Pöytäkirja
VaVP
22
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Keskiviikko 6.5.2020 klo 11.15—13.20
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
varajäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps
varajäsen
Riitta
Mäkinen
sd
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
varajäsen
Jussi
Wihonen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 26 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan investointipankin tekemästä ehdotuksesta EU Covid-19-takuurahaston perustamisesta (EU Covid-19-takuurahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-299111
perusmuistio vait.pyyntö asia: U 9/2020 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan investointipankin tekemästä ehdotuksesta EU Covid-19 -takuurahaston perustamisesta (EU Covid-19 -takuurahasto)
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-300136
Yleiseurooppalaisen EU Covid-19 takuurahaston perustaminen Euroopan investointipankin yhteyteen
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-300510
Eriävä_U 9_2020 vp_kok 2.pdf
A 3
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-300509
Eriävä_U 9_2020 vp_ps 1.pdf
B 3
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-300511
Eriävä_U 9_2020 vp_kd 3.pdf
C 3
Ennakkokäsittely 
Käsiteltiin ennakollisesti jatkokirjelmä UJ 12/2020 vp - U 9/2020 vp. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion UJ 12/2020 vp sivujen 5-6 taitteessa olevan kappaleen osalta vielä julkistamattomien tietojen takia. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
finanssineuvos
Kristina
Sarjo
valtiovarainministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä pj. Koskinen ehdotti valiokunnan hyväksyttäväksi kannanoton, joka on kirjattu käsiteltävän asiakohdan loppuun. 
Ed. Heinonen ed. Grahn-Laasosen kannattamana ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen 2 (A 3) mukaisesti. 
Ed. Vähämäki ed. Mäkelän kannattamana ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen 1 (B 3) mukaisesti. 
Ed. Essayah puolestaan ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen 3 (C 3) mukaisesti. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 
Ed. Heinosen ehdotuksesta äänestettiin pj. Koskisen ehdottamaa valiokunnan kannanottoa vastaan. Äänin 12—4, 5 tyhjää valiokunta hyväksyi valiokunnan kannanoton. 
Ed. Vähämäen ehdotuksesta äänestettiin pj. Koskisen ehdottamaa valiokunnan kannanottoa vastaan. Äänin 12—4, 3 tyhjää valiokunta hyväksyi valiokunnan kannanoton. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan ja korostaa kriisinhallintavälineen väliaikaista luonnetta sekä tuen osoittamista nimenomaan koronaepidemiasta johtuvaan poikkeukselliseen tilanteeseen. Neuvottelujen edetessä ja lopullisessa sopimuksessa Suomen takausvastuu tulee rajata tarkasti ja yksiselitteisesti. On myös huolehdittava siitä, ettei Suomen vastuu laajene sopimuksessa määritellystä enimmäisvastuusta rahaston kautta syntyneiden tappioiden kattamisen perusteella. Valiokunta korostaa eduskunnan budjettivallan ja kansallisen suvereniteetin huomioon ottamista sekä eduskunnan riittäviä ja oikea-aikaisia tiedonsaanti- ja vaikutusmahdollisuuksia. Valiokunta painottaa myös rahoitus- ja takaushakemusten huolellista ja läpinäkyvää arviointia erityisesti riskialttiiden rahoitusinstrumenttien osalta, jäsenvaltioiden tehokkaita osallistumismahdollisuuksia takuurahaston päätöksentekoon sekä päätöksenteon yksimielisyyttä. 
Kannanottoon jätettiin kolme eriävää mielipidettä (ps, kok ja kd). 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) perustamisesta covid-19-epidemian seurauksena (SURE-asetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Lisäselvitys EDK-2020-AK-300523
U 12/2020 vp VaV 06.05.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300524
U 12/2020 vp VaV 06.05.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300525
U 12/2020 vp VaV 06.05.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300526
U 12/2020 vp VaV 06.05.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300527
U 12/2020 vp VaV 06.05.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
E 4
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-300512
Eriävä_U 12_2020 vp_ps 1.pdf
F 4
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-300513
Eriävä_U 12_2020 vp_kok 2.pdf
G 4
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-300514
Eriävä_U 12_2020 vp_kd 3.pdf
H 4
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
valtiovarainministeriö
liite
Akava ry
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä pj. Koskinen ehdotti valiokunnan hyväksyttäväksi kannanoton, joka on kirjattu käsiteltävän asiakohdan loppuun. 
Ed. Vähämäki ed. Mäkelän kannattamana ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen 1 (F 4) mukaisesti. 
Ed. Heinonen ed. Grahn-Laasosen kannattamana ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen 2 (G 4) mukaisesti. 
Ed. Essayah puolestaan ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän mielipiteen 3 (H 4) mukaisesti. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 
Ed. Vähämäen ehdotuksesta äänestettiin pj. Koskisen ehdottamaa valiokunnan kannanottoa vastaan. Äänin 12—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi valiokunnan kannanoton. 
Ed. Heinosen ehdotuksesta äänestettiin pj. Koskisen ehdottamaa valiokunnan kannanottoa vastaan. Äänin 12—3, 5 tyhjää valiokunta hyväksyi valiokunnan kannanoton. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan ja korostaa tukivälineen tilapäistä luonnetta ja sen väliaikaisuutta. Se ei myöskään saa olla ensimmäinen askel pysyvään yhteiseen eurooppalaiseen työttömyysturvan jälleenvakuuttamisjärjestelmään.Valiokunta painottaa päätöksenteon objektiivisuutta sekä kunkin jäsenvaltion takausvastuun enimmäismäärän selkeää ja yksiselitteistä rajaamista. Lisäksi valiokunta korostaa, että uusien takaus- ym. vastuiden kumulatiiviseen vaikutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota eduskunnan budjettivallan sekä kansallisen suvereniteetin turvaamiseksi. 
Kannanottoon jätettiin kolme eriävää mielipidettä (ps, kok ja kd). 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppalaisen väliaikaisen tuen välineestä työttömyysriskien vähentämiseksi koronaviiruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa (SURE)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-295619
Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppalaisen väliaikaisen tuen välineestä työttömyysriskien vähentämiseksi koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa (SURE)
Todettiin, että tämä asia tuli käsitellyksi asian U 12/2020 vp yhteydessä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Yleiseurooppalaisen takuurahaston perustaminen vastauksena covid-19 aiheuttamaan häiriötilaan
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-295624
Yleiseurooppalaisen takuurahaston perustaminen vastauksena covid-19 aiheuttamaan häiriötilaan
Todettiin, että tämä asia tuli käsitellyksi asian U 9/2020 vp - UJ 12/2020 vp yhteydessä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selvitys: EU:n tuleva elpymisrahasto
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-298289
EU:n tuleva elpymisrahasto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300041
E 39/2020 vp VaV 06.05.2020 neuvotteleva virkamies Jussi Lindgren, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300047
E 39/2020 vp VaV 06.05.2020 työelämäprofessori Vesa Vihriälä Asiantuntijalausunto
B 5
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Jussi
Lindgren
valtioneuvoston kanslia
liite
työelämäprofessori
Vesa
Vihriälä (etänä)
liite
8
Toissijaisuusasioiden lista
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-300426
Toissijaisuusasioiden_lista_07052020.pdf
A 6
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. Saapunut TS 11 ja TS 12/2020 vp 
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 8.5.2020 klo 11.00, eduskuntatalon auditoriossa. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 2.9.2020 13.40