Pöytäkirja
VaVP
24
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Keskiviikko 13.5.2020 klo 11.00—12.36
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Anne
Kalmari
kesk
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Jukka
Kopra
kok
varajäsen
Riitta
Mäkinen
sd
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
varajäsen
Jussi
Wihonen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 25 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Toimenpidealoite kotitalousvähennyksen enimmäismäärän ja korvausprosentin väliaikaisesta nostamisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
4
Toimenpidealoite ilmastoehtojen liittämisestä osaksi Finnair Oyj:n tulevia tukitoimia
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 66/2020 vp käsittelyyn. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan investointipankin tekemästä ehdotuksesta EU Covid-19-takuurahaston perustamisesta (EU Covid-19-takuurahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 12/2020 vp - U 9/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten ja varajäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion UJ 12/2020 vp sivulla 6 olevan toisen kappaleen osalta vielä julkistamattomien tietojen takia. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja euroalueen vakaudenhallinnan turvaamiseksi ehdotetut rahoitusjärjestelyt koronakriisin vuoksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-300980
Euroopan vakausmekanismin ennakollisen rahoitustuen ehtojen mukauttaminen koronavirusepidemian aiheuttaman taloudellisen epävakauden torjuntaan
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 7/2020 vp - E 26/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301453
VNS 1/2020 vp VaV 13.05.2020 valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301240
VNS 1/2020 vp VaV 11.05.2020 työelämäprofessori Vesa Vihriälä Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300991
VNS 1/2020 vp VaV 12.05.2020 johtaja, VTT, dosentti Jaakko Kiander, Eläketurvakeskus Asiantuntijalausunto
C 7
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 5/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 8/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 2/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 3/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 2/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet seuraavia asiantuntijoita etäkuulemisessa 12.5.2020: 
Kuultavina olivat: 
valtiosihteeri kansliapäällikkönä
Martti
Hetemäki
valtiovarainministeriö
liite
työelämäprofessori
Vesa
Vihriälä
liite
johtaja, VTT, dosentti
Jaakko
Kiander
Eläketurvakeskus
liite
Estyneenä poissa oli: 
professori
Sixten
Korkman
8
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301452
HE 66/2020 vp VaV 13.05.2020 osastopäällikkö, ylijohtaja Kimmo Viertola, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301455
HE 66/2020 vp VaV 13.05.2020 toimitusjohtaja Topi Manner, Finnair Oyj Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-301456
HE 66/2020 vp VaV 13.05.2020 toimitusjohtaja Topi Manner, Finnair Oyj Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301441
HE 66/2020 vp VaV 13.05.2020 johtaja Minna Saario, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301562
HE 66/2020 vp VaV 13.05.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
E 8
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten ja varajäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta koskien Finnairin liikesalaisuuksia. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
osastopäällikkö, ylijohtaja
Kimmo
Viertola
valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto
liite
finanssineuvos
Minna
Pajumaa
valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto
toimitusjohtaja
Topi
Manner
Finnair Oyj
liite
johtaja
Minna
Saario
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
johtava asiantuntija
Timo
Kaisanlahti
työ- ja elinkeinoministeriö
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 14.5.2020 klo 11.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 14.5.2020 12.30