Pöytäkirja
TyVP
31
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Keskiviikko 2.12.2020 klo 11.30—12.30
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (1—7) (8 osittain)
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps (9 ja 10) (8 osittain)
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves (7)
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava valtiovarainvaliokunnalle. 
4
Lakialoite laiksi vuosilomalain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Tasa-arvon unioni: EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma 2020-2025"
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-334407
EU/OSA; Komission tiedonanto "Tasa-arvon unioni: EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma 2020-2025"
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337550
E 140/2020 vp TyV 02.12.2020 neuvotteleva virkamies Yrsa Nyman, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 1.12.2020: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Yrsa
Nyman
oikeusministeriö
liite
Keskusteltiin asian jatkokäsittelystä. Ed. Lehto ehdotti ed. Slunga-Poutsalon kannattamana, että valiokunta jatkaa asian käsittelyä. Vpj. Taimela ehdotti pj. Kontulan kannattamana, että valiokunta ei ryhdy asiassa enempiin toimenpiteisiin. Suoritetussa äänestyksessä vpj. Taimelan ehdotus hyväksyttiin äänin 2—12. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Valtioneuvoston selonteko
Keskusteltiin yhteiskuulemisen järjestämisestä muiden asiaa käsittelevien valiokuntien kanssa. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-335489
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta
/ luonnos 2.12.2020, A 7
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Satonen ehdotti ed. Slunga-Poutsalon kannattamana, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna vastalauseessa ehdotetun mukaisesti. Suoritetussa äänestyksessä äänin 10—4 mietintöluonnos hyväksyttiin. 
Pj. Kontula ehdotti vpj. Taimelan kannattamana, että luonnoksen kappale 3 muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Edellä mainitun yrittäjien työmarkkinatukea koskevan säännöksen voimassaoloa esitetään jatkettavaksi 31.3.2021 asti. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta huomauttaa, että säännösten ennakoitavuuden ja ymmärrettävyyden vuoksi tulisi jatkossa väliaikaistenkin muutosten kohdalla välttää niiden tekemistä kovin lyhyiksi jaksoiksi kerrallaan. Mikäli näin joudutaan kuitenkin toimimaan, on jatkopäätökset tehtävä ja niistä tiedotettava riittävän ajoissa. Valiokunta korostaa kattavan ja selkeän viestinnän ja neuvonnan tähdellisyyttä erityisesti nyt käsillä olevassa tilanteessa, jossa ehdotettujen muutosten voimassaoloajat poikkeavat toisistaan.” Suoritetussa äänestyksessä äänin 4—10 pj. Kontulan ehdotus hyväksyttiin. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Edustajat Slunga-Poutsalo, Satonen, Lehto ja Sjöblom varasivat tilaisuuden vastalauseen jättämiseen. Merkittiin, että vastalause jätettiin kokouksen aikana. 
Mietintöön jätettiin vastalause: ed. Slunga-Poutsalo, ed. Satonen, ed. Lehto ja ed. Sjöblom, B 7. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-307562
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
/ luonnos 2.12.2020, A 8
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Valiokunta aloitti asian yksityiskohtaisen käsittelyn. 
Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Lehto ehdotti ed. Slunga-Poutsalon kannattamana, että 1. lakiehdotuksen 4 ja 13 § muutetaan vastalauseesta 2 ilmenevällä tavalla. Suoritetussa äänestyksessä mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 11—2. 
Ed. Satonen ehdotti ed. Sjöblomin kannattamana, että 1. lakiehdotuksen 7 §:n 2 kohta muutetaan kuulumaan vastalauseesta 1 ilmenevällä tavalla. Suoritetussa äänestyksessä mietintöluonnos hyväksytiin äänin 9—4. 
Ed. Satonen ehdotti ed. Sjöblomin kannattamana, että hyväksytään vastalauseesta 1 ilmenevä uusi 4. lakiehdotus. Suoritetussa äänestyksessä mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—5. 
1. lakiehdotuksen 23 ja 24 § ja 2. ja 3. lakiehdotus ja niiden perustelut jätettiin auki.  
Kappaleet 1—7 hyväksyttiin sellaisenaan. 
Kappaleen 8 loppuun lisättiin näin kuuluva virke: ”Valiokunta pitää tärkeänä, että kokeilualueen kuntien ja työ- ja elinkeinotoimistojen yhteistyö sujuu joustavasti siten, että henkilöstö- ja muita resursseja voidaan hyödyntää tehokkaasti.” 
Kappaleet 9—17, 19—28 hyväksyttiin sellaisenaan. Luonnoksesta puuttuu kappale 18. 
Kappale 29 muutettiin kuulumaan näin: ”Valiokunta katsoo, että kokeilun tutkimussuunnitelmaa tulee edelleen tarkentaa vastaamaan kokeilulle asetettua tiedonintressiä siinä määrin kuin se on prosessin tässä vaiheessa mahdollista. Avoimille työmarkkinoille työllistymisen lisäksi on tärkeää kerätä tietoa työllistymispolun aikaisemmista vaiheista, aina työttömien työnhakijoiden koetusta terveydentilasta ja elämänhallinnasta lähtien. Vertailuasetelmia voi olla paikallaan rakentaa paitsi kokeiluun osallistuvien ja sen ulkopuolelle jäävien alueiden, myös kokeilukuntien välillä.” 
Kappaleet 30—38 hyväksyttiin sellaisenaan. 
Kappaleesta 39 poistettiin sanat: ”yksityiskohtaisissa perusteluissa esitetyllä tavalla” ja lisättiin seuraava lause: ”siten, että henkilö voidaan jättää siirtämättä kokeilualueen kunnan asiakkaaksi kielellisten oikeuksien turvaamiseksi, asiakkaan kannalta epätarkoituksenmukaisen asiakassuhteen välttämiseksi tai muusta perustellusta syystä.” 
Lisättiin 39 perään uusi näin kuuluva kappale: ”Valtiolta kokeilualueen kunnille siirtyvien asiakkaiden kielelliset oikeudet ovat kielilain (423/2003) mukaisesti työ- ja elinkeinotoimistoissa laajemmat kuin ne olisivat yksikielisissä kunnissa. Valiokunta pitää tärkeänä, että asiakas voidaan kielellisten oikeuksien turvaamiseksi jättää siirtämättä kokeilualueen kunnan asiakkaaksi. Valiokunta pitää tärkeänä, että kaksikielisissä kunnissa maahanmuuttajilla ja vieraskielisillä asiakkailla on mahdollisuus saada palveluja ruotsin ja suomen kielillä.” 
Kappaleet 40—58 hyväksyttiin sellaisenaan. 
Yksityiskohtaisten perustelujen kohdalla hyväksyttiin 1. lakiehdotuksen yksityiskohtaiset perustelut lukuun ottamatta 23 ja 24 §:n perusteluja. 
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 1.2.2021 14.31