Pöytäkirja
VaVP
11
2019 vp
Valtiovarainvaliokunta
Tiistai 8.10.2019 klo 10.00—11.32
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Antti
Rantakangas
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Tarja
Filatov
sd
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Heli
Järvinen
vihr
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Pia
Viitanen
sd
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
varajäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Kalle
Jokinen
kok
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Jukka
Kopra
kok
varajäsen
Antero
Laukkanen
kd
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps
varajäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Jussi
Wihonen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
tutkija
Tanja
Nurmi
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 26 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
4
Dieselautojen käyttövoimaveron poisto
Kansalaisaloite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta päätti ryhtyä käsittelemään asiaa. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-262590
Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävä talousarvioväline
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 7/2019 vp - U 85/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätettiin kutsua kuultaviksi valtiovarainministeriö, Suomen Pankki sekä työelämäprofessori Vesa Vihriälä Helsingin yliopistosta. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi UK:n erotessa unionista ilman sopimusta (solidaarisuusrahastoasetus)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-261426
Brexit; Solidaarisuusrahasto; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätettiin kutsua kuultavaksi työ- ja elinkeinoministeriö. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-257070
Yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevat ehdotukset
Esiteltiin maatalousjaoston päätösehdotus. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. UJ 5/2019 vp - U 73/2018 vp 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Valtioneuvoston selonteko
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-262950
VNS 2/2019 vp VaV 08.10.2019 valtiovarainministeri Mika Lintilä, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Esityslistan liite EDK-2019-AK-262949
Asiantuntijasuunnitelma JTS, TAE, LTAE.pdf
Ennakkokäsittely 
Yhteiskäsittely: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
valtiovarainministeri
Mika
Lintilä
valtiovarainministeriö
liite
osastopäällikkö, budjettipäällikkö
Sami
Yläoutinen
valtiovarainministeriö
osastopäällikkö, ylijohtaja
Terhi
Järvikare
valtiovarainministeriö
osastopäällikkö, ylijohtaja
Mikko
Spolander
valtiovarainministeriö
Avustajana erityisavustaja Markus Lahtinen 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-263133
HE 29/2019 vp VaV 08.10.2019 valtiovarainministeri Mika Lintilä, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 9
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
valtiovarainministeri
Mika
Lintilä
valtiovarainministeriö
liite
osastopäällikkö, budjettipäällikkö
Sami
Yläoutinen
valtiovarainministeriö
osastopäällikkö, ylijohtaja
Terhi
Järvikare
valtiovarainministeriö
osastopäällikkö, ylijohtaja
Mikko
Spolander
valtiovarainministeriö
Avustajana erityisavustaja Markus Lahtinen 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
valtiovarainministeri
Mika
Lintilä
valtiovarainministeriö
budjettipäällikkö
Sami
Yläoutinen
valtiovarainministeriö
osastopäällikkö, ylijohtaja
Terhi
Järvikare
valtiovarainministeriö
osastopäällikkö, ylijohtaja
Mikko
Spolander
valtiovarainministeriö
Avustajana erityisavustaja Markus Lahtinen 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
11
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2019-AK-262779
HE 19_VaV_081019_Mielenterveyspooli.pdf
A 11
Senaatti-kiinteistöt kutsuu valiokunnan vierailulle Senaatti-kiinteistöihin. Ajankohtaehdotukseen palataan seuraavassa kokouksessa. 
Merkittiin saapuneeksi Mielenterveyspoolin kirjallinen lausunto talousarvioesitykseen 2020. Lausunto lähetetään kunta- ja terveysjaostoon. 
12
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 11.10.2019 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 23.10.2019 9.27