnä
puheenjohtaja Anna Kontula vas varapuheenjohtaja Katja Taimela sd jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Antti Kurvinen kesk (4—17) (3 osittain) jäsen Rami Lehto ps jäsen Niina Malm sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Jukka Mäkynen ps jäsen Anders Norrback jäsen Arto Satonen kok jäsen Ruut Sjöblom kok jäsen Riikka Slunga-Poutsalo ps jäsen Sofia Virta vihr (4—17) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen  istuntoasiainneuvos  Miika  Suves (6) 

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtioneuvoston selontekoVNS 7/2020 vp

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten suurelle valiokunnalle. Määräaika: 31.5.2021. 

Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle EU:n sekä Kiinan kansantasavallan välisen investointisopimuksen neuvottelemisesta (Kiinan kanssa tehtävä investointisopimus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 12/2021 vp

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Asiaa on käsitelty aiemmin asiana: E 92/2013 vp. 

Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO: kotouttamista ja osallisuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta 2021–2027

Valtioneuvoston E-selvitysE 16/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-353183
perusmuistio

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian E 16/2021 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 11/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352218
HE 11/2021 vp TyV 19.02.2021 hallitussihteeri Eeva Vartio, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-354998
HE 11/2021 vp TyV 04.03.2021 johtaja Tiina Korhonen, Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-354999
HE 11/2021 vp TyV 04.03.2021 kehittämisasiantuntija Pirjo Pääkkönen, KEHA-keskus Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355000
HE 11/2021 vp TyV 04.03.2021 juristi Antti Ristimäki, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355001
HE 11/2021 vp TyV 04.03.2021 toiminnanjohtaja Aki Villman, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355002
HE 11/2021 vp TyV 04.03.2021 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355003
HE 11/2021 vp TyV 04.03.2021 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355004
HE 11/2021 vp TyV 04.03.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355005
HE 11/2021 vp TyV 04.03.2021 STTK ry Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355006
HE 11/2021 vp TyV 04.03.2021 Akava ry Asiantuntijalausunto
J 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355007
HE 11/2021 vp TyV 04.03.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
K 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355008
HE 11/2021 vp TyV 04.03.2021 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
L 6
Vastine EDK-2021-AK-355429
HE 11/2021 vp TyV 04.03.2021 työ- ja elinkeinoministeriö Vastine
M 6
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-355844
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
/ luonnos 4.3.2021, N 6

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.2.2021: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • hallitussihteeri Eeva Vartio työ- ja elinkeinoministeriöliite

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 25.2.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • johtaja Tiina Korhonen Uudenmaan TE-toimistoliite
 • kehittämisasiantuntija Pirjo Pääkkönen KEHA-keskusliite
 • juristi Antti Ristimäki Kansaneläkelaitosliite
 • toiminnanjohtaja Aki Villman Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • valtiovarainministeriöliite
 • sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite
 • STTK ryliite
 • Akava ryliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Suomen Yrittäjät ryliite

Merkittiin saapuneeksi seuraava asiantuntijalausunto (vastine) epävirallisessa etäkokouksessa 2.3.2021: 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • työ- ja elinkeinoministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Satonen ehdotti ed. Slunga-Poutsalon kannattamana, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna vastalauseessa ehdotetun mukaisesti. Suoritetussa äänestyksessä äänin 7—6 mietintöluonnos hyväksyttiin. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Edustajat Satonen, Koulumies, Sjöblom, Slunga-Poutsalo, Lehto ja Mäkynen varasivat tilaisuuden vastalauseen jättämiseen. Merkittiin, että vastalause jätettiin kokouksen aikana. 

Mietintöön jätettiin vastalause: Edustajat Satonen, Koulumies, Sjöblom, Slunga-Poutsalo, Lehto ja Mäkynen, O 6. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Lakialoite laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

LakialoiteLA 1/2019 vp

Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 4/2021 vp käsittelyyn. 

8.  Lakialoite laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 2/2019 vp

Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 4/2021 vp käsittelyyn. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2021 vp
LakialoiteLA 1, 2/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352217
HE 4/2021 vp TyV 19.02.2021 neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 9

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.2.2021: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen työ- ja elinkeinoministeriöliite

Valiokunta päätti pyytää lakivaliokunnan lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 4/2021 vp). 

