Pöytäkirja
VaVP
10
2019 vp
Valtiovarainvaliokunta
Perjantai 27.9.2019 klo 11.30—11.40
Läsnä
varapuheenjohtaja
Antti
Rantakangas
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Heli
Järvinen
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Kalle
Jokinen
kok
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Jukka
Kopra
kok
varajäsen
Merja
Kyllönen
vas
varajäsen
Antero
Laukkanen
kd
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps
varajäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
varajäsen
Jussi
Wihonen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 27 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-260068
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta: tilannekatsaus
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 16/2019 vp - E 125/2016 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtineuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisäavun myöntämisestä Jordanian kuningaskunnalle
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-259846
Komission ehdotus makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen ohjauskehys)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valtiovarainvaliokunta yhtyy valtioneuvoston toimintalinjaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-260075
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta
A 6
Esiteltiin verojaoston mietintöluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255921
EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset; komission tiedonanto määräenemmistöpäätöksentekoon ja tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen siirtymisestä EU:n veropolitiikan alalla
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255931
EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset; Tehokkaampi ja demokraattisempi päätöksenteko EU:n energia- ja ilmastopolitiikan alalla
Esiteltiin verojaoston päätösehdotus. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. (EJ 7/2019 vp ja EJ 8/2019 vp) 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Hallituksen vuosikertomus 2018
Kertomus
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2019-AK-259690
Hallituksen vuosikertomus 2018
A 8
Esiteltiin hallinto- ja turvallisuusjaoston lausuntoluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Muut asiat
Valtiovarainministeri Lintilän ja VM:n virkamiesjohdon tapaaminen ti 22.10. klo 18.00, Säätytalo 
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 4.10.2019 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
Viimeksi julkaistu 21.10.2019 9.51