Pöytäkirja
VaVP
13
2019 vp
Valtiovarainvaliokunta
Tiistai 15.10.2019 klo 12.00—13.52
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Tarja
Filatov
sd
(pj. 10—13)
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Markus
Lohi
kesk
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Kalle
Jokinen
kok
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Antero
Laukkanen
kd
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 21 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Tilapäisen puheenjohtajan valinta
Valiokunta valitsi yksimielisesti tilapäiseksi puheenjohtajaksi edustaja Filatovin. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2020 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen, alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-262590
Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävä talousarvioväline
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265430
U 85/2018 vp VaV 15.10.2019 professori Vesa Vihriälä, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265522
U 85/2018 vp VaV 15.10.2019 vanhempi ekonomisti Lauri Vilmi, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto
B 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-265523
U 85/2018 vp VaV 15.10.2019 vanhempi ekonomisti Lauri Vilmi, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto
B 9
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
työelämäprofessori
Vesa
Vihriälä
liite
alivaltiosihteeri
Tuomas
Saarenheimo
valtiovarainministeriö
vanhempi ekonomisti
Lauri
Vilmi
Suomen Pankki
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valmistava keskustelu käydään perjantaina 18.10.2019. 
Merkittiin, että tilapäiseksi puheenjohtajaksi valittu Filatov ryhtyi johtamaan kokousta. 
10
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265519
VNS 2/2019 vp VaV 15.10.2019 ekonomisti Simo Pinomaa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
A 10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-265520
VNS 2/2019 vp VaV 15.10.2019 ekonomisti Simo Pinomaa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
A 10
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265513
VNS 2/2019 vp VaV 15.10.2019 pääekonomisti Pasi Sorjonen, Akava ry Asiantuntijalausunto
B 10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-265514
VNS 2/2019 vp VaV 15.10.2019 pääekonomisti Pasi Sorjonen, Akava ry Asiantuntijalausunto
B 10
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265511
VNS 2/2019 vp VaV 15.10.2019 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
C 10
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty muihin erikoisvaliokuntiin lausunnon antamista varten. Mahdollinen lausunto on annettava viimeistään 11.11.2019. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ekonomisti
Simo
Pinomaa
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
pääekonomisti
Pasi
Sorjonen
Akava ry
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
11
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265517
HE 29/2019 vp VaV 15.10.2019 ekonomisti Simo Pinomaa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
A 11
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-265518
HE 29/2019 vp VaV 15.10.2019 ekonomisti Simo Pinomaa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
A 11
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265515
HE 29/2019 vp VaV 15.10.2019 pääekonomisti Pasi Sorjonen, Akava ry Asiantuntijalausunto
B 11
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-265516
HE 29/2019 vp VaV 15.10.2019 pääekonomisti Pasi Sorjonen, Akava ry Asiantuntijalausunto
B 11
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265512
HE 29/2019 vp VaV 15.10.2019 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
C 11
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty muihin erikoisvaliokuntiin lausunnon antamista varten. Mahdollinen lausunto on annettava viimeistään 11.11.2019. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ekonomisti
Simo
Pinomaa
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
pääekonomisti
Pasi
Sorjonen
Akava ry
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
Asia lähetettiin jaostoihin asiayhteyden mukaisesti. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
12
Muut asiat
Valtiovarainvaliokunnan edustajan ja varaedustajan nimeäminen Kestävän kehityksen toimikuntaan. Asia käsitellään valiokunnan seuraavassa kokouksessa. 
13
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 18.10.2019 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 23.10.2019 9.15