Hallituksen esityksessä HE 4/2021 vp ehdotetaan lisättäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettuun lakiin (504/2002) uusi 5 b §, jonka mukaan työnantajalla ja työnantajaan rinnastettavalla taholla, 4 §:ssä tarkoitetulla viranomaisella ja kunnalla sekä 5 ja 5 a §:ssä tarkoitetulla kunnalla ja kuntayhtymällä on oikeus pyytää rikosrekisteriote nähtäväksi enintään kolme kuukautta kestävissä tehtävissä ennen työhön ottamista, luvan myöntämistä, päätöksen tai toimeksiantosopimuksen tekemistä taikka ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen.  

Esityksen ehdotetun säännöksen mukaan rikosrekisteriotteen pyytäminen enintään kolme kuukautta kestävissä tehtävissä ei ole velvollisuus, vaan perustuu kunkin tahon omaan harkintaan ja riskiarvioon. 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pyytää lakivaliokunnalta lausuntoa ehdotetun 5 b §:n mukaisesta rikosrekisteriotteen nähtäväksi pyytämisen harkinnanvaraisuudesta. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 252/2020 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 2/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353023
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 lainsäädäntöneuvos Veli-Pekka Hautamäki, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352510
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 ylitarkastaja Janne Kinnunen, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
B 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353049
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 tarkastaja Merja Laakkonen, Itä-Suomen ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Asiantuntijalausunto
C 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353264
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 dosentti, yliopistonlehtori Mika Helander Asiantuntijalausunto
D 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350910
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
E 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-354888
HE 252/2020 vp TyV 04.03.2021 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
F 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350921
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
G 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353024
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 STTK ry Asiantuntijalausunto
H 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352485
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 Akava ry Asiantuntijalausunto
I 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353025
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
J 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350562
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
K 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350694
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry Asiantuntijalausunto
L 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350191
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
M 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353057
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 SV_Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
N 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353111
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 FI_Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
/ käännös O 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353209
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry Asiantuntijalausunto
P 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352445
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
Q 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353026
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 Teollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
R 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352577
HE 252/2020 vp TyV 23.02.2021 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Asiantuntijalausunto
S 10

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 2/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 23.2.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lainsäädäntöneuvos Veli-Pekka Hautamäki oikeusministeriöliite
 • ylitarkastaja Janne Kinnunen Maahanmuuttovirastoliite
 • tarkastaja Merja Laakkonen Itä-Suomen ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualueliite
 • dosentti, yliopistonlehtori Mika Helander liite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • ulkoministeriöliite
 • maa- ja metsätalousministeriöliite
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite
 • STTK ryliite
 • Akava ryliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Suomen Yrittäjät ryliite
 • Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ryliite
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ryliite
 • Maaseudun Työnantajaliitto MTA ryliite
 • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ryliite
 • Teollisuusliitto ryliite
 • Palvelualojen ammattiliitto PAM ryliite

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 253/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353526
HE 253/2020 vp TyV 24.02.2021 VT, vastaava lakimies Ville Wartiovaara, Rakennusteollisuus RT ry Asiantuntijalausunto
A 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353377
HE 253/2020 vp TyV 24.02.2021 lakimies Jyrki Ojanen, Rakennusliitto ry Asiantuntijalausunto
B 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352830
HE 253/2020 vp TyV 24.02.2021 lakimies Suvi Vilches, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Asiantuntijalausunto
C 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353383
HE 253/2020 vp TyV 24.02.2021 lakimies Sami Nisametdin, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
D 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353621
HE 253/2020 vp TyV 24.02.2021 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
E 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353370
HE 253/2020 vp TyV 24.02.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
F 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353280
HE 253/2020 vp TyV 24.02.2021 STTK ry Asiantuntijalausunto
G 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352486
HE 253/2020 vp TyV 24.02.2021 Akava ry Asiantuntijalausunto
H 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353068
HE 253/2020 vp TyV 24.02.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
I 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352812
HE 253/2020 vp TyV 24.02.2021 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
J 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365207
HE 253/2020 vp TyV 04.03.2021 Palvelualojen työnantajat Palta ry Asiantuntijalausunto
K 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355846
HE 253/2020 vp TyV 04.03.2021 erityisasiantuntija Pekka Lindroos, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
L 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355847
HE 253/2020 vp TyV 04.03.2021 lakimies Noora Haapa-alho, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Asiantuntijalausunto
M 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355848
HE 253/2020 vp TyV 04.03.2021 palveluvastaava Sallamari Salonen, Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
N 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355849
HE 253/2020 vp TyV 04.03.2021 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
O 11

