Pöytäkirja
VaVP
14
2019 vp
Valtiovarainvaliokunta
Perjantai 18.10.2019 klo 11.30—12.53
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Heli
Järvinen
vihr
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Kalle
Jokinen
kok
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Jukka
Kopra
kok
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Antero
Laukkanen
kd
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps
varajäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 22 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Lisätalousarvioaloite LTA 10/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
4
Valtiovarainvaliokunnan edustajan ja varaedustajan nimeäminen kestävän kehityksen toimikuntaan
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-266719
Edustajien nimeäminen Kestävän kehityksen toimikuntaan.pdf
A 4
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-266720
keke-ehdotus ryhmiltä.pdf
B 4
Kestävän kehityksen toimikuntaan valittiin edustajaksi pj. Johannes Koskinen ja varaedustajaksi ed. Ville Vähämäki. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-266252
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
A 5
Esiteltiin verojaoston mietintöluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-262590
Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävä talousarvioväline
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-267002
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 19/2019 vp - E 125/2016 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-267344
VNS 2/2019 vp VaV 18.10.2019 johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-267342
VNS 2/2019 vp VaV 18.10.2019 pääsihteeri Seppo Orjasniemi, Talouspolitiikan arviointineuvosto Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-267343
VNS 2/2019 vp VaV 18.10.2019 pääsihteeri Seppo Orjasniemi, Talouspolitiikan arviointineuvosto Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-267341
VNS 2/2019 vp VaV 18.10.2019 pääekonomisti Patrizio Lainá, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto
C 8
Lisäselvitys EDK-2019-AK-267339
VNS 2/2019 vp VaV 18.10.2019 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
D 8
Lisäselvitys EDK-2019-AK-267340
VNS 2/2019 vp VaV 18.10.2019 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
E 8
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtokunnan neuvonantaja
Lauri
Kajanoja
Suomen Pankki
liite
pääsihteeri
Seppo
Orjasniemi
Talouspolitiikan arviointineuvosto
liite
pääekonomisti
Patrizio
Lainá
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
liite D—E 8
Merkittiin saapuneeksi perustuslakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkittiin saapuneeksi suuren valiokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkittiin saapuneeksi tiedusteluvalvontavaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtokunnan neuvonantaja
Lauri
Kajanoja
Suomen Pankki
liite A 9
pääsihteeri
Seppo
Orjasniemi
Talouspolitiikan arviointineuvosto
liite B 9
pääekonomisti
Patrizio
Lainá
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
liite C 9
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
liite D—E 9
Merkittiin saapuneeksi perustuslakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkittiin saapuneeksi suuren valiokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkittiin saapuneeksi tiedusteluvalvontavaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
10
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2019-AK-267171
VaV_Matkakertomus_Varsova.pdf A 10
Matkakertomus valiokunnan puheenjohtajiston Varsovan matkalta 24.-25.9.2019. 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 22.10.2019 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 23.10.2019 9.42