Pöytäkirja
VaVP
23
2019 vp
Valtiovarainvaliokunta
Tiistai 26.11.2019 klo 12.00—13.02
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Heli
Järvinen
vihr
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
varajäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
varajäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Kalle
Jokinen
kok
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Jukka
Kopra
kok
varajäsen
Merja
Kyllönen
vas
varajäsen
Antero
Laukkanen
kd
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps
varajäsen
Riitta
Mäkinen
sd
varajäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 35 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta kunnioitti hiljaisella hetkellä varapuheenjohtaja Antti Rantakankaan muistoa. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-269058
Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2019-AK-276184
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
A 3
Esiteltiin lausuntoluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Savio ed. Vähämäen kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnokseen hyväksytään eriävässä mielipiteessä (B 3) esitetyt muutokset. 
Ed. Savion ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 11—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen. 
Päätettiin yksimielisesti lisätä kappaleen 6 loppuun seuraava virke: ”Jos selvitystyössä huomataan systeemitason riskien kohonneen, on tärkeä vauhdittaa pankkiunionin kehittämistä.” 
Kappaleeseen 11 lisättiin ensimmäiseen virkkeeseen sana ”valvonnan”, ja virke kuuluu näin: ”Valiokunta yhtyy tähän näkemykseen ja katsoo, että suomalaisten pankkien kannalta on tärkeää, että siirtymäaika käytetään mahdollisimman tehokkain toimin riskien vähentämiseen ja pankkisektorin valvonnan yhdenmukaistamiseen.” 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muilta osin muuttamattomana. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ps (B 3) 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2020 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-276181
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2020 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta
A 4
Esiteltiin verojaoston mietintöluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Junnila ed. Vähämäen kannattamana ehdotti, että mietintöluonnokseen hyväksytään vastalauseessa 1 (B 4) esitetyt muutokset. 
Ed. Heinonen ed. Sarkomaan kannattamana ehdotti, että mietintöluonnokseen hyväksytään vastalauseessa 2 (C 4) esitetyt muutokset. 
Ehdotuksista äänestettiin. Ensin äänestettiin ed. Junnilan tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 12—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Seuraavaksi äänestettiin ed. Heinosen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaa. Äänin 12—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Päätettiin yksimielisesti muuttaa kappaleen 7 ensimmäinen virke kuulumaan näin: ”Kun otetaan huomioon ansiotason nousu sekä palkansaajan veronluonteisten maksujen muutokset työn verotus kiristyy esityksen mukaan kokonaisuutena katsottuna noin alle 14 300 sekä yli 24 000 euroa vuodessa ansaitsevilla.” 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muilta osin muuttamattomana. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ilmoitettiin, että vastalauseet tulee jättää tänään klo 13.00 mennessä. 
Mietintöön jätettiin vastalause: 2 kpl ps, kok (B-C 4) 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-276358
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta
A 5
Esiteltiin verojaoston mietintöluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Heinonen ed. Lepomäen kannattamana ehdotti, että mietintöluonnokseen hyväksytään vastalauseessa 2 (C 5) esitetyt muutokset. 
Ed. Vähämäki ed. Savion kannattamana ehdotti, että mietintöluonnokseen hyväksytään vastalauseessa 1 (B 5) esitetyt muutokset. 
Ehdotuksista äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Ensin äänestettiin ed. Vähämäen ehdotuksesta. Äänin 11—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Seuraavaksi äänestettiin ed. Heinosen ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 12—8 valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ilmoitettiin, että vastalauseet tulee jättää tänään klo 13.00 mennessä. 
Mietintöön jätettiin vastalause: 2 kpl ps, kok (B-C 5) 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-276288
HE 89/2019 vp VaV 26.11.2019 budjettineuvos Johanna von Knorring, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-276289
HE 89/2019 vp VaV 26.11.2019 budjettineuvos Outi Luoma-Aho, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
budjettineuvos
Johanna
von Knorring
valtiovarainministeriö
liite
budjettineuvos
Outi
Luoma-Aho
valtiovarainministeriö
liite
7
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2019-AK-276282
Suomen yhteisöradioiden liitto.pdf
A 7
Merkitään saapuneeksi Suomen yhteisöradioiden liitto ry:n kirjallinen lausunto. 
Lausunto lähetettiin liikennejaostoon. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 29.11.2019 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 17.12.2019 13.57