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 24.2.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • VT, vastaava lakimies Ville Wartiovaara Rakennusteollisuus RT ryliite
 • lakimies Jyrki Ojanen Rakennusliitto ryliite
 • lakimies Suvi Vilches Palvelualojen ammattiliitto PAM ryliite
 • lakimies Sami Nisametdin Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • ulkoministeriöliite
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite
 • STTK ryliite
 • Akava ryliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Suomen Yrittäjät ryliite
 • Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 3.3.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Pekka Lindroos Maahanmuuttovirastoliite
 • lakimies Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualueliite
 • palveluvastaava Sallamari Salonen Uudenmaan TE-toimistoliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • sosiaali- ja terveysministeriöliite

12.  Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353750
VNS 3/2020 vp TyV 25.02.2021 työympäristöasiantuntija Juha Sutinen, Teollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
A 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353844
VNS 3/2020 vp TyV 25.02.2021 johtava asiantuntija Jarmo Päivä, Teknologiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
B 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353904
VNS 3/2020 vp TyV 25.02.2021 asiantuntija Nina Järviö, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta Asiantuntijalausunto
C 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353799
VNS 3/2020 vp TyV 25.02.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Akava ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto
D 12

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 25.2.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • työympäristöasiantuntija Juha Sutinen Teollisuusliitto ryliite
 • johtava asiantuntija Jarmo Päivä Teknologiateollisuus ryliite
 • asiantuntija Nina Järviö Tasa-arvoasiain neuvottelukuntaliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Akava ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Suomen Yrittäjät ry

Merkittiin tiedoksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n ilmoitus, ettei se anna asiassa lausuntoa. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 222/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-354379
HE 222/2020 vp TyV 26.02.2021 työmarkkinapäällikkö Reima Lehtonen, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
A 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-354436
HE 222/2020 vp TyV 26.02.2021 lakimies Jenni Nisametdin, Kemianteollisuus ry Asiantuntijalausunto
B 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-354275
HE 222/2020 vp TyV 26.02.2021 lakimies Meri Listenmaa, Teollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
C 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353115
HE 222/2020 vp TyV 26.02.2021 työelämäasioiden päällikkö Jaana Meklin, Ylemmät toimihenkilöt YTN ry Asiantuntijalausunto
D 13
Lisäselvitys EDK-2021-AK-354429
HE 222/2020 vp TyV 26.02.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Lisäselvitys
E 13

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 26.2.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • työmarkkinapäällikkö Reima Lehtonen Metsäteollisuus ryliite
 • lakimies Jenni Nisametdin Kemianteollisuus ryliite
 • lakimies Meri Listenmaa Teollisuusliitto ryliite
 • työelämäasioiden päällikkö Jaana Meklin Ylemmät toimihenkilöt YTN ryliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite

Estyneenä poissa oli: 

 • professori Matti Liski 

Merkittiin tiedoksi Paperiliiton ilmoitus, ettei se anna asiassa lausuntoa. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Hallituksen esitysHE 241/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355266
HE 241/2020 vp TyV 02.03.2021 neuvottelujohtaja Sari Ojanen, Valtion työmarkkinalaitos Asiantuntijalausunto
A 14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355120
HE 241/2020 vp TyV 02.03.2021 neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, KT Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto
B 14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355083
HE 241/2020 vp TyV 02.03.2021 asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
C 14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355044
HE 241/2020 vp TyV 02.03.2021 johtaja Taina Vallander, STTK ry Asiantuntijalausunto
D 14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353394
HE 241/2020 vp TyV 02.03.2021 johtava asiantuntija Anu Tuovinen, Akava ry Asiantuntijalausunto
E 14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355045
HE 241/2020 vp TyV 02.03.2021 johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
F 14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355148
HE 241/2020 vp TyV 02.03.2021 kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
G 14
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-355152
HE 241/2020 vp TyV 02.03.2021 kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
/ esitys H 14

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 2.3.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • neuvottelujohtaja Sari Ojanen Valtion työmarkkinalaitosliite
 • neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas KT Kuntatyönantajatliite
 • asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite
 • johtaja Taina Vallander STTK ryliite
 • johtava asiantuntija Anu Tuovinen Akava ryliite
 • johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen Suomen Yrittäjät ryliite

15.  Työllisyyden kuntakokeilun etenemisen seuranta

Valiokunnan oma asiaO 6/2021 vp

Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.2.2021: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • johtava asiantuntija Tanja Ståhlberg työ- ja elinkeinoministeriö

16.  Muut asiat

17.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 5.3.2021 klo 11.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marjaana 
Kinnunen