Pöytäkirja
VaVP
24
2019 vp
Valtiovarainvaliokunta
Perjantai 29.11.2019 klo 11.30—12.06
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Kalle
Jokinen
kok
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Jukka
Kopra
kok
varajäsen
Merja
Kyllönen
vas
varajäsen
Antero
Laukkanen
kd
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps
varajäsen
Riitta
Mäkinen
sd
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
(nimenhuudon jälkeen)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 27 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Asia lähetettiin jaostoihin asiayhteyden mukaisesti. 
Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 29/2019 vp käsittelyyn. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Talousarvioaloitteet TAA 380-392/2019 vp ovat saapuneet valiokuntaan. 
Valiokunta lähetti aloitteet jaostoihin asiayhteyden mukaisesti. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyjä verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 13/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Lausunto lähetettiin verojaostoon. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-276817
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi A 6
Esiteltiin verojaoston mietintöluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Euroopan unionin neuvoston kokous 4.-5.12.2019 (euroryhmä, ECOFIN 4.-5.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
finanssineuvos
Susanna
Ikonen
valtiovarainministeriö
finanssiasiantuntija
Jouni
Sinivuori
valtiovarainministeriö
hallitussihteeri
Aleksi
Kaakinen
valtiovarainministeriö
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Muut asiat
Todettiin joulukuun kokoussuunnitelma. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 3.12.2019 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 10.1.2020 10.03