Pöytäkirja
VaVP
12
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Perjantai 3.4.2020 klo 11.30—12.52
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps
varajäsen
Riitta
Mäkinen
sd
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 21 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava perustuslakivaliokunnalle. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys nro 1 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission esitys joustovälineen varojen käyttöönotosta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-294384
Perusmuistio, 1.4.2020, Lisätalousarvioesitys nro 1 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission esitys joustovälineen varojen käyttöönotosta
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Anna
Hyvärinen
valtiovarainministeriö
Merkitään tiedoksi, että asiantuntijaa on kuultu etäkuulemisessa.  
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Euroopan unionin ja euroalueen vakaudenhallinnan turvaamiseksi ehdotetut rahoitusjärjestelyt koronakriisin vuoksi
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
- lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö 
7
Julkisen talouden suunnitelman valmistelun lähtökohdat
Valiokunnan oma asia
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
osastopäällikkö, budjettipäällikkö
Sami
Yläoutinen
valtiovarainministeriö
osastopäällikkö, ylijohtaja
Mikko
Spolander
valtiovarainministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Toissijaisuusasioiden lista
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-294111
Toissijaisuusasioiden lista 030420.pdf
A 8
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. Saapunut TS 5/2020 vp 
9
Muut asiat
Lisäselvitys EDK-2020-AK-294693
HE 24/2020 vp VaV 03.04.2020 Huoltovarmuuskeskus Asiantuntijalausunto
A 9
Lisäselvitys EDK-2020-AK-294695
HE 24/2020 vp VaV 03.04..2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 9
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-295217
VaV_Matkakertomus_Intia_2020.pdf
C 9
- Merkitään saapuneeksi Huoltovarmuuskeskuksen ja sosiaali- ja terveysministeriön kirjalliset lisäselvitykset liittyen lisätalousarvioesitykseen HE 24/2020 vp. 
- Matkakertomus valiokunnan delegaation matkalta Intiaan 22.-29.2.2020. 
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on maanantaina 6.4.2020 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 21.4.2020 13.00