Pöytäkirja
VaVP
23
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Perjantai 8.5.2020 klo 11.00—12.59
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
(6 osittain, 7—9)
varapuheenjohtaja
Esko
Kiviranta
kesk
(pj. 1—5, 6 osittain)
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 23 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 4 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020; komission ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-300361
Komission lisätalousarvioesitys nro 4 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020; komission ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Anna
Hyvärinen
valtiovarainministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista covid-19 -epidemian torjumisen erityistoimenpiteiksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja vähävaraisimmille suunnatun avun rahaston osalta (koronakriisin investointialoite plus)
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus muuttaa vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoa koskevaa asetusta (EY) 223/2014 liittyen COVID-19 kriisistä johtuvien erityistoimenpiteiden käyttöönottoon
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300795
U 10/2020 vp VaV 08.05.2020 erityisasiantuntija Eliisa Hujala, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten(U 10/2020 vp). Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Yhteiskäsittely: 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
erityisasiantuntija
Eliisa
Hujala
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus muuttaa vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoa koskevaa asetusta (EY) 223/2014 liittyen COVID-19 kriisistä johtuvien erityistoimenpiteiden käyttöönottoon
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-296207
Komission ehdotus muuttaa vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoa koskevaa asetusta (EY) 223/2014 liittyen COVID-19 kriisistä johtuvien erityistoimenpiteiden käyttöönottoon
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301036
E 33/2020 vp VaV 08.05.2020 erityisasiantuntija Eliisa Hujala, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
erityisasiantuntija
Eliisa
Hujala
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
osastopäällikkö, budjettipäällikkö
Sami
Yläoutinen
valtiovarainministeriö
Merkittiin, että pj. Koskinen saapui kokoukseen ja ryhtyi johtamaan kokousta. 
Valiokunta päätti lisäasiantuntijoista. 
Päätettiin kutsua kuultaviksi: sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto sekä Finnair Oyj. 
7
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300911
VNS 1/2020 vp VaV 08.05.2020 pääjohtaja Olli Rehn, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-301026
VNS 1/2020 vp VaV 08.05.2020 pääjohtaja Olli Rehn, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300847
VNS 1/2020 vp VaV 08.05.2020 johtaja Matti Okko, Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-300990
VNS 1/2020 vp VaV 08.05.2020 johtaja Matti Okko, Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300797
VNS 1/2020 vp VaV 08.05.2020 arviointineuvoston jäsen, professori Jukka Pirttilä, Talouspolitiikan arviointineuvosto Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-300798
VNS 1/2020 vp VaV 08.05.2020 arviointineuvoston jäsen, professori Jukka Pirttilä, Talouspolitiikan arviointineuvosto Asiantuntijalausunto
C 7
Tulevaisuusvaliokunnan lausunto TuVL 2/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Lakivaliokunnan lausunto LaVL 3/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 7/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
pääjohtaja
Olli
Rehn
Suomen Pankki
liite
johtokunnan neuvonantaja
Lauri
Kajanoja
Suomen Pankki
johtaja
Matti
Okko
Valtiontalouden tarkastusvirasto
liite
arviointineuvoston jäsen, professori
Jukka
Pirttilä
Talouspolitiikan arviointineuvosto
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
8
Muut asiat
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava epävirallinen etäkokous on tiistaina 12.5.2020 klo 11.30 eduskuntatalon auditoriossa. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 13.5.2020 klo 11.00 eduskuntatalon auditoriossa. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 12.5.2020 11.54