Pöytäkirja
VaVP
25
2019 vp
Valtiovarainvaliokunta
Tiistai 3.12.2019 klo 12.00—12.09
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jussi
Saramo
vas
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Jukka
Kopra
kok
varajäsen
Merja
Kyllönen
vas
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Antero
Laukkanen
kd
varajäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 23 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokunnan varapuheenjohtajan vaali
Valiokunta päätti yksimielisesti ilman vaalia valita varapuheenjohtajakseen edustaja Lohen ehdotuksesta edustaja Kivirannan. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta käynnistämään neuvottelut tulliyh-teistyötä ja tullialan keskinäistä hallinnollista apua koskevasta Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisestä sopimuksesta (CCMAA).
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-276033
Suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta käynnistämään neuvottelut tulliyhteistyötä ja tullialan keskinäistä hallinnollista apua koskevasta Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisestä sopimuksesta (CCMAA)
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden tulotietojärjestelmää koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä verotusmenettelystä annetun lain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-276940
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden tulotietojärjestelmää koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä verotusmenettelystä annetun lain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
A 5
Esiteltiin verojaoston mietintöluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 4.12.2019 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 17.12.2019 13.45