Pöytäkirja
VaVP
15
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Keskiviikko 15.4.2020 klo 11.00—14.11
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Markus
Lohi
kesk
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Anne
Kalmari
kesk
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Jukka
Kopra
kok
varajäsen
Riitta
Mäkinen
sd
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
(nimenhuudon jälkeen)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 21 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 1 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission esityksestä joustovälineen varojen käyttöönotosta (lisäbudjetti nro 1/2020; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Lausuntonaan valtiovarainvaliokunta viittaa asian E 23/2020 vp yhteydessä 3.4.2020 hyväksymäänsä kannanottoon. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus erityistoimista, joilla Euroopan rakenne- ja investointirahastoille luodaan poikkeuksellista joustoa COVID-19-tilanteeseen vastaamiseksi muuttamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia EU 1303/2013 ja 1301/2013 (Koronakriisin investointialoite plus)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-296121
Komission ehdotus erityistoimista, joilla Euroopan rakenne- ja investointirahastoille luodaan poikkeuksellista joustoa COVID-19-tilanteeseen vastaamiseksi muuttamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia (EY) N:o 1303/2013 ja 1301/2013 (Koronakriisin investointialoite plus)
Ennakkokäsittely 
Päätettiin kutsua valiokuntaan kuultavaksi työ- ja elinkeinoministeriö. 
5
Toimenpidealoite vammaisten palveluasumisen eriarvoisesta kiinteistöverokohtelusta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296607
HE 43/2020 vp VaV 15.04.2020 talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296609
HE 43/2020 vp VaV 15.04.2020 valmiusjohtaja Pekka Tulokas, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296642
HE 43/2020 vp VaV 15.04.2020 toimitusjohtaja Juha Tuominen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296764
HE 43/2020 vp VaV 15.04.2020 vs. sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga, Turun yliopistollinen keskussairaala Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296634
HE 43/2020 vp VaV 15.04.2020 tutkijatohtori Tuomas Aivelo, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-296821
HE 43/2020 vp VaV 15.04.2020 tutkijatohtori Tuomas Aivelo, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296619
HE 43/2020 vp VaV 15.04.2020 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296610
HE 43/2020 vp VaV 15.04.2020 Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296627
HE 43/2020 vp VaV 15.04.2020 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
H 6
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
kansliapäällikkö
Kirsi
Varhila
sosiaali- ja terveysministeriö
talousjohtaja
Mikko
Staff
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
valmiusjohtaja
Pekka
Tulokas
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
varatoimitusjohtaja
Timo
Reina
Suomen Kuntaliitto
toimitusjohtaja
Juha
Tuominen
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
liite
vs. sairaanhoitopiirin johtaja
Göran
Honga
Turun yliopistollinen keskussairaala
liite
tutkijatohtori
Tuomas
Aivelo
Helsingin yliopisto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
ulkoministeriö
liite
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
liite
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
liite
Estyneenä poissa oli: 
va. toimitusjohtaja
Janne
Känkänen
Huoltovarmuuskeskus
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-296555
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
A 7
Esiteltiin verojaoston mietintöluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Grahn-Laasonen ed. Essayahin kannattamana ehdotti, että mietintöluonnos hyväksytään vastalauseessa 2 (C 7) esitetyin muutoksin. 
Ed. Vähämäki ed. Junnilan kannattamana ehdotti, että mietintöluonnos hyväksytään vastalauseessa 1 (B 7) esitetyin muutoksin. 
Ehdotuksista äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Ensin äänestettiin ed. Grahn-Laasosen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—3, 3 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Seuraavaksi äänestettiin ed.Vähämäen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—3, 3 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ilmoitettiin, että vastalauseet tulee jättää tänään klo 14.15 mennessä. 
Mietintöön jätettiin vastalause: 2 kpl (ps, kok ja kd) 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
9
Toissijaisuusasioiden lista
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-296847
Toissijaisuusasioiden_lista_15042020.pdf
A 9
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. Saapunut TS 8 ja TS 9/2020 vp 
10
Muut asiat
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 17.4.2020 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 21.4.2020 11.09