Viimeksi julkaistu 10.11.2021 17.06

Pöytäkirja UaVP 61/2021 vp Ulkoasiainvaliokunta Keskiviikko 10.11.2021 klo 11.00—13.06

Läsnä
puheenjohtaja Mika Niikko ps varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja sd jäsen Eva Biaudet r (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Inka Hopsu vihr (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Saara Hyrkkö vihr (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Kimmo Kiljunen sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Johannes Koskinen sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Katri Kulmuni kesk jäsen Tom Packalén ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Jaana Pelkonen kok jäsen Kristiina Salonen sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Jussi Saramo vas jäsen Mikko Savola kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Ville Tavio ps jäsen Elina Valtonen kok (1, 2, 3, 4, 5) jäsen Matti Vanhanen kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Anne-Mari Virolainen kok (1, 2, 3, 4, 5) varajäsen Jouni Ovaska kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Tiina Larvala  valiokuntaneuvos Jonna Laurmaa  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 18 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Afganistan

Valiokunnan oma asiaO 37/2021 vp
Muu asiakirja EDK-2021-AK-406991
O 37_2021 vp Ulkopoliittisen instituutin Afganistan-selvitys 15.12.2021-15.12.2022.pdf
; A 3

Valiokunta merkitsi saapuneeksi: ulkopoliittisen instituutin muistio. 

Ulkoasiainvaliokunta päätti pyytää ulkopoliittista instituuttia tekemään selvityksen Suomen osallistumisesta Afganistanin kriisinhallinta-, vakauttamis-, jälleenrakennus- ja kehitystoimiin sekä humanitaarisiin tukitoimiin vuosien 2001 - 2021 aikana. 

4.  Valtioneuvoston puolustusselonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 8/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-406222
Valtioneuvoston puolustusselonteko
; A 4

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Kpl 17 Ed. Tuomiojan esityksestä päätettiin yksimielisesti lisätä kappaleen alkuun ”Ydinasevalvonnan” jälkeen sanat ”… ja -riisunnan…” 

Kpl 23 Ed. Niikon esityksestä päätettiin yksimielisesti lisätä kappaleeseen uusi 3. virke: ”Myös turvallisuuspoliittiset jännitteet alueella ovat kasvaneet muun muassa lisääntyneen sotilaallisen harjoitustoiminnan myötä.” 

Kpl 27 Ed. Tuomiojan esityksestä päätettiin yksimielisesti lisätä ensimmäisen virkkeen sanan ”yhteistyön” perään sanat ”ja tiedonvaihdon…” sekä muokata viimeisen virkkeen alku muotoon ”Myös riittävän laaja kansalaismielipiteen tuki…” 

Kpl 29 Ed. Koskisen esityksestä päätettiin yksimielisesti muuttaa kappaleen neljäs virke muotoon ”Selonteon tapaan valiokunta viittaa Ranskan ja Saksan keskeiseen rooliin EU:n puolustuspolitiikan syventymisessä.”Ed. Tuomiojan esityksestä päätettiin yksimielisesti lisätä kappaleeseen uusi toiseksi viimeinen virke : ”Valiokunta pitää tärkeänä, että EU:n puolustuspolitiikan kehittäminen ei luo uusia jakolinjoja unionin sisälle” ja lisätä sen loppuun ed. Saramon esityksestä lause : ”ja korostaa myös pienten maiden roolia.” 

Kpl 30 Ed. Tuomiojan ja Kiljusen esityksestä päätettiin yksimielisesti lisätä toisen virkkeen alkuun sanat ”Euroopassa ja…” ja virkkeen loppuun sanat ”… ja jopa eurooppalainen armeija.” sekä ed. Kiljusen esityksestä sanat ”…strateginen autonomia..” sanojen muun muassa jälkeen. 

Kpl 31 Ed. Saramon esityksestä päätettiin yksimielisesti korvata ensimmäisen virkkeen sana ”tiivistämisen” sanalla ”kehittämisen”. 

Kpl 34 Ed. Hopsun esityksestä päätettiin yksimielisesti lisätä kappaleen loppuun uusi virke: ”Myös nuorten roolin ja osallisuuden huomioiminen YK:n päätöslauselman 2250 ”Nuoret, rauha ja turvallisuus” mukaisesti on tärkeää.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-406291
Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta
; A 5

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Muutettiin keskustelun päätteeksi kappaleen (11) viimeinen virke kuulumaan seuraavasti: ”Valiokunta esittää, että selontekomietinnössä otetaan esille tällaisen ns. pakolaisvakoilun kriminalisoinnin kattavuuden varmistaminen.” 

Muutettiin keskustelun päätteeksi kappaleen (15) kolmas virke kuulumaan seuraavasti: ”Lisäksi radikalisoitumisen ennaltaehkäisy mainitaan yhtenä moniammatillisen ankkuritoiminnan tavoitteista.” 

Muutettiin keskustelun päätteeksi kappaleen (16) viides virke kuulumaan: ”Pettymykset voivat olla jonkin ihmisryhmän kohteluun liittyviä tai yksilöllisiä kokemuksia.” 

Muutettiin keskustelun päätteeksi kappale (23) kuulumaan: ”Valiokunta toteaa lisäksi tehokkaan ja kattavan ulkorajavalvonnan sekä ajantasaisen lainsäädännön olevan keskeinen osa muuttoliikkeen hallintaa”. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 57/2021 vp

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • erityisasiantuntija Ilari Valjus valtiovarainministeriö
  • kaupallinen neuvos Kent Wilska ulkoministeriö
  • kaupallinen sihteeri Lauri Kangasniemi ulkoministeriö

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Merkittiin selvitys saaduksi. 

7.  Muut asiat

8.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 11.11.2021 klo 12.00 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Jonna 
Laurmaa